1 Nefi 6
antes dason

Kapitulo 6

Si Nefi nagsulat sang mga butang sang Dios—Ang katuyuan ni Nefi amo ang paglugpay sa mga tawo sa pagkari sa Dios ni Abraham kag maluwas. Mga 600–592 A.C.

1 Kag karon ako, si Nefi, wala nagahatag sang lista sang kaliwatan sang akon mga katigulangan sa sini nga bahin sang akon kasulatan; ukon bisan sa ano man nga tion indi ko ini pag-ihatag pagkatapos sini, sa mga lamina nga akon ginasulatan; kay ginhatag ini sa kasulatan nga ginatipigan sang akon amay; gani, wala ko ini pag-isulat sa sini nga libro.

2 Kay tama na sa akon ang magsiling nga kami mga kaliwat ni Jose.

3 Kag ini wala sing kabilinggan sa akon nga maid-id ako sa paghatag sang bug-os nga kasaysayan sang tanan nga nahanungod sa akon amay, kay ang mga ini indi mahimo nga masulat sa sining mga lamina, kay luyag ko nga may hulot nga masulatan ako sang mga butang sang Dios.

4 Kay ang kabug-usan sang akon tinutuyo amo nga mahimo ko nga malugpayan ang mga tawo sa pagkari sa Dios ni Abraham, kag sa Dios ni Isaac, kag sa Dios ni Jacob, kag maluwas.

5 Gani, ang mga butang nga makapahamuot sa kalibutan wala ko pag-isulat, kundi ang mga butang nga makapahamuot sa Dios kag sa ila nga indi iya sang kalibutan.

6 Gani, magahatag ako sing kasuguan sa akon kaliwat, nga indi nila pagbutangan ining mga lamina sing mga butang nga wala sing bili para sa mga anak sang tawo.