Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 6
antes dason


Kapitulo 6

Ang mga Nefinhon nagtililipon sa duta sang Cumora para sa katapusan nga mga inaway—Gintago ni Mormon ang sagrado nga mga kasulatan sa bungyod sang Cumora—Ang mga Lamanhon nagmadinalag-on, kag nalaglag ang pungsod nga Nefinhon—Ginatos ka mga linibo ang nagkalamatay sa espada. Mga 385 P.C.

1 Kag karon ginatapos ko ang akon kasulatan nahanungod sa kalaglagan sang akon katawhan, ang mga Nefinhon. Kag natabo ini nga nagbaktas kami pasulong sa atubang sang mga Lamanhon.

2 Kag ako, si Mormon, nagsulat sang isa ka sulat sa hari sang mga Lamanhon, kag nagpangabay sa iya nga tugutan niya kami nga matipon namon sing tingob ang amon katawhan sa duta sang Cumora, malapit sa isa ka bungyod nga ginatawag nga Cumora, kag didto mahimo kami nga makig-away sa ila.

3 Kag natabo ini nga ang hari sang mga Lamanhon nagtugot sa akon sang butang nga akon ginpangabay.

4 Kag natabo ini nga nagbaktas kami pasulong sa duta sang Cumora, kag nagpatindog kami sang amon mga tolda sa palibot sang bungyod sang Cumora; kag yari ini sa isa ka duta nga madamo sing mga tubig, mga suba, kag mga tuburan; kag diri naglaum kami sa pag-angkon sing bentaha batok sa mga Lamanhon.

5 Kag sang maglabay ang tatlo ka gatos kag kawaluan kag apat ka tuig, napanipon namon ang tanan nga nagkalabilin sang amon katawhan sa duta sang Cumora.

6 Kag natabo ini nga sang matingob namon sa isa ang tanan namon nga katawhan sa duta sang Cumora, yari karon ako, si Mormon, nagsugod nga magtigulang; kag nahibal-an nga mangin amo ini ang katapusan nga pagpakig-away sang akon katawhan, kag nga ginsugo sang Ginuo nga indi ko pagtugutan ang mga kasulatan nga ginpasa-pasa gikan pa sa amon mga katigulangan, nga sagrado, nga mahulog sa mga kamot sang mga Lamanhon, (kay wasakon ang mga ini sang mga Lamanhon) gani ginhimo ko ining kasulatan gikan sa mga lamina ni Nefi, kag ginpanago sa bungyod sang Cumora ang tanan nga mga kasulatan nga gintugyan sa akon sang kamot sang Ginuo, luwas nga ini ang pila sining mga lamina nga akon ginhatag sa akon anak nga si Moroni.

7 Kag natabo ini nga ang akon katawhan, upod ang ila mga asawa kag ang ila mga anak, nagalantaw karon sang mga kasuldadohan sang mga Lamanhon nga nagabaktas padulong sa ila; kag upod sa sinang makangilidlis nga kahadlok sang kamatayon nga nagapuno sang mga dughan sang tanan nga mga malaut, naghulat sila sa pagbaton sa ila.

8 Kag natabo ini nga nag-abot sila sa pagpakig-away batok sa amon, kag ang tagsa ka tawo napuno sang kakugmat tungod sang kadako sang ila kadamuon.

9 Kag natabo ini nga ginsalakay nila ang akon katawhan paagi sa espada, kag paagi sa pana, kag paagi sa baslay, kag paagi sa wasay, kag paagi sa tanan nga sari sang mga hinganiban sa inaway.

10 Kag natabo ini nga ang akon mga tawo ginpanglabo, huo, bisan ang akon isa ka laksa nga kaupod nakon, kag natumba ako nga pilason sa tunga; kag ginligaran nila ako nga wala nila pagtapusa ang akon kabuhi.

11 Kag sang makatapos sila kag mapanglabo ang tanan ko nga katawhan luwas nga ini ang kaduhaan kag apat sa amon, (lakip sa ila ang akon anak nga si Moroni) kag kami nga nakaluwas gikan sa kamatayon sang amon katawhan, naglantaw pagkaaga, sang makabalik na ang mga Lamanhon sa ila mga kampo, gikan sa putok-putokan sang bungyod sang Cumora, sang isa ka laksa sang akon katawhan nga ginpanglabo, nga akon ginpangunahan.

12 Kag nalantawan man namon ang isa ka laksa sang akon katawhan nga ginpangunahan sang akon anak nga si Moroni.

13 Kag yari karon, ang isa ka laksa ni Gidgidonas nagkalapukan, kag sia man sa tunga.

14 Kag si Lama napukan upod ang iya isa ka laksa; kag si Gilgal napukan upod ang iya isa ka laksa; kag si Limhas napukan upod ang iya isa ka laksa; kag si Jeneum napukan upod ang iya isa ka laksa; kag si Cumenias, kag si Moronias, kag si Antionum, kag si Siblom, kag si Sem, kag si Jos, nagkalapukan upod ang ila tag-isa ka laksa.

15 Kag natabo ini nga may napulo pa nga nagkalapukan paagi sa espada, upod ang ila tag-isa ka laksa; huo, bisan ang tanan ko nga katawhan, luwas nga ini yadtong kaduhaan kag apat nga kaupod nakon, kag subong man ang pila nga nagpalalagyo padulong sa mga puod sa bagatnan, kag pila nga nagtipyok sa mga Lamanhon, nagkalapukan; kag ang ila unod, kag mga tul-an, kag dugo naglalapta sa kadaygan sang duta, nga ginbayaan sang mga kamot sadtong mga nagpamatay sa ila nga madunot sa duta, kag magkalaritdag kag agud magbalik sa ila iloy nga duta.

16 Kag ang akon kalag nagisi sa kagha, tungod sang nagkalamatay sang akon katawhan, kag nagtuaw ako:

17 O kamong mga maanyag, paano nga nagtalikod kamo sa mga dalanon sang Ginuo? O kamong mga maanyag, paano nga nasikway ninyo inang si Jesus, nga nagtindog nga bukas ang mga butkon sa pagbaton sa inyo!

18 Yari karon, kon wala ninyo himoa ini, wala kuntani kamo magkalapukan. Apang yari karon, nagkalapukan na kamo, kag ginatangisan ko ang inyo pagkadula.

19 O kamong maanyag nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, kamong mga amay kag mga iloy, kamong mga bana kag mga asawa, kamong mga maanyag, paano nga nagkalapukan kamo!

20 Apang yari karon, wala na kamo, kag ang akon mga kasubo indi makapabalik sa inyo.

21 Kag ang adlaw magaabot sa indi madugay nga ang inyo pagkamamalatyon kinahanglan gid nga magasul-ob sang pagkawala’y kamatayon, kag ining mga lawas nga nagakalaritdag sa pagkadunot karon, sa indi madugay pat-od gid nga mangin mga lawas nga indi na madunot; kag nian kinahanglan gid nga magatindog kamo sa atubang sang hukom-lingkuranan ni Cristo, agud hukman suno sa inyo mga binuhatan; kag kon ugaling man nga mga matarong kamo, nian pakamaayuhon kamo upod ang inyo mga katigulangan nga nauna sa inyo.

22 O kon naghinulsol lamang kamo antes nagtupa ining dako nga kalaglagan sa inyo. Apang yari karon, wala na kamo, kag ang Amay, huo, ang Wala’y Katapusan nga Amay sang langit, nakahibalo sang inyo kahimtangan; kag himuon niya sa inyo ang suno sa iya hustisya kag kaluoy.