1 Nefi 14
antes dason

Kapitulo 14

Ang anghel nagsugid kay Nefi sang mga bugay kag mga pagpakamalaut nga magatupa sa mga Gentil—May duha lamang ka mga simbahan: ang Simbahan sang Cordero sang Dios kag ang simbahan sang yawa—Ang mga Santos sang Dios sa tanan nga mga kapungsuran ginahingabot sang dako kag makangilil-ad nga simbahan—Ang Apostoles nga si Juan magasulat nahanungod sang katapusan sang kalibutan. Mga 600–592 A.C.

1 Kag matabo ini, nga kon ang mga Gentil magapamati sa Cordero sang Dios sa sina nga adlaw nga igapahayag niya ang iya kaugalingon sa ila sa pulong, kag subong man sa gahum, sa buhat gid mismo, nga takos sa pagkuha sang ila mga kasandaran—

2 Kag indi magpatig-a sang ila mga tagipusuon batok sa Cordero sang Dios, pagaisipon sila sa tunga sang kaliwat sang imo amay; huo, pagaisipon sila sa tunga sang panimalay sang Israel; kag mangin isa sila ka ginpakabulahan nga katawhan sa duta nga ginpanaad sa wala’y katubtuban; indi na sila pagganuyon paidalom sa pagkabihag; kag ang panimalay sang Israel indi na liwat masimbugan.

3 Kag inang dako nga buho, nga ginkutkot para sa ila sinang dako kag makangilil-ad nga simbahan, nga gintukod sang yawa kag sang iya mga anak, agud nga maganoy niya ang mga kalag sang mga tawo paidalom sa impiyerno—ilabi na gid inang dako nga buho nga ginkutkot para sa kalaglagan sang mga tawo mapuno sadtong mga nagkutkot sini, padulong sa ila lubos nga kalaglagan, nagasiling ang Cordero sang Dios; indi ang kalaglagan sang kalag, luwas sa pagtagbong sini sa sinang impiyerno nga wala sing katapusan.

4 Kay yari karon, ini suno sa pagkabihag sang yawa, kag subong man suno sa hustisya sang Dios, sa tanan sadtong mga magahikot sang pagkamalaut kag kangil-aran sa iya atubang.

5 Kag natabo ini nga ang anghel naghambal sa akon, si Nefi, nga nagasiling: Imo nakita nga kon ang mga Gentil magahinulsol mangin maayo ini sa ila; kag imo man nahibal-an ang nahanungod sa mga kasugtanan sang Ginuo sa panimalay sang Israel; kag imo man nabatian nga kon sin-o man ang indi maghinulsol mawala.

6 Gani, kailo sang mga Gentil kon amo ugaling nga patig-ahon nila ang ila mga tagipusuon batok sa Cordero sang Dios.

7 Kay ang tion magaabot, siling sang Cordero sang Dios, nga magahikot ako sang isa ka dako kag isa ka makatilingala nga buluhaton sa tunga sang mga anak sang tawo; isa ka buluhaton nga mangin dayon, diin man sa pihak ukon sa pihak nga bahin—diin man sa paglugpay sa ila padulong sa paghidaet kag wala’y katapusan nga kabuhi, ukon padulong sa pagtugyan sa ila sa katig-a sang ila mga tagipusuon kag pagkabulag sang ila mga kaisipan padulong sa pagkaganoy paidalom sa pagkabihag, kag subong man sa kalaglagan, alangay nga umalagi kag espirituhanon, suno sa pagkabihag sang yawa, nga akon ginhambal.

8 Kag natabo ini nga sang makahambal ang anghel sining mga pulong, nagsiling sia sa akon: Nadumduman mo bala ang mga kasugtanan sang Amay sa panimalay sang Israel? Nagsiling ako sa iya, Huo.

9 Kag natabo ini nga nagsiling sia sa akon: Tuloka, kag tan-awa inang dako kag makangilil-ad nga simbahan, nga amo ang iloy sang mga kangil-aran, nga ang tagtukod sini amo ang yawa.

10 Kag nagsiling sia sa akon: Yari karon, may duha gid lamang ka simbahan; ang isa amo ang simbahan sang Cordero sang Dios, kag ang isa naman amo ang simbahan sang yawa; gani, kon sin-o man ang indi katapo sang simbahan sang Cordero sang Dios katapo sinang dako nga simbahan, nga amo ang iloy sang mga kangil-aran; kag sia ang makihilawason sang bug-os nga duta.

11 Kag natabo ini nga nagtulok ako kag nakita ang makihilawason sang bug-os nga duta, kag nagapungko sia sa ibabaw sang madamo nga mga tubig; kag may kagamhanan sia sa ibabaw sang bug-os nga duta, sa tunga sang mga kapungsuran, mga kabikahan, mga hinambalan, kag katawhan.

12 Kag natabo ini nga nakita ko ang simbahan sang Cordero sang Dios, kag diutay lang ang kadamuon sini, tungod sang pagkamalaut kag mga kangil-aran sang makihilawason nga nagapungko sa madamo nga mga tubig; wala’y sapayan sini, nakita ko nga ang simbahan sang Cordero, nga amo ang mga santos sang Dios, yara man sa bug-os nga kadaygan sang duta; kag ang ila mga nasakupan sa kadaygan sang duta diutay lang, tungod sang pagkamalaut sang dako nga makihilawason nga akon nakita.

13 Kag natabo ini nga nakita ko nga ang dako nga iloy sang mga kangil-aran nagtipon sing tingob sang mga kadam-an sa kadaygan sang bug-os nga duta, sa tunga sang tanan nga mga kapungsuran sang mga Gentil, sa pagpakig-away batok sa Cordero sang Dios.

14 Kag natabo ini nga ako, si Nefi, nakakita sang gahum sang Cordero sang Dios, nga nagpanaog ini sa mga santos sang simbahan sang Cordero, kag sa katawhan sang kasugtanan sang Ginuo, nga nag-alaplaag sa bug-os nga kadaygan sang duta; kag ang ila hinganiban amo ang pagkamatarong kag kaupod ang gahum sang Dios sa dako nga himaya.

15 Kag natabo ini nga nakita ko nga ang kasingkal sang Dios ginbubo sa sinang dako kag makangilil-ad nga simbahan, sa bagay nga may mga inaway kag mga hinuring-huring sang mga inaway sa tanan nga mga kapungsuran kag mga kabikahan sang duta.

16 Kag sang didto magsugod ang mga inaway kag mga hinuring-huring sang mga inaway sa tunga sang tanan nga mga kapungsuran nga may kaangtanan sa iloy sang mga kangil-aran, ang anghel naghambal sa akon, nga nagasiling: Yari karon, ang kasingkal sang Dios yara sa iloy sang mga makihilawason; kag yari karon, nakita mo ang tanan sining mga butang—

17 Kag kon ang adlaw magaabot nga ang kasingkal sang Dios igabubo sa iloy sang mga makihilawason, nga amo ang dako kag makangilil-ad nga simbahan sang bug-os nga duta, nga ang tagtukod sini amo ang yawa, nian, sa sina nga adlaw, ang buluhaton sang Amay magasugod, sa paghanda sang dalan para sa katumanan sang iya mga kasugtanan, nga iya ginhimo sa iya katawhan nga iya sang panimalay sang Israel.

18 Kag natabo ini nga ang anghel naghambal sa akon, nga nagasiling: Tuloka!

19 Kag nagtulok ako kag nakita ang isa ka lalaki, kag napanaptan sia sang isa ka puti nga bata.

20 Kag ang anghel nagsiling sa akon: Tan-awa ang isa sang napulo’g duha ka mga apostoles sang Cordero.

21 Yari karon, makita niya kag isulat ang nabilin sining mga butang; huo, kag subong man ang madamo pa nga mga butang nga nagkalatabo na.

22 Kag magasulat man sia nahanungod sa katapusan sang kalibutan.

23 Gani, ang mga butang nga iya igasulat matarong kag matuod; kag yari karon ginasulat ang mga ini sa libro nga imo nakita nga nagagwa sa baba sang Judio; kag sa tion nga magagwa ang mga ini sa baba sang Judio, ukon, sa tion nga ang libro magagwa sa baba sang Judio, ang mga butang nga ginsulat mga maathag kag puraw, kag labing malahalon kag mahapos sa panghangop sang tanan nga mga tawo.

24 Kag yari karon, ang mga butang nga igasulat sining apostoles sang Cordero amo ang madamo nga mga butang nga imo nakita; kag yari karon, imo makita ang nabilin.

25 Apang ang mga butang nga imo makita sa tapos sini indi mo pag-isulat; kay ang Ginuong Dios nagtangdo sang apostoles sang Cordero sang Dios nga sia ang dapat magsulat sang mga ini.

26 Kag subong man ang iban sadto pa, sa ila ginpakita niya ang tanan nga mga butang, kag ila ginsulat ang mga ini; kag gintago ang mga ini agud maggwa sa ila kapuraw, suno sa kamatuoran nga yara sa Cordero, sa kaugalingon nga natalana nga tion sang Ginuo, padulong sa panimalay sang Israel.

27 Kag ako, si Nefi, nakabati kag nagapamatuod, nga ang ngalan sang apostoles sang Cordero amo si Juan, suno sa pulong sang anghel.

28 Kag yari karon, ako, si Nefi, gindumilian nga akon isulat ang nabilin sang mga butang nga akon nakita kag nabatian; gani ang mga butang nga akon ginsulat tama na sa akon; kag akon ginsulat ang diutay nga bahin lamang sang mga butang nga akon nakita.

29 Kag nagapahayag ako sang saksi nga nakita ko ang mga butang nga nakita sang akon amay, kag ang anghel sang Ginuo amo ang nagpahibalo sang mga ini sa akon.

30 Kag karon ginatapos ko na ang paghambal nahanungod sang mga butang nga akon nakita samtang ako gindaldal sa Espiritu; kag kon ang tanan nga mga butang nga akon nakita wala masulat, ang mga butang nga akon nasulat matuod. Kag subong sang nasiling na, amo ini. Amen.