3. Nefi 5
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  5. peatükk

  Nefilased parandavad meelt ja hülgavad oma patud – Mormon kirjutab oma rahva ajalugu ja kuulutab neile igavikulist sõna – Iisrael kogutakse kokku pikaaegsest hajutatusest. Ligikaudu 22–26 pKr.

  1 Ja nüüd, vaata, kogu Nefi rahva seas ei olnud ühtegi elavat hinge, kes oleks vähegi kahelnud kõikide nende pühade prohvetite sõnades, kes olid rääkinud, sest nad teadsid, et need sõnad peavad paratamatult täide minema.

  2 Ja tänu paljudele tunnustähtedele, mis olid antud prohvetite sõnade kohaselt, nad teadsid, et peab olema otstarbekas, et Kristus on tulnud; ja tänu asjadele, mis olid juba sündinud, teadsid nad, et on paratamatu, et kõik sünnib vastavalt sellele, nagu on räägitud.

  3 Seepärast hülgasid nad kõik oma patud ja jäledused ja hooramised ning teenisid Jumalat täie usinusega päeval ja ööl.

  4 Ja nüüd, sündis, et kui nad olid kõik röövlid vangi võtnud, nii et mitte ükski, kes ei olnud tapetud, ei pääsenud põgenema, heitsid nad oma vangid vanglasse ja lasid neile jutlustada Jumala sõna; ja kõik, kes parandasid meelt oma pattudest ja sõlmisid lepingu, et nad mitte kunagi enam ei mõrva, lasti avabaks.

  5 Kuid kõik, kes lepingut ei sõlminud ja kes kandsid ikka veel neid salamõrvu oma südames, jah, kõik, kes leiti oma vendadele ähvardusi hingamas, mõisteti süüdi ja neid karistati seaduse järgi.

  6 Ja nõnda nad tegid lõpu kõikidele nendele pahelistele ja salajastele ning jäledatele liitudele, kus pandi toime nii palju pahelist ja nii palju mõrvu.

  7 Ja nõnda möödus akahekümne teine aasta ja samuti kahekümne kolmas aasta ja kahekümne neljas ja kahekümne viies aasta ja nõnda möödusid kakskümmend viis aastat.

  8 Ja palju oli toimunud sellist, mis mõnede silmis oli suur ja imepärane; ometi ei saa kõike seda kirjutada sellesse raamatusse; jah, see raamat ei suuda mahutada asajandikkugi sellest, mis on toime pandud nii paljude inimeste seas kahekümne viie aasta jooksul.

  9 Aga vaata, on olemas aülestähendused, mis sisaldavad kõiki selle rahva tegemisi; ja lühema, aga tõepärase aruande kirjutas Nefi.

  10 Seepärast olen ma teinud oma ülestähenduse neist asjadest Nefi ülestähenduse järgi, mis on uurendatud plaatidele, mida kutsuti Nefi plaatideks.

  11 Ja vaata, ma teen ülestähenduse plaatidele, mis ma olen oma kätega valmistanud.

  12 Ja vaata, minu nimi on aMormon ja ma olen saanud oma nime Mormoni bmaa järgi, maa järgi, kus Alma rajas rahva seas kiriku; jah, esimese kiriku, mis rajati nende seas pärast nende üleastumist.

  13 Vaata, ma olen Jeesuse Kristuse, Jumala Poja jünger. Ta on mind kutsunud kuulutama tema sõna tema rahva seas, et nad võiksid saada igavikulise elu.

  14 Ja on osutunud otstarbekaks, et ma teeksin Jumala tahtmist mööda aülestähenduse nendest asjadest, mida on tehtud, et nende palved, kes on siit lahkunud, kes olid pühad, täituksid vastavalt nende usule –

  15 jah, väikese ülestähenduse selle kohta, mis on toimunud alates sellest ajast, kui Lehhi lahkus Jeruusalemmast, kuni praeguse ajani välja.

  16 Seepärast teen ma oma ülestähenduse nende aruannete põhjal, mille on andnud need, kes olid enne mind, kuni minu päevade alguseni.

  17 Ja siis teen ma aülestähenduse sellest, mida ma olen näinud oma silmaga.

  18 Ja ma tean, et see ülestähendus, mida ma teen, on õige ülestähendus ja tõde; ometi on palju asju, mida me oma keele pärast ei ole võimelised akirjutama.

  19 Ja nüüd, ma teen lõpu oma sõnadele, mis ma iseendast rääkisin, ja jätkan oma aruande andmist asjadest, mis on olnud enne mind.

  20 Mina olen Mormon ja ma olen puhas Lehhi järglane. Mul on põhjust ülistada oma Jumalat ja oma Päästjat Jeesust Kristust, et ta tõi meie isad välja Jeruusalemma maalt (ja amitte keegi ei teadnud sellest peale tema enda ja nende, kelle ta sellelt maalt välja tõi) ja et ta on andnud minule ja minu rahvale nii palju teadmisi meie hingede päästmiseks.

  21 Ta on tõepoolest õnnistanud aJaakobi bkoda ja on olnud chalastav Joosepi seemne vastu.

  22 Ja asedavõrd, kuivõrd Lehhi lapsed on pidanud kinni tema käskudest, on ta neid õnnistanud ja lasknud edul neid saata vastavalt oma sõnale.

  23 Jah, ja ta toob tõepoolest Joosepi seemne ajäägi taas bteadmisele Issandast, nende Jumalast.

  24 Ja nii tõesti, kui Issand elab, akogub ta maa neljast ilmakaarest kokku kogu Jaakobi seemne jäägi, kes on hajutatud laiali üle kogu maa pinna.

  25 Ja nagu ta on sõlminud lepingu kogu Jaakobi kojaga, just samuti täidetakse see leping, mille ta on sõlminud Jaakobi kojaga, tema poolt heaks arvatud ajal, ataastades kogu Jaakobi koja selle lepingu tundmisele, mille ta on nendega sõlminud.

  26 Ja siis nad atunnevad oma Lunastajat, kes on Jeesus Kristus, Jumala Poeg; ja siis nad kogutakse kokku maa neljast ilmakaarest nende enda maadele, kust nad olid hajutatud; jah, nii tõesti, kui Issand elab, nõnda saab olema. Aamen.