Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 9
antes dason


Kapitulo 9

Si Moroni nagpanawagan sa sadtong mga wala nagapati kay Cristo sa paghinulsol—Ginbantala niya ang isa ka Dios sang mga milagro, nga nagahatag sang mga bugna kag nagabubo sang mga hiyas kag mga timaan sa mga mainunungon—Nagauntat ang mga milagro tungod sang pagkawala’y pagtuo—Ang mga timaan nagasunod sadtong mga nagapati—Ang mga tawo ginalaygayan nga magmangin maalam kag magtuman sang mga kasuguan. Mga 401–421 P.C.

1 Kag karon, nagahambal man ako nahanungod sadtong mga wala nagapati kay Cristo.

2 Yari karon, magapati bala kamo sa adlaw sang inyo pagduaw—yari karon, kon mag-abot ang Ginuo, huo, bisan inang dako nga adlaw kon san-o ang duta magabalulon sing tingob subong sang isa ka libro nga linukot, kag ang mga elemento matunaw sa masingkal nga kainit, ilabi na gid, sa sinang dako nga adlaw nga kon san-o pagadalhon kamo sa pagtindog sa atubang sang Cordero sang Dios—nian magasiling bala kamo nga wala sing Dios?

3 Nian padayon pa bala ninyo nga ipanghiwala ang Cristo, ukon makatulok bala kamo sa Cordero sang Dios? Nagahunahuna bala kamo nga magapuyo kamo upod sa iya nga puno sang kasayuran sang inyo kabasulanan? Nagahunahuna bala kamo nga magmangin malipayon kamo sa pagpuyo upod sa sinang balaan nga Persona, samtang ang inyo mga kalag ginasakit sang kasayuran sang kabasulanan nga inyo dalayon nga ginlapas ang iya mga layi?

4 Yari karon, ginasiling ko sa inyo nga labaw kamo nga mangin makaluluoy sa pagpuyo kaupod sa isa ka balaan kag matarong nga Dios, sa pihak sang inyo kasayuran sang inyo kahigkuan sa iya atubang, sangsa magpuyo kamo kaupod sang mga kalag nga ginpakamalaut sa impiyerno.

5 Kay yari karon, kon kamo pagadalhon agud makita ang inyo pagkahublas sa atubang sang Dios, kag subong man ang himaya sang Dios, kag ang pagkabalaan ni Jesucristo, magapasaglab ini sang isa ka dabdab sang kalayo nga di-mapalong sa inyo.

6 O nian kamong mga wala’y pagtuo, magliso kamo sa Ginuo; magtuaw sing mabaskog sa Amay sa ngalan ni Jesus, agud ayhan mahimo kamo nga masalapuan nga wala’y musing, putli, matahum, kag maputi, nga natinluan sang dugo sang Cordero, sa sinang dako kag katapusan nga adlaw.

7 Kag sa liwat nagahambal ako sa inyo nga mga nagapanghiwala sang mga bugna sang Dios, kag nagasiling nga nag-untat na ang mga ini, nga wala na sing mga bugna, ukon mga panagna, ukon mga hiyas, ukon mga pagpang-ayo, ukon paghambal sang mga hinambalan, kag mga pagpatpat sang mga hinambalan;

8 Yari karon ginasiling ko sa inyo, sia nga nagapanghiwala sining mga butang wala makahibalo sang ebanghelyo ni Cristo; huo, wala sia makabasa sang balaan nga mga kasulatan; kon mag-amo man, wala sia makahangop sang mga ini.

9 Kay indi bala naton mabasa nga ang Dios amo man gihapon kahapon, karon, kag sa wala’y katubtuban, kag sa iya wala sing pagliwat-liwat ukon wala man sing landong sang pagbalhin?

10 Kag karon, kon naghanduraw kamo sa inyo mga kaugalingon sang isa ka dios nga nagaliwat-liwat, kag sa iya may landong sang pagbalhin, nian naghanduraw kamo sa inyo mga kaugalingon sang isa ka dios nga indi isa ka Dios sang mga milagro.

11 Apang yari karon, ipakita ko sa inyo ang isa ka Dios sang mga milagro, bisan ang Dios ni Abraham, kag ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob; kag amo man ina ang Dios nga nagtuga sang mga langit kag sang duta, kag sang tanan nga mga butang nga yara sa mga ini.

12 Yari karon, gintuga niya si Adan, kag paagi kay Adan nag-abot ang pagkapukan sang tawo. Kag tungod sang pagkapukan sang tawo nagkari si Jesucristo, bisan ang Amay kag ang Anak; kag tungod kay Jesucristo nag-abot ang pagtubos sang tawo.

13 Kag tungod sang pagtubos sang tawo, nga nag-abot paagi kay Jesucristo, nadala sila pabalik sa nahamtangan sang Ginuo; huo, diri sini kon sa diin ang tanan nga mga tawo natubos, sanglit ang kamatayon ni Cristo nagapahanabo sang pagkabanhaw, nga nagapahanabo sang pagtubos gikan sa isa ka nagapadayon nga katulugon, nga gikan sa amo nga katulugon ang tanan nga mga tawo pagapukawon paagi sa gahum sang Dios sa paghuni sang trumpeta; kag magabangon sila, alangay ang magagmay kag dalagko, kag ang tanan magatindog sa atubang sang iya hukmanan, nga natubos kag nahubaran gikan sa sining wala’y katapusan nga gapos sang kamatayon, nga ang amo nga kamatayon isa ka umalagi nga kamatayon.

14 Kag nian magaabot ang paghukom sang Isa nga Balaan sa ila; kag nian magaabot ang tion nga sia nga mahigko mangin mahigko gihapon; kag sia nga matarong mangin matarong gihapon; sia nga malipayon mangin malipayon gihapon; kag sia nga di-malipayon mangin di-malipayon gihapon.

15 Kag karon, O tanan kamong naghanduraw sa inyo mga kaugalingon sang isa ka dios nga indi makahimo sang mga milagro, pamangkuton ko kamo, nakalabay na bala ining tanan nga mga butang nga akon ginhambal? Ang katapusan nag-abot na bala? Yari karon ginasiling ko sa inyo, Wala; kag ang Dios wala mag-untat nga mangin isa ka Dios sang mga milagro.

16 Yari karon, ang mga butang nga ginpanghimo sang Dios indi bala makatilingala sa aton mga mata? Kag subong man, sin-o bala ang makahangop sang makatilingala nga mga buluhaton sang Dios?

17 Sin-o bala ang magasiling nga indi yadto isa ka milagro nga paagi sa iya pulong ang langit kag ang duta magmangin amo sini; kag paagi sa gahum sang iya pulong ang tawo gintuga gikan sa yab-ok sang duta; kag paagi sa gahum sang iya pulong ang mga milagro nahimo?

18 Kag sin-o bala ang magasiling nga si Jesucristo wala maghimo sang madamo nga dalagko nga mga milagro? Kag may madamo nga dalagko nga mga milagro ang ginpanghimo paagi sa mga kamot sang mga apostoles.

19 Kag kon may mga milagro nga nahimo nian, ngaa nga ang Dios nag-untat nga mangin isa ka Dios sang mga milagro apang mangin isa ka wala’y pagbalhin nga Persona? Kag yari karon, ginasiling ko sa inyo nga wala sia nagabalhin; kay kon mag-amo sini magauntat sia nga mangin Dios; kag wala sia nagauntat nga mangin Dios, kag isa ka Dios sang mga milagro.

20 Kag ang kabangdanan kon ngaa nagauntat sia sa paghimo sang mga milagro sa tunga sang mga anak sang tawo amo nga nagausmod sila sa pagkawala’y pagtuo, kag nagatalikod gikan sa husto nga dalan, kag wala makakilala sang Dios nga kay sin-o sila dapat magsalig.

21 Yari karon, ginasiling ko sa inyo nga kon sin-o man ang nagapati kay Cristo, nga wala nagapangduhaduha, bisan ano ang iya pangayuon sa Amay sa ngalan ni Cristo igahatag ini sa iya; kag ini nga panaad para sa tanan, bisan tubtob sa mga yara sa mga ukbong sang duta.

22 Kay yari karon, amo ini ang ginsiling ni Jesucristo, ang Anak sang Dios, sa iya mga gintutun-an nga magapabilin, kag subong man, sa tanan niya nga mga gintutun-an, sa igdulungog sang kadam-an: Maglakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag magwali sang ebanghelyo sa tagsa ka tinuga;

23 Kag sia nga nagapati kag nabunyagan maluwas, apang sia nga wala nagapati pagapakamalauton;

24 Kag ining mga timaan magasunod sa ila nga mga nagapati—sa akon ngalan tabugon nila ang mga yawa; magabungat sila sang bag-o nga mga hinambalan; magapamudyot sila sang mga man-og; kag kon makainom sila sang bisan ano nga makamamatay nga butang indi ini makahalit sa ila; takdungan nila sang mga kamot ang mga masakiton kag magaayo sila;

25 Kag kon sin-o man ang magapati sa akon ngalan, nga wala sing pagpangduhaduha, sa iya pamatud-an ko ang tanan ko nga mga pulong, bisan tubtob sa mga yara sa mga ukbong sang duta.

26 Kag karon, tan-awa, sin-o bala ang makatindog batok sa mga buluhaton sang Ginuo? Sin-o bala ang makapanghiwala sang iya mga hambalanon? Sin-o bala ang magatindog batok sa wala’y tupong nga gahum sang Ginuo? Sin-o bala ang magatamay sang mga buluhaton sang Ginuo? Sin-o bala ang magatamay sa mga anak ni Cristo? Tan-awa, tanan kamong mga manugtamay sang mga buluhaton sang Ginuo, kay magakatingala kamo kag mawala.

27 O nian indi magtamay, kag indi magkatingala, kundi magpamati sa mga pulong sang Ginuo, kag mangayo sa Amay sa ngalan ni Jesus sang kon ano man nga butang nga inyo kinahanglanon. Indi magduhaduha, kundi magpati, kag magsugod subong sang sa dumaan nga panahon, kag magkari sa Ginuo sa bug-os ninyo nga tagipusuon, kag hikuton ang inyo kaugalingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagpalangurog sa iya atubang.

28 Magmangin maalam sa mga inadlaw sang inyo pagtilaw; huksi ang inyo mga kaugalingon sang tanan nga pagkadi-matinlo; indi magpangayo, agud inyo ini uruton sa inyo mga kailigbon, kundi magpangayo nga may isa ka di-mauyog nga kabakod, agud indi kamo madaug sang pagsulay, kundi nga magaalagad kamo sa matuod kag buhi nga Dios.

29 Pat-ura nga wala kamo mabunyagi nga di-takos; pat-ura nga wala kamo nagaambit nga di-takos sang sakramento ni Cristo; kundi nga pat-uron ninyo nga ginahimo ninyo ang tanan nga mga butang sing takos, kag ginahimo ini sa ngalan ni Jesucristo, ang Anak sang buhi nga Dios; kag kon inyo ini ginahimo, kag magpadayon tubtob sa katapusan, indi gid kamo nga mas-a pag-isikway.

30 Yari karon, nagahambal ako sa inyo nga daw nagahambal ako gikan sa mga minatay; kay nahibal-an ko nga manginsa inyo ang akon mga pulong.

31 Indi ako paghikayi tungod sang akon kakulangan, ukon man ang akon amay, tungod sang iya kakulangan, ukon man sila nga nagsulat sing una sa iya; kundi sa tigaylo maghatag sing mga pagpasalamat sa Dios nga ginpakita niya sa inyo ang amon mga kakulangan, agud nga makatuon kamo nga magmangin mas maalam pa sa amon sadto.

32 Kag karon, tan-awa, ginsulat namon ining kasulatan suno sa amon ihibalo, sa mga tigbato nga ginatawag sa tunga namon nga binag-ong Egiptohanon, nga ginpasa-pasa kag ginliwat namon, suno sa sahi sang amon panghambal.

33 Kag kon ang amon mga lamina nangin igo ang kalaparon nagsulat kami kuntani sa Hebreo; apang ang Hebreo ginliwat man namon; kag kon nagsulat kami kuntani sa Hebreo, yari karon, wala kuntani sing kakulangan sa inyo ang amon kasulatan.

34 Apang ang Ginuo nakahibalo sang mga butang nga amon ginsulat, kag subong man nga wala sing iban nga katawhan nga nakahibalo sang amon hinambalan; kag sanglit wala sing iban nga katawhan nga nakahibalo sang amon hinambalan, gani naghanda sia sing mga paagi sa pagpatpat sini.

35 Kag ining mga butang ginasulat agud nga makakasan namon ang amon mga panapton sang dugo sang amon mga kauturan, nga nag-usmod sa pagkawala’y pagtuo.

36 Kag yari karon, ining mga butang nga amon ginahandum nahanungod sa amon mga kauturan, ilabi na gid, bisan ang ila pagpanumbalik sa ihibalo nahanungod kay Cristo, nangin suno sa mga pangamuyo sang tanan nga mga santos nga nakapuyo sa kadutaan.

37 Kag kabay nga ang Ginuong Jesucristo magatugot nga ang ila mga pangamuyo masabat suno sa ila pagtuo; kag kabay nga ang Dios nga Amay magadumdom sang kasugtanan nga iya ginhimo upod sa panimalay sang Israel; kag kabay nga pakamaayuhon niya sila sa wala’y katubtuban, paagi sa pagtuo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.