1 Nefi 19
antes dason

Kapitulo 19

Si Nefi naghimo sang mga lamina gikan sa milinahon kag ginsulat ang maragtas sang iya katawhan—Ang Dios sang Israel magakari anum ka gatos ka tuig halin sa tion nga si Lehi nagbiya sa Jerusalem—Si Nefi nagsugid sang Iya mga pag-antos kag pagkalansang sa krus—Ang mga Judio pagatamayon kag palaptahon tubtob sa ulihing mga adlaw, kon san-o sila magabalik sa Ginuo. Mga 588–570 A.C.

1 Kag natabo ini nga ginsugo ako sang Ginuo, gani naghimo ako sang mga lamina gikan sa milinahon agud nga mahimo ko nga makurit sa mga ini ang kasulatan sang akon katawhan. Kag sa mga lamina nga akon ginhimo ginkurit ko ang kasulatan sang akon amay, kag subong man ang amon mga pagpanglakaton sa kamingawan, kag ang mga panagna sang akon amay; kag subong man ang madamo sang akon kaugalingon nga mga panagna akon ginkurit sa mga ini.

2 Kag wala ako makahibalo sa tion sang akon paghimo sang mga ini nga pagasuguon ako sang Ginuo sa paghimo sining mga lamina; gani, ang kasulatan sang akon amay, kag ang lista sang kaliwatan sang iya mga katigulangan, kag ang mas madamo nga bahin sang tanan namon nga mga kahimuan sa kamingawan nakurit sa sinang nauna nga mga lamina nga akon nahinambitan; gani, ang mga butang nga natabo antes ginhimo ining mga lamina, sa pagkamatuod, mas detalyado nga nahinambitan sa nauna nga mga lamina.

3 Kag pagkatapos nga nahimo ko ining mga lamina paagi sa kasuguan, ako, si Nefi, nakabaton sang isa ka kasuguan nga ang pag-alagad kag ang mga panagna, ang mas maathag kag malahalon nga mga bahin sang mga ini, dapat nga isulat sa sining mga lamina; kag nga ang mga butang nga nasulat dapat nga tipigan para sa panulin sang akon katawhan, nga magapanag-iya sang duta, kag subong man para sa iban pa nga maalamon nga mga katuyuan, nga ang amo nga mga katuyuan nahibal-an sang Ginuo.

4 Gani, ako, si Nefi, naghimo sang isa ka kasulatan sa iban pa nga mga lamina, nga nagahatag sang kasaysayan, ukon nagahatag sang isa ka mas dako nga kasaysayan sang mga inaway kag mga pagsinumpakil kag mga kalaglagan sang akon katawhan. Kag ini akon ginhimo, kag ginsugo ang akon katawhan kon ano ang ila dapat himuon pagkatapos nga wala na ako; kag nga ining mga lamina dapat nga ipasa-pasa gikan sa isa ka kaliwatan pakadto sa isa, ukon gikan sa isa ka manalagna pakadto sa isa, tubtob mag-abot ang dugang pa nga mga kasuguan sang Ginuo.

5 Kag ang isa ka kasaysayan sang akon paghimo sining mga lamina igahatag sa ulihi; kag nian, yari karon, magapadayon ako suno sa sinang akon ginhambal; kag ini akon ginahimo agud nga ang mas sagrado nga mga butang mahimo nga matipigan para sa ihibalo sang akon katawhan.

6 Wala’y sapayan sini, wala ako nagasulat sang bisan ano sa mga lamina luwas lamang kon ini ginahunahuna ko nga sagrado. Kag karon, kon nagsayop man ako, bisan sila nagsayop man sang dumaan nga panahon; indi nga mangita ako sing balibad sa akon kaugalingon tungod sang iban nga mga tawo, kundi tungod sang kahuyang nga yari sa akon, suno sa unod, pasayluhon ko ang akon kaugalingon.

7 Kay ang mga butang nga ginakabig sang iban nga mga tawo nga may dako nga bili, alangay sa lawas kag kalag, ginasikway sang iban kag ginatasak sa idalom sang ila mga tiil; Huo, bisan ang Dios mismo sang Israel ginatasak sang mga tawo sa idalom sang ila mga tiil; Ginasiling ko, ginatasak sa idalom sang ila mga tiil apang magahambal ako sa iban nga mga pulong—ginasikway nila sia, kag wala nagapamati sa tingug sang iya mga laygay.

8 Kag yari karon magakari sia, suno sa mga pulong sang anghel, sa sulod sang anum ka gatos ka tuig halin sa tion nga ang akon amay nagbiya sa Jerusalem.

9 Kag ang kalibutan, tungod sang ila kalautan, magahukom sa iya nga isa ka butang nga bale-wala; gani bunalon nila sia, kag batason niya ini; kag hampakon nila sia, kag batason niya ini. Huo, duplaan nila sia, kag batason niya ini, tungod sang iya mahigugmaon nga kaluoy kag sang iya pagkamainantuson tuhoy sa mga anak sang tawo.

10 Kag ang Dios sang aton mga katigulangan, nga ginpagwa sa Egipto, pa-gwa sa pagkaulipon, kag gin-amligan man niya sa kamingawan, huo, ang Dios ni Abraham, kag ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob, nagtugyan sang iya kaugalingon, suno sa mga pulong sang anghel, bilang isa ka tawo, sa mga kamot sang malaut nga mga tawo, agud ibayaw, suno sa mga pulong ni Zenoc, kag igalansang sa krus, suno sa mga pulong ni Neum, kag igalubong sa isa ka pantyon, suno sa mga pulong ni Zenos, nga iya ginhambal nahanungod sa tatlo ka adlaw sang kadudulman, nga mangin isa ka timaan nga ihatag nahanungod sang iya kamatayon sa ila sadtong mga magapuyo sa mga pulo sang dagat, ilabi na gid sadtong ginhatag sa ila nga iya sang panimalay sang Israel.

11 Kay amo ini ang ginhambal sang manalagna: Pat-od gid nga duawon sang Ginuong Dios ang tanan nga panimalay sang Israel sa sina nga adlaw, ang pila paagi sa iya tingug, tungod sang ila pagkamatarong, tuhoy sa ila dako nga kalipay kag kaluwasan, kag ang iban paagi sa mga pagpanaguob kag sa mga pagpangilat sang iya gahum, paagi sa unos, paagi sa kalayo, kag paagi sa aso, kag ambon sang kadudulman, kag paagi sa pagkabuka sang duta, kag paagi sa mga bukid nga magaulbo paibabaw.

12 Kag ining tanan nga mga butang pat-od gid nga magaabot, siling sang manalagna nga si Zenos. Kag ang mga bato sang duta magakalapihak; kag tungod sang mga pag-ugayong sang duta, madamo sang mga hari sang mga pulo sang dagat ang maimpluwensya sang Espiritu sang Dios, sa pagtuaw: Ang Dios sang kinaugali nagaantos.

13 Kag bahin sadtong mga yara sa Jerusalem, siling sang manalagna, pagalapdusan sila sang tanan nga katawhan, sanglit ila ginlansang sa krus ang Dios sang Israel, kag ginpatig-a ang ila mga tagipusuon, nga ginasikway ang mga timaan kag mga kalatingalahan, kag ang gahum kag himaya sang Dios sang Israel.

14 Kag sanglit ginpatig-a nila ang ila mga tagipusuon, siling sang manalagna, kag gintamay ang Balaan sang Israel, magadalang-dalang sila sa unod, kag magakalamatay, kag mangin isa ka palanagutsutan kag isa ka uloligyaton, kag pagadumtan sa tunga sang tanan nga mga kapungsuran.

15 Wala’y sapayan sini, kon mag-abot ina nga adlaw, siling sang manalagna, sa bagay nga indi na sila magpatig-a sang ila mga tagipusuon batok sa Balaan sang Israel, nian pagadumdumon niya ang mga kasugtanan nga iya ginhimo sa ila mga katigulangan.

16 Huo, nian pagadumdumon niya ang mga pulo sang dagat; kag subong man, ang tanan nga katawhan nga iya sang panimalay sang Israel, akon pagatipunon, siling sang Ginuo, suno sa mga pulong sang manalagna nga si Zenos, gikan sa apat ka mga pamusod sang duta.

17 Kag subong man, ang bug-os nga duta makakita sang kaluwasan sang Ginuo, siling sang manalagna; ang tagsa ka pungsod, kabikahan, hinambalan kag katawhan pagabugayan.

18 Kag ako, si Nefi, nagsulat sining mga butang sa akon katawhan, agud nga basi pa lang malugpayan ko sila nga ila pagadumdumon ang Ginuo nga ila Manunubos.

19 Gani, nagahambal ako sa bug-os nga panimalay sang Israel, kon ugaling man nga maangkon nila ining mga butang.

20 Kay yari karon, may mabaskog ako nga balatyagon sa espiritu, nga nagapakapoy sa akon bisan nga ang tanan ko nga mga luta-lutahan maluya, tungod sa ila nga yara sa Jerusalem; kay kon indi nangin maluluy-on ang Ginuo, sa pagpakita sa akon nahanungod sa ila, bisan subong sang iya ginpakita sa mga manalagna sang dumaan nga panahon, namatay man kuntani ako.

21 Kag pat-od gid nga ginpakita niya sa mga manalagna sang dumaan nga panahon ang tanan nga mga butang nahanungod sa ila; kag iya man ginpakita sa madamo ang nahanungod sa amon; gani, kinahanglan gid nga mahibal-an namon ang nahanungod sa ila kay ginsulat ang mga ini sa mga lamina nga saway.

22 Karon natabo ini nga ako, si Nefi, nagtudlo sining mga butang sa akon mga kauturan; kag natabo ini nga nagbasa ako sang madamo nga mga butang sa ila, nga ginkurit sa mga lamina nga saway, agud makahibalo sila nahanungod sa mga kahimuan sang Ginuo sa iban pa nga mga kadutaan, sa tunga sang katawhan sang dumaan nga panahon.

23 Kag nagbasa ako sa ila sang madamo nga mga butang nga nasulat sa mga libro ni Moises; apang agud nga lubos ko sila nga malugpayan sa pagpati sa Ginuo nga ila Manunubos nagbasa ako sa ila sinang mga ginsulat sang manalagna nga si Isaias; kay gindapat ko ang tanan nga balaan nga mga kasulatan sa aton, agud nga mangin para ini sa aton kapuslanan kag tinun-an.

24 Gani naghambal ako sa ila, nga nagasiling: Pamatii ninyo ang mga pulong sang manalagna, kamong mga salin sang panimalay sang Israel, nga isa ka sanga nga ginbanggi; pamatii ninyo ang mga pulong sang manalagna, nga ginsulat sa bug-os nga panimalay sang Israel, kag idapat ang mga ini sa inyo mga kaugalingon, agud nga makaangkon kamo sing paglaum kasubong sang inyo mga kauturan nga gikan sa ila kamo ginbanggi; kay sa amo sini nga paagi ang manalagna nagsulat.