1 Nefi 12
antes dason

Kapitulo 12

Nakita ni Nefi sa palanan-awon ang duta sang panaad; ang pagkamatarong, kalautan, kag kalaglagan sang mga pumoluyo sini; ang pagkari sang Cordero sang Dios sa tunga nila; kon paano ang Napulo’g Duha ka mga Gintutun-an kag ang Napulo’g Duha ka mga Apostoles magahukom sa Israel; kag ang makangilil-ad kag mahigko nga kahimtangan sadtong mga magausmod sa pagkawala’y pagtuo. Mga 600–592 A.C.

1 Kag natabo ini nga ang anghel nagsiling sa akon: Tuloka, kag tan-awa ang imo kaliwatan, kag subong man ang kaliwatan sang imo mga kauturan. Kag nagtulok ako kag nakita ang duta sang panaad; Kag nakita ko ang kadam-an sang katawhan, huo, bisan ang kadamuon sini subong kadamo sang balas sang dagat.

2 Kag natabo ini nga nakita ko ang kadam-an nga nagtililipon sing tingob sa pag-inaway, ang isa batok sa isa; kag nakita ko ang mga inaway, kag mga hinuring-huring sang mga inaway, kag dalagko nga mga pagpamatay paagi sa espada sa tunga sang akon katawhan.

3 Kag natabo ini nga nakita ko ang madamo nga mga dinag-on nga nagtaliwan, suno sa mga inaway kag pagsinumpakil sa kadutaan; kag nakita ko ang madamo nga mga dakbanwa, huo, bisan nga indi ko maisip ang mga ini.

4 Kag natabo ini nga nakita ko ang alupuop sang kadudulman sa kadaygan sang duta sang panaad; kag nakita ko ang mga kilat, kag nabatian ang mga pagpanaguob, kag mga linog, kag tanan nga sari sang magubot nga mga kinagahod; kag nakita ko ang duta kag ang mga bato, nga nagkalabuka ang mga ini; kag nakita ko ang mga bukid nga nagkalatiphag sa mga tinipik; kag nakita ko ang mga kapatagan sang duta, nga naglilitik ang mga ini; kag nakita ko ang madamo nga mga dakbanwa nga nagkalalusod ang mga ini; kag nakita ko ang madamo nga nagkalasunog sa kalayo; kag nakita ko ang madamo nga nagkalarumpag sa duta, tungod sang pagtay-og sini.

5 Kag natabo ini pagkatapos nga nakita ko ining mga butang, nakita ko ang ambon sang kadudulman, nga nadula ini gikan sa kadaygan sang duta; kag yari karon, nakita ko ang kadam-an nga wala magkalatumba tungod sang dako kag makalilisang nga mga paghukom sang Ginuo.

6 Kag nakita ko nga nabuksan ang mga langit, kag ang Cordero sang Dios nga nagapanaog gikan sa langit; kag nagpanaog sia kag nagpakita sang iya kaugalingon sa ila.

7 Kag nakita ko man kag nagapamatuod nga ang Balaan nga Espiritu nagkunsad sa napulo’g duha nga iban pa; kag gintangdo sila sang Dios, kag pinili.

8 Kag ang anghel naghambal sa akon, nga nagasiling: Yari karon ang napulo’g duha ka mga gintutun-an sang Cordero, nga pinili sa pag-alagad sa imo kaliwat.

9 Kag nagsiling sia sa akon: Nadumduman mo pa bala ang napulo’g duha ka mga apostoles sang Cordero? Tan-awa amo sila ang magahukom sa napulo’g duha ka mga tribo sang Israel; gani, ang napulo’g duha ka mga alagad sang imo kaliwatan pagahukman nila; kay iya kamo sang panimalay sang Israel.

10 Kag ining napulo’g duha ka mga alagad nga imo ginatan-aw amo ang magahukom sa imo kaliwat. Kag, yari karon, mga matarong sila tubtob sa katubtuban; kay tungod sang ila pagtuo sa Cordero sang Dios ang ila mga panapton nahimo nga maputi sa iya dugo.

11 Kag ang anghel nagsiling sa akon: Tuloka! Kag nagtulok ako, kag nakita ang tatlo ka mga kaliwatan nga nagtaliwan sa pagkamatarong; kag ang ila mga panapton mga maputi bisan subong sang sa Cordero sang Dios. Kag ang anghel nagsiling sa akon: Nahimo nga maputi ang mga ini sa dugo sang Cordero, tungod sang ila pagtuo sa iya.

12 Kag ako, si Nefi, nakakita man sang madamo sang ikap-at nga kaliwatan nga nagtaliwan na sa pagkamatarong.

13 Kag natabo ini nga nakita ko ang kadam-an sang duta nga nagtililipon sing tingob.

14 Kag ang anghel nagsiling sa akon: Tan-awa ang imo kaliwat, kag ang kaliwat man sang imo mga kauturan.

15 Kag natabo ini nga nagtulok ako kag nakita nga ang katawhan sang akon kaliwat nagtililipon sing tingob sa kadam-an batok sa kaliwat sang akon mga kauturan; kag nagtililipon sila sing tingob sa pagpakig-away.

16 Kag ang anghel naghambal sa akon, nga nagasiling: Tan-awa ang tuburan sang mahigko nga tubig nga nakita sang imo amay; ilabi na gid ang suba nga iya ginhambal; kag ang kadadalman sini amo ang mga kadadalman sang impiyerno.

17 Kag ang alupuop sang kadudulman amo ang mga pagsulay sang yawa, nga nagabulag sang mga mata, kag nagapatig-a sang mga tagipusuon sang mga anak sang tawo, kag nagaganoy sa ila pakadto sa malapad nga mga dalanon, agud nga mawala sila kag magtalang.

18 Kag ang dako kag maligwa nga dakbalay, nga nakita sang imo amay, amo ang wala’y kapuslanan nga mga handurawan kag bugal sang mga anak sang tawo. Kag isa ka dako kag makalilisang nga kadadalman ang nagatunga sa ila; huo, bisan ang pulong sang hustisya sang Wala’y Katapusan nga Dios, kag sang Mesias nga amo ang Cordero sang Dios, nga nahanungod sa iya ang Balaan nga Espiritu nagasaksi, gikan sa pagsugod sang kalibutan tubtob sa sini nga tion, kag gikan sa sini nga tion pasulong kag tubtob sa katubtuban.

19 Kag samtang ang anghel nagahambal sining mga pulong, natan-awan ko kag nakita nga ang kaliwatan sang akon mga kauturan nagpakigsumpakil batok sa akon kaliwatan, suno sa pulong sang anghel; kag tungod sang bugal sang akon kaliwatan, kag sang mga pagsulay sang yawa, nakita ko nga dinaug sang kaliwatan sang akon mga kauturan ang katawhan sang akon kaliwat.

20 Kag natabo ini nga natan-awan ko, kag nakita ang katawhan sang kaliwat sang akon mga kauturan nga ila nadaug ang akon kaliwat; kag naglapta sila sa mga kadam-an sa kadaygan sang kadutaan.

21 Kag nakita ko sila nga nagtililipon sing tingob sa mga kadam-an; kag nakita ko ang mga inaway kag mga hinuring-huring sang mga inaway sa tunga nila; kag sa mga inaway kag mga hinuring-huring sang mga inaway nakita ko ang madamo nga mga kaliwatan nga nagtaliwan.

22 Kag ang anghel nagsiling sa akon: Tan-awa ang mga ini magausmod sa pagkawala’y pagtuo.

23 Kag natabo ini nga nakita ko, pagkatapos nga nag-usmod sila sa pagkawala’y pagtuo nangin isa sila ka mailom-ilom, kag makangilil-ad, kag isa ka mahigko nga katawhan, nga puno sang katamad, kag tanan nga sari sang mga kangil-aran.