Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 8
antes dason


Kapitulo 8

Ginlughot sang mga Lamanhon kag ginpamapas ang mga Nefinhon—Ang Libro ni Mormon magagwa paagi sa gahum sang Dios—Mga kasulub-on ginpahayag sa sadtong mga nagapusnga sang kasingkal kag kasuayan batok sa buluhaton sang Ginuo—Ang kasulatan nga Nefinhon magagwa sa isa ka adlaw sang pagkamalaut, pag-usmod, kag pagtalikod sa pagtuo. Mga 400–421 P.C.

1 Yari karon ako, si Moroni, nagatapos sang kasulatan sang akon amay nga si Mormon. Yari karon, may pila ako ka mga butang nga isulat, nga ang amo nga mga butang ginsugo sa akon sang akon amay.

2 Kag karon natabo ini nga pagkatapos sang dako kag makakulugmat nga inaway sa Cumora, yari karon, ang mga Nefinhon nga nakapalagyo padulong sa mga puod pa-bagatnan ginpang-ayam sang mga Lamanhon, tubtob nga nagkalapapas sila tanan.

3 Kag ang akon amay ginpatay man nila, kag bisan ako lamang ang nabilin nga isahanon sa pagsulat sang masubo nga kasaysayan sang kalaglagan sang akon katawhan. Apang yari karon, wala na sila, kag ginatuman ko ang kasuguan sang akon amay. Kag kon bala mapatay nila ako, wala ako makahibalo.

4 Gani isulat ko kag taguon ang mga kasulatan sa duta; kag kon diin ako makadto wala ini sing kabilinggan.

5 Yari karon, ang akon amay ang naghimo sini nga kasulatan, kag ginsulat niya ang tinutuyo sini. Kag yari karon, isulat ko man ini kon may hulot pa sa mga lamina, apang wala ako; kag milinahon wala sing akon, kay nagaisahanon na lamang ako. Ang akon amay napatay sa inaway, kag ang tanan ko nga mga kahimataan, kag wala ako sing mga kaabyanan ukon makadtuan nga kon diin; kag kon ano kalawig nga ang Ginuo magatugot nga ako mabuhi wala ako makahibalo.

6 Yari karon, apat ka gatos ka tuig ang nakalabay halin sang pagkari sang aton Ginuo kag Manluluwas.

7 Kag yari karon, ginpang-ayam sang mga Lamanhon ang akon katawhan, ang mga Nefinhon, padulhog gikan sa dakbanwa padulong sa isa ka dakbanwa kag gikan sa duog padulong sa isa ka duog, bisan tubtob nga naurot sila; kag dako ang ila pagkalaglag; huo, dako kag makatilingala ang kalaglagan sang akon katawhan, ang mga Nefinhon.

8 Kag yari karon, ang kamot sang Ginuo ang naghimo sini. Kag yari man karon, ang mga Lamanhon nagailinaway ang isa batok sa isa; kag ang bug-os nga kadaygan sining kadutaan isa ka dalayon nga talan-awon sang pagpamatay kag pagpaagay sang dugo; kag wala sing isa nga nakahibalo sang katapusan sang inaway.

9 Kag karon, tan-awa, wala na ako sing dugang nga masiling nahanungod sa ila, kay wala na sing isa luwas nga ini ang mga Lamanhon kag mga tulisan nga nagakabuhi sa kadaygan sang kadutaan.

10 Kag wala sing isa nga nakakilala sang matuod nga Dios luwas nga ini ang mga gintutun-an ni Jesus, nga nagpabilin sa kadutaan tubtob nga ang pagkamalaut sang katawhan nangin tuman kadako sa bagay nga ang Ginuo indi magtugot sa ila sa pagpabilin upod sa katawhan; kag kon yara sila sa kadaygan sang kadutaan wala sing tawo nga nakahibalo.

11 Apang yari karon, ako kag ang akon amay nakakita sa ila, kag nakaalagad sila sa amon.

12 Kag kon sin-o man ang magabaton sining kasulatan, kag indi magpakalain sini tungod sang mga kakulangan nga yara sa sini, ang amo man makahibalo sang mas dalagko nga mga butang sangsa mga ini. Yari karon, ako si Moroni; kag kon mahimo pa lamang, ipahibalo ko ang tanan nga mga butang sa inyo.

13 Yari karon, ginatapos ko ang paghambal nahanungod sining katawhan. Ako ang anak ni Mormon, kag ang akon amay isa ka kaliwat ni Nefi.

14 Kag ako ang amo man nga nagtago sining kasulatan para sa Ginuo; ang mga lamina sini indi malahalon, tungod sang kasuguan sang Ginuo. Kay matuod gid nga nagsiling sia nga wala sing isa nga makaangkon sang mga ini agud makaangkon sing manggad; apang ang kasulatan sini may dako nga bili; kag kon sin-o man ang magadala sini sa kasanag, sia ang pagapakamaayuhon sang Ginuo.

15 Kay wala sing isa nga makaangkon sing gahum sa pagdala sini sa kasanag luwas nga ini ginhatag sa iya sang Dios; kay kabubut-on sang Dios nga pagahimuon ini upod ang isa ka mata nga natuon sa iya himaya, ukon sa kaayuhan sang dumaan kag madugay na nga nag-alaplaag nga katawhan sang kasugtanan sang Ginuo.

16 Kag bulahan sia nga magadala sini nga butang sa kasanag; kay ipagwa ini gikan sa kadudulman padulong sa kasanag, suno sa pulong sang Dios; huo, ipagwa ini gikan sa duta, kag magabanaag ini gikan sa kadudulman, kag magaabot sa ihibalo sang katawhan; kag pagahimuon ini paagi sa gahum sang Dios.

17 Kag kon may mga kasaypanan man, ina mga kasaypanan sang isa ka tawo. Apang yari karon, wala kami sing nahibal-an nga sayop; wala’y sapayan sini ang Dios nakahibalo sang tanan nga mga butang; gani, sia nga nagapakamalaut, mag-andam sia kay basi mangin may katalagman sia sa kalayo sang impiyerno.

18 Kag sia nga nagasiling: Ipakita sa akon, ukon masakitan kamo—mag-andam sia kay basi nagamando sia sinang ginadilian sang Ginuo.

19 Kay yari karon, ang amo man nga nagahukom sing padaso-daso, pagahukman man sing padaso-daso; kay suno sa iya mga binuhatan amo man ang iya suhol; gani, sia nga nagapanakit pagasakiton man, sang Ginuo.

20 Tan-awa kon ano ang ginasiling sang balaan nga kasulatan—ang tawo indi magpanakit, ukon indi man sia maghukom; kay akon ang paghukom, nagasiling ang Ginuo, kag akon man ang pagtimalos, kag ako ang magatumbas.

21 Kag sia nga nagapusnga sang kasingkal kag mga kasuayan batok sa buluhaton sang Ginuo, kag batok sa katawhan sang kasugtanan sang Ginuo nga amo ang panimalay sang Israel, kag magasiling: Gub-on naton ang buluhaton sang Ginuo, kag ang Ginuo indi magdumdom sang iya kasugtanan nga iya ginhimo sa panimalay sang Israel—ang amo man may katalagman nga pudlon kag idap-ong sa kalayo;

22 Kay ang wala’y katapusan nga mga katuyuan sang Ginuo magapadayon, tubtob nga ang tanan niya nga mga panaad matuman.

23 Usisaa ang mga panagna ni Isaias. Yari karon, indi ko masulat ang mga ini. Huo, yari karon ginasiling ko sa inyo, nga yadtong mga santos nga nauna sa akon, nga nagpuyo sa sini nga duta, magatuaw, huo, bisan gikan sa yab-ok magatuaw sila sa Ginuo; kag samtang nagakabuhi ang Ginuo dumdumon niya ang kasugtanan nga iya ginhimo upod sa ila.

24 Kag nahibal-an niya ang ila mga pangamuyo, nga ang mga ini para sa kaayuhan sang ila mga kauturan. Kag nahibal-an niya ang ila pagtuo, kay sa iya ngalan sila makabalhin sang mga bukid; kag sa iya ngalan sila makapahanabo nga mag-uyog ang duta; kag sa gahum sang iya pulong ginpahanabo nila nga marumpag sa duta ang mga bilangguan; huo, bisan ang nagakalayo nga hurno indi makahalit sa ila, ukon man ang mabangis nga mga sapat ukon ang dalitan nga mga man-og, tungod sang gahum sang iya pulong.

25 Kag yari karon, ang ila mga pangamuyo para man sa kaayuhan niya nga pagatugutan sang Ginuo sa pagpagwa sining mga butang.

26 Kag wala sing isa nga kinahanglan magsiling nga indi mag-abot ang mga ini, kay pat-od gid nga magaabot ang mga ini, kay ang Ginuo ang naghambal sini; kay gikan sa duta magaabot ang mga ini, paagi sa kamot sang Ginuo, kag wala sing makapugong sini; kag magaabot ini sa isa ka adlaw nga igasiling nga ang mga milagro nag-untat na; kag magaabot ini bisan nga daw ang isa magahambal gikan sa mga minatay.

27 Kag magaabot ini sa isa ka adlaw nga ang dugo sang mga santos magatuaw sa Ginuo, tungod sang likom nga mga kaisahan kag mga buluhaton sang kadudulman.

28 Huo, magaabot ini sa isa ka adlaw nga ang gahum sang Dios igapanghiwala, kag ang mga simbahan madagtaan kag maalsa sa bugal sang ila mga tagipusuon; huo, bisan sa isa ka adlaw nga ang mga tagpanguna sang mga simbahan kag mga manunudlo magatindog sa bugal sang ila mga tagipusuon, bisan tubtob sa ikahisa nila nga iya sang ila mga simbahan.

29 Huo, magaabot ini sa isa ka adlaw nga may mabatian nga mga sunog, kag mga unos, kag mga usbong sang aso sa iban nga mga kadutaan;

30 Kag may mabatian man nga mga inaway, mga hinuring-huring sang inaway, kag mga linog sa nanuhay-tuhay nga mga duog.

31 Huo, magaabot ini sa isa ka adlaw nga mangin may malapnagon nga mga kahigkuan sa kadaygan sang duta; mangin may mga pagpamatay, kag pagpanulisan, kag pagbinutig, kag mga pagpanglansi, kag mga pagkamakihilawason, kag tanan nga sari sang mga kangil-aran; nga mangin may madamo nga magasiling, Himoa ini, ukon himoa ina, kag wala ini sing kabilinggan, kay ang Ginuo magasakdag sang mga subong sina sa katapusan nga adlaw. Apang kailo sa mga subong, kay yara sila sa apdo sang kapaitan kag sa mga gapos sang kalautan.

32 Huo, magaabot ini sa isa ka adlaw nga mangin may mga simbahan nga igapasad nga magasiling: Kari sa akon, kag tungod sang inyo kuwarta patawaron kamo sang inyo mga sala.

33 O kamong malaut kag balingag kag tiskog sing liog nga katawhan, ngaa bala nagpasad kamo sang mga simbahan para sa inyo mga kaugalingon agud makaangkon sing manggad? Ngaa bala ginliwat ninyo ang balaan nga pulong sang Dios, agud magdala kamo sing paghukom sa inyo mga kalag? Yari karon, magtulok kamo sa mga bugna sang Dios; kay yari karon, ang tion magaabot sa sina nga adlaw nga ining tanan nga mga butang pat-od gid nga matuman.

34 Yari karon, ang Ginuo nagpakita sa akon sang dalagko kag makahalangyag nga mga butang nahanungod sinang magaabot sa indi madugay, sa sinang adlaw nga ining mga butang magaabot sa tunga ninyo.

35 Yari karon, nagahambal ako sa inyo nga daw yara kamo, apang wala kamo. Apang yari karon, ginpakita kamo sa akon ni Jesucristo, kag nahibal-an ko ang inyo ginahimo.

36 Kag nahibal-an ko nga nagagawi kamo sa bugal sang inyo mga tagipusuon; kag wala sing isa luwas sa pila lamang nga wala nagaalsa sang ila mga kaugalingon sa bugal sang ila mga tagipusuon, tubtob sa pagsul-ob sang tama katahum nga panapton, padulong sa paghinisaay, kag pagsinuay, kag kalainan, kag mga paghingabot kag tanan nga sari sang mga kalautan; kag ang inyo mga simbahan, huo, bisan man ang kada isa, nangin mahigko tungod sang bugal sang inyo mga tagipusuon.

37 Kay yari karon, ginahigugma ninyo ang kuwarta, kag ang inyo pagkabutang, kag ang inyo matahum nga panapton, kag ang pagpuni sang inyo mga simbahan, labaw pa sangsa ginapalangga ninyo ang mga imol kag ang mga nagakinahanglan, ang mga masakiton kag ang mga nalisdan.

38 O kamong mga kahigkuan, kamong mga salimpapaw, kamong mga manunudlo, nga nagabaligya sang inyo mga kaugalingon sa baylo sinang ginatuktok, ngaa ginahigkuan ninyo ang balaan nga simbahan sang Dios? Ngaa nahuya kamo sa pagdala sa inyo kaugalingon sang ngalan ni Cristo? Ngaa wala ninyo ginahunahuna nga mas dako ang bili sang isa ka nagapadayon nga kalipayan sangsa sinang kapiutan nga wala gid nga mas-a nagakapatay—tungod sang pagdayaw sang kalibutan?

39 Ngaa ginapunihan ninyo ang inyo mga kaugalingon sinang wala sing kabuhi, kag wala’y sapayan, ginabatas ang mga ginagutom, kag ang mga nagakinahanglan, kag ang mga hublas, kag ang mga masakiton kag ang mga nalisdan nga maglabay sa inyo, kag wala ninyo sila ginasapak?

40 Huo, ngaa nagatukod kamo sang inyo likom nga mga kangil-aran agud makaangkon sing manggad, kag tunaan nga ang mga balo magapanangis sa atubang sang Ginuo, kag subong man ang mga ilo sa pagpanangis sa atubang sang Ginuo, kag subong man ang dugo sang ila mga amay kag sang ila mga bana sa pagtuaw sa Ginuo gikan sa duta, sang pagtimalos sa ila mga ulo?

41 Yari karon, ang espada sang pagtimalos nagabitay sa ibabaw ninyo; kag ang tion madali na lang mag-abot nga igatimalos niya ang dugo sang mga santos sa inyo, kay indi na niya pagpabay-an pa ang ila mga pagtuaw.