3. Nefi 27
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  27. peatükk

  Jeesus käsib neil kutsuda Kirikut tema nimega – Tema missioon ja lepitav ohver moodustavad tema evangeeliumi – Inimestel kästakse meelt parandada ja saada ristitud, et nad võiksid saada pühitsetud Püha Vaimuga – Neil tuleb olla, just nagu on Jeesus. Ligikaudu 34–35 pKr.

  1 Ja sündis, et kui Jeesuse jüngrid rändasid ringi ja jutlustasid sellest, mida nad olid kuulnud ja näinud ning ristisid Jeesuse nimel, sündis, et jüngrid kogunesid ning aühinesid vägevas palves ja bpaastumises.

  2 Ja Jeesus anäitas end neile taas, sest nad palusid Isa tema nimel; ja Jeesus tuli ja seisis nende keskel ja ütles neile: Mida te tahate, et ma teile annan?

  3 Ja nad ütlesid temale: Issand, me tahame, et sa ütleksid meile nime, millega me kutsuksime seda kirikut; sest selle asja üle on rahva seas vaidlused.

  4 Ja Issand ütles nendele: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mispärast peaks rahvas nurisema ja vaidlema selle asja üle?

  5 Kas nad ei ole lugenud pühakirju, mis ütlevad, et te peate võtma enda peale Kristuse anime, mis on minu nimi? Sest selle nimega teid kutsutakse viimsel päeval;

  6 ja kes iganes võtab enda peale minu nime ja apeab vastu lõpuni, see päästetakse viimsel päeval.

  7 Seepärast, mida te iganes teete, tehke seda minu nimel; seepärast nimetage kirik minu nimega ja hüüdke Isa poole minu nimel, et ta õnnistaks kirikut minu pärast.

  8 Ja kuidas saab see olla aminu bkirik, muidu kui et seda kutsutakse minu nimega? Sest kui kirikut kutsutakse Moosese nimega, siis on see Moosese kirik; või kui seda kutsutakse mõne inimese nimega, siis on see selle inimese kirik; aga kui seda kutsutakse minu nimega, siis on see minu kirik, kui on nõnda, et see on ehitatud minu evangeeliumile.

  9 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete ehitatud minu evangeeliumile; seepärast nimetage kõiki asju, mida te iganes nimetate, minu nimega; seepärast, kui te hüüate Isa poole kiriku pärast, kui te teete seda minu nimel, siis Isa kuuleb teid;

  10 ja kui on nõnda, et kirik on ehitatud minu evangeeliumile, siis Isa näitab selles omaenda tegusid.

  11 Aga kui see ei ole ehitatud minu evangeeliumile, vaid on ehitatud inimeste tegudele või kuradi tegudele, tõesti, ma ütlen teile, neil on rõõmu nende tegudest teatud ajaks ja peagi tuleb lõpp ja nad araiutakse maha ja visatakse tulle, kust pole mingit tagasipöördumist.

  12 Sest nende teod ajärgnevad neile, sest oma tegude pärast on nad maha raiutud; seepärast pidage meeles asju, mida ma olen teile öelnud.

  13 Vaadake, ma olen andnud teile oma aevangeeliumi ja see on see evangeelium, mille ma olen andnud teile – et mina tulin maailma, et teha oma Isa btahet, sest minu Isa saatis mind.

  14 Ja minu Isa saatis mind, et mind saaks atõsta üles ristile; ja pärast seda, kui mind tõsteti üles ristile, et ma saaksin siis btõmmata kõik inimesed enda juurde, et nii nagu inimesed tõstavad üles minu, just samuti tõstab Isa üles inimesed seisma minu ette, et nende üle cmõistetaks kohut nende tegude põhjal, on need siis head või on need halvad –

  15 ja sel põhjusel on mind üles atõstetud; seepärast, vastavalt Isa väele tõmban ma kõik inimesed enda juurde, et nende üle võiks kohut mõista nende tegude järgi.

  16 Ja sünnib, et see, kes aparandab meelt ja saab bristitud minu nimel, saab täidetud; ja kui ta cpeab vastu lõpuni, vaata, teda ma pean oma Isa ees süütuks sel päeval, kui ma tõusen kohut mõistma maailma üle.

  17 Ja see, kes ei pea vastu lõpuni, see on see, kes raiutakse samuti maha ja visatakse tulle, kust nad Isa aõigluse pärast ei saa enam tagasi pöörduda.

  18 Ja see on sõna, mille ta on andnud inimlastele. Ja sel põhjusel viib ta täide need sõnad, mis ta on andnud, ja tema ei valeta, vaid viib täide kõik oma sõnad.

  19 Ja amiski, mis pole puhas, ei saa pääseda tema kuningriiki; seepärast ei pääse miski tema brahusse peale nende, kes on cpesnud oma rõivad minu veres tänu oma usule ja meeleparandusele kõikidest oma pattudest ning oma ustavusele kuni lõpuni.

  20 Nüüd, see on käsk: aParandage meelt, kõik te maa ääred, ja tulge minu juurde ja saage bristitud minu nimel, et te võiksite olla cpühitsetud Püha Vaimu vastuvõtmisega, et te võiksite seista dmäärdumata minu ees viimsel päeval!

  21 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, see on minu evangeelium; ja te teate, mida teil tuleb minu kirikus teha; sest neid tegusid, mida te olete näinud mind tegemas, tuleb ka teil teha, sest seda, mida te olete näinud mind tegemas, nimelt seda tuleb teha ka teil.

  22 Seepärast, kui te seda teete, te olete õnnistatud, sest teid tõstetakse üles viimsel päeval.

  23 Kirjutage üles, mida te olete näinud ja kuulnud, peale selle, mis on akeelatud!

  24 Kirjutage üles selle rahva tegemised, mida veel tehakse, just nii, nagu on kirjutatud sellest, mis on olnud!

  25 Sest vaadake, nende raamatute põhjal, mis on kirjutatud ja mida tulevikus kirjutatakse, amõistetakse kohut selle rahva üle, sest nende kaudu saavad inimesed teada nende btegudest.

  26 Ja vaata, Isa on kõik üles akirjutanud; seepärast nende raamatute põhjal, mida kirjutatakse, mõistetakse kohut maailma üle.

  27 Ja teadke, et ateie saate olema selle rahva kohtunikud kohtumõistmise järgi, mille ma teile annan ja mis on õiglane. Seepärast, bmissugused mehed te peaksite olema? Tõesti, ma ütlen teile, just cnagu mina olen.

  28 Ja nüüd, ma alähen Isa juurde. Ja tõesti, ma ütlen teile, mida iganes te palute Isalt minu nimel, see teile antakse.

  29 Seepärast, apaluge ja teile antakse; koputage ja teile avatakse; sest see, kes palub, see saab ja sellele, kes koputab, avatakse.

  30 Ja nüüd, vaadake, minu rõõm teie pärast ja ka selle põlvkonna pärast on suur, koguni täiuseni välja; jah, ja nimelt Isa ja ka kõik pühad inglid rõõmustavad teie ja selle põlvkonna pärast; sest aükski nendest ei ole kadunud.

  31 Vaadake, ma tahan, et te mõistaksite, sest ma pean silmas neid, kes on sellest apõlvkonnast belus; ja ükski nendest ei kao ja nende üle tunnen ma täielikku crõõmu.

  32 Aga vaadake, ma kurvastan aneljanda põlvkonna pärast alates praegusest põlvkonnast, sest ta juhib nad ära vangistusse, just nagu oli hukatuse pojaga; sest nemad müüvad mind hõbeda ja kulla eest ja selle eest, mida rikub bkoi ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Ja sel päeval ma nuhtlen neid, pöörates tõepoolest nende teod nende endi vastu.

  33 Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud need sõnad, ütles ta oma jüngritele: Minge sisse akitsast väravast; sest kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja vähe on neid, kes selle leiavad; aga avar on värav ja lai on tee, mis viib surma, ja paljud rändavad sellel teel, kuni saabub öö, mil ükski inimene ei saa tööd teha.