Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 5
antes dason


Kapitulo 5

Ginpangunahan liwat ni Mormon ang mga kasuldadohan nga Nefinhon sa mga inaway sang dugo kag kamatay—Ang Libro ni Mormon magagwa sa pagpapati sa bug-os nga Israel nga si Jesus amo ang Cristo—Tungod sang pagkawala’y pagtuo, ang mga Lamanhon magalinapta, kag ang Espiritu magauntat na sa pag-impluwensya sa ila—Mabaton nila ang ebanghelyo gikan sa mga Gentil sa ulihing mga adlaw. Mga 375–384 P.C.

1 Kag natabo ini nga naglakat ako sa tunga sang mga Nefinhon, kag naghinulsol sang panumpa nga akon ginhimo nga indi na ako mag-ayuda sa ila; kag ginhatagan nila ako liwat sang pagbulut-an sa ila mga kasuldadohan, kay nagtulok sila sa akon nga daw ako ang makaluwas sa ila gikan sa ila mga kapipit-an.

2 Apang yari karon, nangin wala ako sing paglaum, kay nahibal-an ko ang mga paghukom sang Ginuo nga magatupa sa ila; kay wala sila maghinulsol sang ila mga kalautan, kundi naghimakas para sa ila mga kabuhi nga wala nagapanawag sa sinang Magbubuhat nga nagtuga sa ila.

3 Kag natabo ini nga ang mga Lamanhon nagsalakay batok sa amon samtang nagapalagyo kami sa dakbanwa sang Jordan; apang yari karon, napanabog sila sa bagay nga wala nila makuha ang dakbanwa sa sina nga tion.

4 Kag natabo ini nga nagsalakay sila liwat sa amon, kag ginhuptan namon ang dakbanwa. Kay may iban pa nga mga dakbanwa nga ginahuptan man sang mga Nefinhon, nga ang amo nga mga pamakod nag-upang sa ila agud indi sila makasulod sa puod nga nahamtang sa amon atubang, sa paglaglag sang mga pumoluyo sang amon kadutaan.

5 Apang natabo ini nga bisan diin man nga mga kadutaan ang amon nalabyan, kag ang mga pumoluyo sini wala mapanipon pasulod, napapas sang mga Lamanhon, kag ang ila mga banwa, kag mga barangay, kag mga dakbanwa ginsunog sang kalayo; kag subong sang nasiling na naglabay ang tatlo ka gatos kag kapituan kag siyam ka tuig.

6 Kag natabo ini nga sa ikatlo ka gatos kag kawaluan nga tuig ang mga Lamanhon nagsulong liwat batok sa amon sa pagpakig-away, kag nagtindog kami sing maisog batok sa ila; apang ini tanan wala sing kapuslanan, kay sapagkadako sang ila kadamuon sa bagay nga ginpanglapakan nila ang katawhan sang mga Nefinhon sa idalom sang ila mga tiil.

7 Kag natabo ini nga nagpalalagyo kami liwat, kag yadtong ang mga pagpalagyo mas madasig sangsa mga Lamanhon nakapalagyo, kag yadtong ang mga pagpalagyo wala maglabaw pa sangsa mga Lamanhon nahapay paidalom kag napapas.

8 Kag karon tan-awa, ako, si Mormon, wala nagahandum sa pagtublag sang mga kalag sang mga tawo sa paghumlad sa ila atubang sang isa ka subong kamakakulugmat nga talan-awon sang dugo kag kamatay subong sang sa nalantad sa atubang sang akon mga mata; apang ako, nga nakahibalo nga ining mga butang kinahanglan gid nga ipahibalo, kag nga ang tanan nga mga butang nga natago kinahanglan gid nga mapahayag sa ibabaw sang mga alibungan sang balay—

9 Kag subong man nga isa ka ihibalo nahanungod sining mga butang kinahanglan gid nga makaabot sa salin sining katawhan, kag subong man sa mga Gentil, nga ang Ginuo nagsiling nga magapaaplaag sining katawhan, kag ining katawhan maisip nga wala’y pulos sa tunga nila—gani nagasulat ako sang isa ka gamay nga pagpalip-ot, nga wala nagapangahas sa paghatag sang isa ka bug-os nga kasaysayan sang mga butang nga akon nakita, tungod sang kasuguan nga akon nabaton, kag agud indi man kamo makaangkon sing tuman kadako nga kalisud tungod sang pagkamalaut sining katawhan.

10 Kag karon tan-awa, ini ginahambal ko sa ila kaliwat, kag subong man sa mga Gentil nga may pag-ulikid para sa panimalay sang Israel, nga nakahangop kag nakahibalo kon diin maghalin ang ila mga pagpakamaayo.

11 Kay nahibal-an ko nga ang mga subong sina magakalisud tungod sang kalalat-an sang panimalay sang Israel; huo, magakalisud sila tungod sang kalaglagan sining katawhan; magakalisud sila nga ining katawhan wala maghinulsol agud nga nahakos sila kuntani sa mga butkon ni Jesus.

12 Karon ining mga butang ginasulat sa salin sang panimalay ni Jacob; kag ginasulat ang mga ini suno sa sini nga paagi, sanglit nahibal-an sang Dios nga ang pagkamalaut indi magdala sang mga ini sa ila; kag pagataguon ang mga ini para sa Ginuo agud magagwa ang mga ini sa iya kaugalingon nga natalana nga tion.

13 Kag amo ini ang kasuguan nga akon nabaton; kag yari karon, magagwa ang mga ini suno sa kasuguan sang Ginuo, kon makita niya nga nagakaigo, suno sa iya kaalam.

14 Kag yari karon, magaabot ang mga ini sa mga wala nagapalati sang mga Judio; kag para sa sini nga tinutuyo magaabot ang mga ini—agud nga malugpayan sila nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang buhi nga Dios; agud nga mapahanabo sang Amay, paagi sa iya labing Pinalangga, ang iya dako kag wala’y katapusan nga katuyuan, sa pagpapanumbalik sang mga Judio, ukon sang bug-os nga panimalay sang Israel, sa duta nga ila palanublion, nga ginhatag sa ila sang Ginuo nga ila Dios, sa pagtuman sang iya kasugtanan;

15 Kag subong man nga ang kaliwat sining katawhan mahimo nga lubos pa gid nga magpati sa iya ebanghelyo, nga magaabot sa ila gikan sa mga Gentil; kay ining katawhan magaalaplaag, kag mangin isa ka mailom-ilom, isa ka mahigko, kag isa ka makangilil-ad nga katawhan, labaw nga indi sarang isaysay sangsa sinang nangin sa tunga naton sadto, huo, bisan sinang nangin sa tunga sang mga Lamanhon sadto, kag ini tungod sang ila pagkawala’y pagtuo kag pagdios-dios.

16 Kay yari karon, ang Espiritu sang Ginuo nag-untat na sa pag-impluwensya sa ila mga katigulangan; kag wala na sila sing Cristo kag Dios sa kalibutan; kag ginapalid-palid sila subong sang labhang sa atubang sang hangin.

17 Isa sila sadto ka makaluluyag nga katawhan, kag may Cristo sila bilang ila manugpahalab; huo, ginpangunahan sila bisan sang Dios nga Amay.

18 Apang karon, tan-awa, ginaganoy sila ni Satanas, bisan subong nga ang labhang ginapalid-palid sa atubang sang hangin, ukon subong nga ang isa ka sakayan-dagat ginabati-bati sang mga balod, nga wala sing layag ukon angkla, ukon wala sing bisan ano nga paagi nga sa sini matimonan sia; kag bisan subong sa iya, amo man sila.

19 Kag yari karon, gintigana sang Ginuo ang ila mga pagpakamaayo, nga ila kuntani nabaton sa kadutaan, para sa mga Gentil nga magapanag-iya sang kadutaan.

20 Apang yari karon, matabo ini, nga panabugon sila kag paaplaagon sang mga Gentil; kag pagkatapos nga mapanabog sila kag mapaaplaag sang mga Gentil, yari karon, nian ang Ginuo magadumdom sang kasugtanan nga iya ginhimo kay Abraham kag sa bug-os nga panimalay sang Israel.

21 Kag subong man ang Ginuo magadumdom sang mga pangamuyo sang mga matarong, nga gindulot sa iya para sa ila.

22 Kag nian, O kamong mga Gentil, paano kamo makatindog sa atubang sang gahum sang Dios, luwas nga kamo magahinulsol kag magatalikod gikan sa inyo malain nga mga paggawi?

23 Wala bala ninyo mahibal-i nga yara kamo sa mga kamot sang Dios? Wala bala ninyo mahibal-i nga yara sa iya ang tanan nga gahum, kag sa iya gamhanan nga sugo ang duta magabalulon sing tingob subong sang isa ka libro nga linukot?

24 Gani, maghinulsol kamo, kag magpaubos sang inyo mga kaugalingon sa iya atubang, kay basi magagwa sia kag patup-on ang hustisya batok sa inyo—kay basi ang isa ka salin sang kaliwat ni Jacob magalakat sa tunga ninyo subong sang isa ka leon, kag gusniton kamo sa mga tinipik, kag wala sing isa nga magaluwas.