1 Nefi 18
antes dason


Kapitulo 18

Ang sakayan-dagat nahuman—Ang pagkabun-ag nanday Jacob kag Jose nahinambitan—Ang guban nagtulak padulong sa duta nga ginpanaad—Ang mga anak nga lalaki ni Ismael kag ang ila mga asawa nagbuylog sa pagkinasadya kag pagsupak—Si Nefi ginapos, kag ang sakayan-dagat ginpalid pabalik sang isa ka makahalanguyos nga unos—Si Nefi ginbuy-an, kag tungod sang iya pangamuyo nagdulog ang dalimuos—Nag-abot ang katawhan sa duta nga ginpanaad. Mga 591–589 A.C.

1 Kag natabo ini nga nagsimba sila sa Ginuo, kag naglakat sila upod sa akon; kag namanday kami sang mga tablon nga pulido ang pagkahimo. Kag ang Ginuo nagpakita sa akon sa tion kag sa tion kon anhon ko ang pagpamanday sang mga tablon sang sakayan-dagat.

2 Karon ako, si Nefi, wala magpamanday sang mga tablon suno sa paagi nga natun-an sang tawo, ukon wala man ako magpasad sang sakayan-dagat suno sa paagi sang tawo; kundi ginpasad ko ini suno sa paagi nga ginpakita sang Ginuo sa akon; gani, indi ini suno sa paagi sang tawo.

3 Kag ako, si Nefi, masunson nga nagtaklad sa bukid, kag nagpangamuyo ako sing masunson sa Ginuo; gani ginpakita sa akon sang Ginuo ang dalagko nga mga butang.

4 Kag natabo ini nga pagkatapos nga nahuman ko ang sakayan-dagat, suno sa pulong sang Ginuo, nakita sang akon mga kauturan nga ini maayo, kag ang pagkahimo sini tuman katahum; gani, nagpaubos sila liwat sang ila mga kaugalingon sa atubang sang Ginuo.

5 Kag natabo ini nga ang tingug sang Ginuo nag-abot sa akon amay, nga dapat kami maghimos kag magpanaog pasulod sa sakayan-dagat.

6 Kag natabo ini nga pagkaaga, pagkatapos nga mahanda namon ang tanan nga mga butang, madamo nga mga bungang-kahoy kag karne gikan sa kamingawan, kag dagaya nga dugos, kag mga pagkaon kag mga balalunon suno sa sinang ginsugo sa amon sang Ginuo, nagpanaog kami pasulod sa sakayan-dagat, upod ang amon tanan nga mga dalalhon kag ang amon mga binhi, kag kon ano pa nga butang nga amon nadala, kada isa suno sa iya pangidaron; gani, nagpanaog kami tanan sa sulod sa sakayan-dagat, upod ang amon mga asawa kag ang amon mga anak.

7 Kag karon, ang akon amay nakadugang sang duha ka mga anak nga lalaki sa kamingawan; ang magulang ginhingalanan kay Jacob kag ang manghod kay Jose.

8 Kag natabo ini nga pagkatapos nga nakapanaog na kami tanan pasulod sa sakayan-dagat, kag nakadala sang amon mga pagkaon kag mga balalunon kag mga butang nga ginsugo sa amon, nagtulak kami sa dagat kag ginpadpad sang hangin padulong sa duta nga ginpanaad.

9 Kag pagkatapos nga mapadpad kami sang hangin sa sulod sang madamo nga mga inadlaw, yari karon, ang akon mga kauturan kag ang mga anak nga lalaki ni Ismael kag subong man ang ila mga asawa nagsugod sa pagkinasadya, sa bagay nga nagsugod sila sa pagsinaot, kag sa pag-inamba, kag sa paghambal sa tuman nga kadamuhal, huo, bisan nga nalipat sila kon paagi sa ano nga gahum sila gindala didto; huo, nag-alsa sila sa tuman nga kadamuhal.

10 Kag ako, si Nefi, nagsugod nga mahangawa sing tuman kay basi maakig sa amon ang Ginuo, kag hampakon kami tungod sang amon kalautan kag lamunon kami sa kaidadalman sang dagat; gani, ako, si Nefi, nagsugod sa pagpakighambal sa ila sa tuman nga kaligdong; apang yari karon naakig sila sa akon, nga nagasiling: Indi namon buot nga ang amon manghod ang magadumala sa amon.

11 Kag natabo ini nga gindakop ako nanday Laman kag Lemuel kag ginapos ako sang mga lubid, kag ginpaagyan nila ako sang tuman nga kapintas; wala’y sapayan sini, gintugot ini sang Ginuo agud mapakita niya ang iya gahum, tuhoy sa katumanan sang iya pulong nga iya ginpahayag nahanungod sa mga malaut.

12 Kag natabo ini nga pagkatapos nga ila ako nagapos sa bagay nga indi na ako makahulag, ang kompas, nga ginhanda sang Ginuo, nagdulog sa paggiho.

13 Gani, indi nila mahibal-an kon diin nila ipadulong ang sakayan-dagat, tubtob nga may nagtuhaw nga isa ka dako nga dalimuos, huo, isa ka dako kag makahalanguyos nga unos, kag ginpalid kami pabalik sa ibabaw sang dagat sa sulod sang tatlo ka adlaw; kag nagsugod nga kinulbaan sila sing labi nga basi nga magkalalumos sila sa dagat; wala’y sapayan sini, wala nila ako paghubari.

14 Kag sa ikap-at nga adlaw, nga ginpalid kami pabalik, ang unos nagsugod nga nangin tuman kabaskog.

15 Kag natabo ini nga halos na kami nga lamunon sa kaidadalman sang dagat. Kag pagkatapos nga ginpalid kami pabalik sa ibabaw sang dagat sa sulod sang apat ka adlaw, nagsugod nga nahangpan sang akon mga kauturan nga ang mga paghukom sang Dios yara sa ila, kag nga pat-od gid nga magkalamatay sila luwas kon maghinulsol sila sang ila mga kalautan; gani, nagpalapit sila sa akon kag ginhubad ang mga gapos sa akon mga pulso, kag yari karon nagpalanghubag sing tuman ang mga ini, kag ang akon mga buko-buko nagpalanghabok man sing labi kag tama gid ang palanakit sini.

16 Wala’y sapayan sini, nagsandig ako sa akon Dios, kag nagdayaw sa iya sa bug-os nga adlaw; kag wala ako magkumod batok sa Ginuo tungod sang akon mga kapipit-an.

17 Karon ang akon amay nga si Lehi, naghambal sa ila sang madamo nga mga butang, kag subong man sa mga anak nga lalaki ni Ismael; apang, yari karon, nagpusnga sila sa pagpaandam batok sa bisan sin-o nga makighambal para sa akon; kag ang akon mga ginikanan sanglit subol na sa panuigon, kag nag-antos sang madamo nga mga kasakit tungod sang ila mga anak, sa bagay nga nagmasakit sila, huo, bisan tubtob sa ila hiligdaan.

18 Tungod sang ila kasakit kag dako nga kasubo, kag sang kalautan sang akon mga kauturan, nabutang sila sa kahimtangan nga malapit na gid lang nga dalhon gikan sa sini nga tion sa pagpakigkita sa ila Dios; huo, ang ila ubanon nga mga buhok halos na gid lang nga itunton agud ihamyang sa yab-ok; huo, bisan nga malapit na gid lang sila nga itagbong sing may kasubo sa tubigon nga lulubngan.

19 Kag si Jacob kag subong man si Jose, sanglit mga lamharon, nga nagakinahanglan sang madamo nga pagkaon, nagkasubo tungod sang mga kapipit-an sang ila iloy; kag subong man ang akon asawa upod ang iya mga luha kag mga pangamuyo, kag subong man ang akon mga anak, wala makapahumok sang mga tagipusuon sang akon mga kauturan agud ila ako hubaran.

20 Kag wala na sing iban luwas sa gahum sang Dios, nga nagpahog sang ila kalaglagan, ang makapahumok sang ila mga tagipusuon; gani, sang ila makita nga malapit na sila nga lamunon sang kaidadalman sang dagat naghinulsol sila sang butang nga ila nahimo, sa bagay nga ila ako ginhubaran.

21 Kag natabo ini nga pagkatapos nga ila ako nahubaran, yari karon, kinuha ko ang kompas, kag naggiho ini bisan diin ko pakadtuon. Kag natabo ini nga nagpangamuyo ako sa Ginuo; kag pagkatapos nga nakapangamuyo ako, nag-untat ang hangin, kag nag-untat ang dalimuos, kag nagkanay sing lubos ang panahon.

22 Kag natabo ini nga ako, si Nefi, ang nagtimon sang sakayan-dagat, kag nagpalayag kami liwat padulong sa duta nga ginpanaad.

23 Kag natabo ini nga pagkatapos nga nakapalayag kami sa sulod sang madamo nga mga inadlaw nag-abot kami sa duta nga ginpanaad; kag nagtakas kami sa duta, kag nagpatindog sang amon mga tolda; kag gintawag namon ini nga duta nga ginpanaad.

24 Kag natabo ini nga nagsugod kami sa pag-uma sang duta, kag nagsugod kami sa pagtanom sang mga binhi; ilabi na gid, ginpamutang namon sa duta ang tanan namon nga mga binhi, nga amon gindala gikan sa duta sang Jerusalem. Kag natabo ini nga nagtubo ang mga ini sing bugana; gani, ginbugayan kami sa kahamungayaan.

25 Kag natabo ini nga amon natukiban sa duta sang panaad, samtang kami nagapanglakaton sa kamingawan, nga may tagsa ka sari sang mga sapat sa katalunan, subong sang baka kag sang toro, sang asno kag sang kabayo, kag sang kanding kag ilahas nga kanding, kag tanan nga sari sang mga sapat nga ilahas nga mapuslan sang tawo. Kag amon nasapwan ang tanan nga sari sang milinahon, alangay sang bulawan, kag sang pilak, kag sang tumbaga.