1 Nefi 1
antes dason

Ang Unang Libro ni Nefi

Ang Iya Pagginahum Kag Pag-Alagad

Ang kasaysayan ni Lehi kag sang iya asawa nga si Saria, kag sang iya apat ka mga anak nga lalaki, nga ginahingalanan kanday (sugod sa kamagulangan) Laman, Lemuel, Sam, kag Nefi. Ang Ginuo nagpaandam kay Lehi sa pagtaliwan sa duta sang Jerusalem, sanglit nagpanagna sia sa katawhan nahanungod sa ila kalautan kag nagatinguha sila sa pag-utas sang iya kabuhi. Nagpanglakaton sia sing tatlo ka adlaw sa kamingawan upod ang iya panimalay. Inupod ni Nefi ang iya mga utod nga lalaki kag nagbalik sa duta sang Jerusalem agud kuhaon ang kasulatan sang mga Judio. Ang kasaysayan sang ila mga pag-antos. Gindala nila ang mga anak nga babayi ni Ismael agud mangin mga asawa. Gindala nila ang ila mga panimalay kag nagtaliwan sa kamingawan. Ang ila mga pag-antos kag mga kalisdanan sa kamingawan. Ang banas sang ila mga pagpanglakaton. Nag-abot sila sa dako nga mga tubig. Ang mga utod ni Nefi nagsupak batok sa iya. Iya sila ginsabdong, kag nagpasad sang isa ka sakayan-dagat. Ang duog ila ginhingalanan nga Bugana. Nagtabok sila sa dako nga mga tubig padulong sa duta nga ginpanaad, kag sa iban pa. Ini suno sa kasaysayan ni Nefi; ukon sa iban nga pulong, ako, si Nefi, ang nagsulat sining kasulatan.

Kapitulo 1

Ginsugdan ni Nefi ang kasulatan sang iya katawhan—Sa palanan-awon, si Lehi nakakita sang isa ka haligi nga kalayo kag nagbasa gikan sa isa ka libro sang panagna—Gindayaw niya ang Dios, gintagna ang pagkari sang Mesias, kag gintagna ang pagkalaglag sang Jerusalem—Ginhingabot sia sang mga Judio. Mga 600 A.C.

1 Ako, si Nefi, sanglit nabun-ag sa maayo nga mga ginikanan, gani medyo natudluan ako sang tanan nga natun-an sang akon amay; kag sanglit nakakita sang madamo nga mga pag-antos sa pagligad sang akon mga adlaw, wala’y sapayan sini, lubos nga nahamut-an sang Ginuo sa tanan ko nga mga adlaw; ilabi na gid, sanglit nakaangkon sang isa ka dako nga ihibalo sang kaayo kag mga katanhagaan sang Dios, gani nagahimo ako sang isa ka kasulatan sang akon mga kahimuan sa akon mga adlaw.

2 Huo, nagahimo ako sang isa ka kasulatan sa hinambalan sang akon amay, nga nagalakip sang tinun-an sang mga Judio kag hinambalan sang mga Egiptohanon.

3 Kag nahibal-an ko nga ang kasulatan nga akon ginahimo matuod; kag ginahimo ko ini paagi sa akon kaugalingon nga kamot; kag ginahimo ko ini suno sa akon ihibalo.

4 Kay natabo ini, sang pagsugod sang unang tuig sang pagginahum ni Sedequias, hari sang Juda, (ang akon amay nga si Lehi, nagapuyo sa Jerusalem sa tanan niya nga mga adlaw); kag sadto man nga tuig madamo ang nag-alabot nga mga manalagna, nga nagapanagna sa katawhan nga kinahanglan gid sila nga maghinulsol, ukon ang dako nga dakbanwa sang Jerusalem pat-od gid nga pagalaglagon.

5 Gani natabo ini nga ang akon amay nga si Lehi, samtang sia nagalakat nagpangamuyo sa Ginuo, huo, bisan sa iya bug-os nga tagipusuon, tungod sang iya katawhan.

6 Kag natabo ini nga samtang nagapangamuyo sia sa Ginuo, may nagtuhaw nga isa ka haligi nga kalayo kag nagkunsad sa ibabaw sang isa ka bato sa iya atubang; kag madamo sia sing nakit-an kag nabatian; kag tungod sang mga butang nga iya nakit-an kag nabatian nag-uyog sia kag nagpalangurog sing tuman.

7 Kag natabo ini nga nagbalik sia sa iya kaugalingon nga balay sa Jerusalem; kag naghaplay sa iya hiligdaan, sanglit nadaug sang Espiritu kag sang mga butang nga iya nakit-an.

8 Kag subong sang nasiling nga nadaug sang Espiritu, gindaldal sia sa isa ka palanan-awon, nga sa diin iya nakit-an nga ang kalangitan nabuksan, kag nadumduman niya nga iya nakit-an ang Dios nga nagapungko sa iya trono, nga ginalibutan sang di-maisip nga kadam-an sang mga anghel sa hagyo nga nagaambahanon kag nagadayaw sa ila Dios.

9 Kag natabo ini nga iya nakit-an ang Isa nga nagapanaog pa-gwa sa tunga sang kalangitan, kag iya nalantawan nga ang iya kasilak labaw pa sangsa udtong-adlaw.

10 Kag iya man nakit-an ang napulo’g duha pa gid nga nagasunod sa iya, kag ang ila kasanag labaw pa sangsa kabituonan sa kahawaan.

11 Kag nagpanaog sila kag naglakat sa kadaygan sang duta; kag ang una nagpalapit kag nagtindog sa atubang sang akon amay, kag ginhatag sa iya ang isa ka libro, kag ginsugo sia nga iya basahon.

12 Kag natabo ini nga samtang sia nagabasa, napuno sia sang Espiritu sang Ginuo.

13 Kag iya ginbasa, nga nagasiling: Kailo, kailo, sa Jerusalem, kay nakita ko ang imo mga kangil-aran! Kag subong man, madamo nga mga butang ang nabasa sang akon amay nahanungod sa Jerusalem—nga dapat ini laglagon, kag ang mga pumoluyo sini; madamo ang magakalamatay paagi sa espada, kag madamo ang pagadalhon nga bihag sa Babilonia.

14 Kag natabo ini nga sang mabasa kag makit-an sang akon amay ang madamo nga dalagko kag makatilingala nga mga butang, nakatuaw sia sang madamo nga mga butang sa Ginuo; subong sang: Dako kag makatilingala ang imo mga buhat, O Ginuong Dios nga Makagagahum! Ang imo trono mataas sa kalangitan, kag ang imo gahum, kag kaayo, kag kaluoy yara sa tanan nga mga pumoluyo sang duta; kag, tungod kay ikaw maluluy-on, indi mo pagpabay-an ang yadtong mga nagapalapit sa imo nga sila mawala!

15 Kag subong sini ang mga panalambiton sang akon amay sa pagdayaw sa iya Dios; kay ang iya kalag nagkalipay, kag ang iya bilog nga tagipusuon napuno, bangod sang mga butang nga iya nakit-an, ilabi na gid, sadtong mga ginpakita sang Ginuo sa iya.

16 Kag karon ako, si Nefi, wala nagahimo sang bug-os nga kasaysayan sang mga butang nga sinulat sang akon amay, kay madamo sia sang mga butang nga sinulat nga iya nakit-an sa mga palanan-awon kag sa mga damgo; kag madamo man sia sing sinulat nga mga butang nga iya ginpanagna kag ginhambal sa iya mga anak, nga ang amo indi ako maghimo sang bug-os nga kasaysayan.

17 Kundi magahimo ako sang isa ka kasaysayan sang akon mga kahimuan sa akon mga adlaw. Yari karon, nagahimo ako sang pinalip-ot nga kasulatan sang akon amay, sa mga lamina nga akon ginhimo paagi sa kaugalingon ko nga mga kamot; gani, pagkatapos nga mapalip-ot ko ang kasulatan sang akon amay nian himuon ko ang isa ka kasaysayan sang akon kaugalingon nga kabuhi.

18 Gani, luyag ko nga inyo mahibal-an, nga pagkatapos nga ginpakita sang Ginuo ang madamo nga mga makatilingala nga butang sa akon amay, kay Lehi, ilabi na gid, ang nahanungod sa pagkalaglag sang Jerusalem, yari karon nagkadto sia sa tunga sang katawhan, kag nagsugod sa pagpanagna kag pagpahayag sa ila nahanungod sa mga butang nga iya alangay nga nakit-an kag nabatian.

19 Kag natabo ini nga ginyaguta sia sang mga Judio tungod sang mga butang nga iya ginsaksi nahanungod sa ila; kag matuod gid nga nagsaksi sia sang ila pagkamalaut kag sang ila mga kangil-aran; kag nagsaksi sia nga ang mga butang nga iya nakita kag nabatian kag subong man ang mga butang nga iya nabasa sa libro, maathag nga nagpakita sang pagkari sang isa ka Mesias, kag subong man sang pagtubos sang kalibutan.

20 Kag sang mabatian sang mga Judio ining mga butang naakig sila sa iya; huo, subong sa mga manalagna sang dumaan nga panahon, nga ila ginpalayas, kag ginbato, kag ginpamatay; kag ila man gintinguhaan ang iya kabuhi, nga ila mautas ini. Apang yari karon, ako, si Nefi, magapakita sa inyo nga ang mahinuklugon nga mga kaluoy sang Ginuo nagapangibabaw sa tanan nga iya mga pinili, tungod sang ila pagtuo, agud sila mangin mabaskog bisan tubtob sa pag-angkon sang gahum sang kaluwasan.