Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 7
antes dason


Kapitulo 7

Si Mormon nagaagda sa mga Lamanhon sa ulihing mga adlaw nga magpati kay Cristo, magbaton sang Iya ebanghelyo, kag maluwas—Ang tanan nga nagapati sa Biblia magapati man sa Libro ni Mormon. Mga 385 P.C.

1 Kag karon, tan-awa, luyag ko nga maghambal sing pila ka bagay sa salin sining katawhan nga naluwas, kon ugaling man nga ihatag sang Dios sa ila ang akon mga pulong, agud mahibal-an nila ang mga butang nahanungod sa ila mga katigulangan; huo, nagahambal ako sa inyo, kamong salin sang panimalay sang Israel; kag amo ini ang mga pulong nga akon igahambal:

2 Hibal-a ninyo nga iya kamo sang panimalay sang Israel.

3 Hibal-a ninyo nga kinahanglan gid kamo nga maghinulsol, ukon indi kamo maluwas.

4 Hibal-a ninyo nga kinahanglan gid ninyo nga ipaidalom ang inyo mga hinganiban sa inaway, kag indi na magkalipay sa pagpaagay sang dugo, kag indi na magkapot sang mga ini, luwas nga ini Dios ang magasugo sa inyo.

5 Hibal-a ninyo nga kinahanglan gid kamo nga magdangat sa ihibalo nahanungod sa inyo mga katigulangan, kag maghinulsol sang tanan ninyo nga mga sala kag mga kalautan, kag magpati kay Jesucristo, nga sia ang Anak sang Dios, kag nga ginpatay sia sang mga Judio, kag paagi sa gahum sang Amay nabanhaw sia liwat, nga sa sini nga paagi naangkon niya ang kadalag-an batok sa lulubngan; kag sa iya man ang sudlot sang kamatayon ginlamon.

6 Kag ipahanabo niya ang pagkabanhaw sang mga minatay, nga sa sini nga paagi ang tawo kinahanglan gid nga magbangon sa pagtindog sa atubang sang iya hukom-lingkuranan.

7 Kag ginpahanabo niya ang pagtubos sang kalibutan, nga sa sini nga paagi sia nga masapwan nga wala’y sala sa iya atubang sa adlaw sang paghukom ginahatag sa iya ang magpuyo sa nahamtangan sang Dios sa iya ginharian, sa pag-amba sang wala’y untat nga mga pagdayaw upod sa mga koro sa kahitaasan, sa Amay, kag sa Anak, kag sa Balaan nga Espiritu, nga isa ka Dios, sa isa ka kahimtangan sang kalipayan nga wala sing katapusan.

8 Gani maghinulsol, kag magpabunyag sa ngalan ni Jesus, kag magkapyot sa ebanghelyo ni Cristo, nga igaladlad sa inyo atubang, indi lamang sa sini nga kasulatan kundi sa kasulatan man nga magaabot sa mga Gentil gikan sa mga Judio, nga ang amo nga kasulatan magaabot sa inyo gikan sa mga Gentil.

9 Kay yari karon, ginasulat ini para sa tinutuyo nga magapati kamo sa sina; kag kon nagapati kamo sa sina magapati man kamo sa sini; kag kon nagapati kamo sa sini mahibal-an ninyo ang nahanungod sa inyo mga katigulangan, kag subong man ang makatilingala nga mga binuhatan nga ginhimo paagi sa gahum sang Dios sa tunga nila.

10 Kag inyo man mahibal-an nga isa kamo ka salin sang kaliwat ni Jacob; gani naisip kamo sa tunga sang katawhan sang unang kasugtanan; kag kon ugaling man nga magapati kamo kay Cristo, kag mabunyagan, una sa tubig, nian sa kalayo kag sa Balaan nga Espiritu, nga nagasunod sang halimbawa sang aton Manluluwas, suno sa sinang ginsugo niya sa aton, magmangin maayo ini sa inyo sa adlaw sang paghukom. Amen.