3. Nefi 16
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  16. peatükk

  Jeesus külastab teisi Iisraeli kadunud lambaid – Viimsel ajal läheb evangeelium paganatele ja siis Iisraeli kojale – Issanda rahvas näeb silmast silma, kui ta toob tagasi Siioni. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et mul on ateisi lambaid, kes ei ole sellelt maalt, ka mitte Jeruusalemma maalt, ka mitte ühestki maaosast selle maa ümbrusest, kus ma olen teeninud.

  2 Sest need, kellest ma räägin, on need, kes ei ole veel kuulnud minu häält; ka ei ole ma ühelgi ajal end nendele ilmsiks teinud.

  3 Aga ma olen saanud Isalt käsu minna anende juurde, et nad kuuleksid minu häält ja oleksid arvatud minu lammaste hulka, nii et oleks üks kari ja üks karjane; seepärast ma lähen end neile näitama.

  4 Ja ma käsin teil kirjutada need asõnad pärast seda, kui ma olen läinud; nii et kui on nõnda, et minu rahvas Jeruusalemmas, need, kes on mind näinud ja saatnud mind minu teenimistöös, ei palu Isalt minu nimel, et nad läbi Püha Vaimu saaksid teada teist ja ka teistest suguharudest, kellest nad ei tea midagi, et need sõnad, mida te kirjutate, oleksid hoitud ja tehtaks ilmsiks bpaganatele, nii et paganate täiuse kaudu võiks nende seemne jäägi, kes hajutatakse üle kogu maa pinna nende uskmatuse pärast, kokku koguda ehk tuua cteadmisele minust, nende Lunastajast.

  5 Ja siis ma akogun nad maa neljast ilmakaarest ja siis ma täidan blepingu, mille Isa on teinud kõikide Iisraeli ckoja inimestega.

  6 Ja õnnistatud on apaganad tänu nende usule minusse, bPühas Vaimus ja Pühast Vaimust, kes tunnistab neile minust ja Isast.

  7 Vaadake, nende usu pärast minusse, ütleb Isa, ja teie uskmatuse pärast, oo Iisraeli koda, tuleb tõde aviimsel ajal paganatele, nii et nende asjade täius tehakse neile teatavaks.

  8 Aga häda uskmatutele paganate seas, ütleb Isa – sest olgugi, et nad on tulnud selle maa palgele ja on ahajutanud minu rahva, kes on Iisraeli kojast, ja minu rahvas, kes on Iisraeli kojast, on bvälja aetud nende seast ja tallatud nende jalge alla;

  9 ja Isa halastuse tõttu paganate vastu ja ka Isa kohtuotsuste tõttu minu rahvale, kes on Iisraeli kojast, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et pärast kõike seda, ja ma olen lasknud oma rahvast, kes on Iisraeli kojast, lüüa ja vaevata ja atappa ja nende seast välja ajada ning saada nende vihaaluseks ja nende seas pahameele puhangu ja pilkamise osaliseks –

  10 ja nõnda käsib Isa mul teile öelda: Sel päeval, mil paganad patustavad minu evangeeliumi vastu ja hülgavad minu evangeeliumi täiuse, ja oma südamete uhkuses peavad end kõikidest rahvustest ja terve maailma inimestest aülemateks ning on täis kõiksugu valetamisi ja pettusi ja pahategusid ja kõiksugu silmakirjalikkust ja mõrvu ja bpreestripettusi ja hooramisi ja salajasi jäledusi; ja kui nad teevad kõike seda ja hülgavad minu evangeeliumi täiuse, vaata, ütleb Isa, siis ma toon oma evangeeliumi täiuse nende seast ära.

  11 Ja siis on mul ameeles leping, mille ma tegin oma rahvaga, oo Iisraeli koda, ja ma viin oma evangeeliumi neile.

  12 Ja ma näitan sulle, oo Iisraeli koda, et paganatel ei ole võimu teie üle; aga mul on meeles teiega tehtud leping, oo Iisraeli koda, ja te saate atundma minu evangeeliumi täiust.

  13 Aga kui paganad teevad meeleparanduse ja tulevad minu juurde tagasi, ütleb Isa, vaata, siis nad aarvatakse minu rahva hulka, oo Iisraeli koda!

  14 Ja ma ei lase oma rahval, kes on Iisraeli kojast, minna nende sekka ja neid maha tallata, ütleb Isa.

  15 Aga kui nad ei tule minu juurde ega võta kuulda minu häält, siis ma lasen neil, jah, ma lasen oma rahval, oo Iisraeli koda, minna nende sekka ja atallata nad maha, ja nad saavad olema kui sool, mis on maitse kaotanud, mis ei kõlba siis millekski muuks kui väljaviskamiseks ja mu rahva jalge alla tallamiseks, oo Iisraeli koda!

  16 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et nõnda on Isa mind käskinud – et ma pean andma selle maa sellele rahvale pärisosaks.

  17 Ja siis lähevad täide prohvet Jesaja asõnad, mis ütlevad:

  18 aSu bvalvurid tõstavad häält; nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma, kui Issand toob tagasi Siioni.

  19 Rõõmustage, laulge üheskoos, te Jeruusalemma varemed; sest Issand on trööstinud oma rahvast, ta on lunastanud Jeruusalemma!

  20 Issand on paljastanud oma püha käsivarre kõigi rahvaste silme all ja kõik maa ääred saavad näha Jumala päästet.