Balaan nga mga Kasulatan
Mormon 3
antes dason


Kapitulo 3

Si Mormon nagwali sang paghinulsol sa mga Nefinhon—Nag-angkon sila sang isa ka dako nga kadalag-an kag naghinambog sa ila kaugalingon nga kusog—Si Mormon nagbalibad sa pagpanguna sa ila, kag ang iya mga pangamuyo para sa ila wala sing pagtuo—Ang Libro ni Mormon nagaagda sa napulo’g duha ka mga tribo sang Israel sa pagpati sa ebanghelyo. Mga 360–362 P.C.

1 Kag natabo ini nga ang mga Lamanhon wala na magsulong liwat tubtob napulo pa ka tuig ang naglabay. Kag yari karon, gingamit ko ang akon katawhan, ang mga Nefinhon, sa paghanda sang ila mga kadutaan kag sang ila mga hinganiban batok sa tion sang inaway.

2 Kag natabo ini nga ang Ginuo nagsiling sa akon: Iwali sa sining katawhan—Maghinulsol kamo, kag magkari sa akon, kag magpabunyag, kag ipasad liwat ang akon simbahan, kag kamo pagakaluoyan.

3 Kag nagwali ako sa sining katawhan, apang wala ini sing kapuslanan; kag wala sila makahangop nga ang Ginuo amo ang nagluwas sa ila, kag naghatag sa ila sang isa ka kahigayunan agud maghinulsol. Kag yari karon ginpatig-a nila ang ila mga tagipusuon batok sa Ginuo nga ila Dios.

4 Kag natabo ini nga pagkatapos nga nakalabay na ining ika-napulo nga tuig, nga nagahimo, sa kabilugan, sang tatlo ka gatos kag kan-uman ka tuig halin sang pagkari ni Cristo, ang hari sang mga Lamanhon nagpadala sang isa ka sulat sa akon, nga nagapahibalo sa akon nga nagahanda sila sa pagsulong liwat sa pagpakig-away batok sa amon.

5 Kag natabo ini nga ginsugo ko ang akon katawhan nga magtililipon sila sang ila mga kaugalingon sing tingob sa dutang Kapung-awan, sa isa ka dakbanwa nga yara sa mga dulonan, malapit sa makitid nga alagyan nga nagapadulong sa duta pa-bagatnan.

6 Kag didto ginpahamtang namon ang amon mga kasuldadohan, agud nga mabalabagan namon ang mga kasuldadohan sang mga Lamanhon, agud indi nila maangkon ang pagpanag-iya sang bisan diin man sang amon mga kadutaan; gani nagpamakod kami batok sa ila upod sa amon tanan nga puersa.

7 Kag natabo ini nga sa ikatlo ka gatos kag kan-uman kag isa nga tuig ang mga Lamanhon nagdulhog sa dakbanwa sang Kapung-awan sa pagpakig-away batok sa amon; kag natabo ini nga sa sina nga tuig ginlutos namon sila, sa bagay nga nagbalik sila liwat sa ila kaugalingon nga mga kadutaan.

8 Kag sa ikatlo ka gatos kag kan-uman kag duha nga tuig nagdulhog sila liwat sa pagpakig-away. Kag ginlutos namon sila liwat, kag nagpamatay sang isa ka dako nga kadamuon sa ila, kag ang ila mga patay ginpanghaboy sa dagat.

9 Kag karon, tungod sining dako nga butang nga nahimo sang akon katawhan, ang mga Nefinhon, nagsugod sila sa paghinambog sa ila kaugalingon nga kusog, kag nagsugod sa pagpanumpa sa atubang sang mga langit nga igatimalos nila ang ila mga kaugalingon sang mga dugo sang ila mga kauturan nga ginpamatay sang ila mga kaaway.

10 Kag nagpanumpa sila ayon sa mga langit, kag subong man ayon sa trono sang Dios, nga magataklad sila sa pagpakig-away batok sa ila mga kaaway, kag pamapason sila gikan sa kadaygan sang kadutaan.

11 Kag natabo ini nga ako, si Mormon, lubos nga nagbalibad gikan sa sini nga tion pasulong nga mangin isa ka komandante kag isa ka tagpanguna sining katawhan, tungod sang ila pagkamalaut kag mga kangil-aran.

12 Yari karon, ginpangunahan ko sila, wala’y sapayan sang ila pagkamalaut ginpangunahan ko sila sa madamo nga beses sa inaway, kag ginpalangga sila, suno sa gugma sang Dios nga yari sa akon, sa bug-os ko nga tagipusuon; kag ang akon kalag ginbubo sa pangamuyo sa akon Dios sa bug-os nga adlaw para sa ila; wala’y sapayan sini, nangin wala ini sing pagtuo, tungod sang katig-a sang ila mga tagipusuon.

13 Kag sa makatlo ginluwas ko sila gikan sa mga kamot sang ila mga kaaway, kag wala sila maghinulsol sang ila mga sala.

14 Kag sang magpanumpa sila sang tanan nga gindumilian sa ila sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo, nga magataklad sila sa ila mga kaaway sa inaway, kag magtimalos sang ila mga kaugalingon sang dugo sang ila mga kauturan, yari karon ang tingug sang Ginuo nag-abot sa akon, nga nagasiling:

15 Akon ang pagtimalos, kag ako ang magatumbas; kag sanglit ining katawhan wala maghinulsol pagkatapos nga akon sila ginluwas, yari karon, pagapapason sila gikan sa kadaygan sang duta.

16 Kag natabo ini nga lubos ako nga nagbalibad sa pagtaklad batok sa amon mga kaaway; kag ginhimo ko bisan ang suno sa ginsugo sa akon sang Ginuo; kag nagtindog ako bilang isa ka nagapahimuyong nga saksi sa pagpakita sa kalibutan sang mga butang nga akon nakita kag nabatian, suno sa mga pagpahayag sang Espiritu nga nagsaksi nahanungod sa mga butang nga magaabot.

17 Gani nagasulat ako sa inyo, mga Gentil, kag subong man sa inyo, panimalay sang Israel, kon san-o ang buluhaton magasugod, agud kamo mangin madali na lang sa paghanda nga magbalik sa duta nga inyo palanublion;

18 Huo, yari karon, nagasulat ako sa tanan nga mga yara sa mga ukbong sang duta; huo, sa inyo, napulo’g duha ka mga tribo sang Israel, nga pagahukman suno sa inyo mga binuhatan sang napulo’g duha nga mga pinili ni Jesus nga mangin iya mga gintutun-an sa duta sang Jerusalem.

19 Kag nagasulat man ako sa salin sining katawhan, nga pagahukman man sang napulo’g duha nga mga pinili ni Jesus sa sini nga kadutaan; kag sila pagahukman sang iban pa nga napulo’g duha nga mga pinili ni Jesus sa duta sang Jerusalem.

20 Kag ining mga butang ginapahayag sa akon sang Espiritu; gani nagasulat ako sa inyo tanan. Kag sa sini nga kabangdanan nagasulat ako sa inyo, agud inyo mahibal-an nga kinahanglan gid kamo nga magtindog sa atubang sang hukom-lingkuranan ni Cristo, huo, ang tagsa ka tawo nga sakop sang bug-os nga tawhanon nga panimalay ni Adan; kag kinahanglan gid kamo nga magtindog agud hukman sang inyo mga binuhatan, kon ang mga ini maayo ukon malain;

21 Kag subong man agud kamo mahimo nga magpati sa ebanghelyo ni Jesucristo, nga inyo maangkon sa tunga ninyo; kag subong man agud ang mga Judio, ang katawhan sang kasugtanan sang Ginuo, makaangkon sang iban pa nga saksi magluwas sa iya nga ila nakita kag nabatian, nga si Jesus, nga ila ginpatay, amo gid mismo ang Cristo kag amo gid mismo ang Dios.

22 Kag luyag ko nga malugpayan ko kamo tanan nga yara sa mga ukbong sang duta sa paghinulsol kag maghanda sa pagtindog sa atubang sang hukom-lingkuranan ni Cristo.