3. Nefi 1
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  Kolmas Nefi

  Heelamani poja Nefi poja
  Nefi raamat

  Ja Heelaman oli Heelamani poeg, kes oli Alma poeg, kes oli Alma poeg, kes oli Nefi järeltulija, kes oli Lehhi poeg, kes lahkus Jeruusalemmast Sidkija, Juuda kuninga esimesel valitsemisaastal.

  1. peatükk

  Nefi, Heelamani poeg, lahkub maalt ja tema poeg Nefi peab ülestähendusi – Kuigi tunnustähti ja imetegusid on rohkesti, kavatsevad pahelised tappa õigemeelsed – Saabub Kristuse sünniöö – Antakse tunnustäht ja tõuseb uus täht – Valed ja pettused kasvavad ning Gadiantoni röövlid tapavad paljusid. Ligikaudu 1–4 pKr.

  1 Nüüd, sündis, et üheksakümne esimene aasta oli lõppenud ja see oli akuussada aastat sellest ajast, mil Lehhi lahkus Jeruusalemmast; ja see oli samal aastal, kui Lakooneus oli maa ülemkohtunik ja valitseja.

  2 Ja Nefi, Heelamani poeg, oli lahkunud Sarahemla maalt, jättes oma vanima poja aNefi hoolde bvaskplaadid ja kõik ülestähendused, mida oli kirjutatud, ja kõik need esemed, mida oli peetud pühana Lehhi Jeruusalemmast lahkumisest saadik.

  3 Siis ta lahkus maalt ja seda, akuhu ta läks, ei tea mitte ükski inimene; ja tema poeg Nefi pidas ülestähendusi tema asemel, jah, ülestähendust selle rahva kohta.

  4 Ja sündis, et üheksakümne teise aasta algul, vaata, hakkasid prohvetite prohvetlikud kuulutused täielikumalt täide minema; sest rahva seas hakati näitama suuremaid tunnustähti ja suuremaid imesid.

  5 Kuid olid mõned, kes hakkasid ütlema, et see aeg on möödas, mil need sõnad, millest laamanlane Saamuel oli arääkinud, oleksid pidanud täide minema.

  6 Ja nad hakkasid rõõmustama oma vendade kulul, öeldes: Vaadake, aeg on möödas ja Saamueli sõnad ei ole täide läinud; seepärast, teie rõõm ja teie usk selle asja suhtes on olnud asjatu.

  7 Ja sündis, et nad tegid suurt lärmi kogu maal; ja need inimesed, kes uskusid, muutusid väga kurvaks, et võib-olla neid asju, millest oli räägitud, ei sünnigi.

  8 Aga vaata, nad ootasid kindlalt seda päeva ja seda ööd ning seda päeva, mis peaks olema nagu üks päev, otsekui ööd ei olekski, et nad võiksid teada, et nende usk ei olnud asjatu.

  9 Nüüd, sündis, et uskmatud olid määranud päeva, mil kõik need, kes usuvad nendesse pärimustesse, asurmatakse, kui ei ilmu tunnustähte, mida prohvet Saamuel oli kuulutanud.

  10 Nüüd, sündis, et kui Nefi, Nefi poeg, nägi seda rahva pahelisust, oli ta süda ülimalt kurb.

  11 Ja sündis, et ta läks välja ja kummardus maha ja hüüdis vägevalt Jumala poole oma rahva pärast, jah, nende pärast, keda ähvardas hävitus, kuna nad uskusid oma isade pärimustesse.

  12 Ja sündis, et ta hüüdis vägevalt Issanda poole aterve see päev; ja vaata, temale tuli Issanda hääl, öeldes:

  13 Tõsta oma pea ja ole rõõmus; sest vaata, aeg on lähedal ja tänasel ööl antakse tunnustäht ja ahomme ma tulen maailma, et näidata maailmale, et ma täidan kõik, mida ma olen lasknud brääkida oma pühade prohvetite suuga.

  14 Vaata, ma atulen omade juurde, et btäita kõik, mida ma olen teada andnud inimlastele maailma crajamisest peale, ja teha dnii Isa kui ka Poja tahet – Isa tahet minu pärast ja Poja tahet oma liha pärast. Ja vaata, aeg on lähedal ja täna öösel antakse tunnustäht.

  15 Ja sündis, et sõnad, mis tulid Nefile, läksid täide nii, nagu need olid räägitud; sest vaata, päikese loojudes ei tulnud apimedust ja inimesed hämmastusid, kuna öö saabudes polnud pime.

  16 Ja oli palju neid, kes polnud uskunud prohvetite sõnu, kes alangesid maha ja olid otsekui surnud, sest nad teadsid, et suur bhävitusplaan, mida nad olid valmistanud nende jaoks, kes uskusid prohvetite sõnu, oli nurjunud, sest see tunnustäht, mis oli antud, oli juba lähedal.

  17 Ja nad hakkasid mõistma, et Jumala Poeg peab peagi ilmuma; jah, lühidalt, kõik inimesed kogu maa palgel läänest idani, nii põhjapoolsel kui ka lõunapoolsel maal olid ülimalt hämmastunud, nii et nad langesid maha.

  18 Sest nad teadsid, et prohvetid olid tunnistanud nendest asjadest palju aastaid ja et tunnustäht, mis oli antud, oli juba käes; ja nad hakkasid kartma oma süütegude ja uskmatuse pärast.

  19 Ja sündis, et terve see öö ei tulnud pimedust, vaid oli valge nagu keskpäeval. Ja sündis, et päike tõusis taas hommikul vastavalt oma õigele korrale ja nad teadsid, et see on päev, mil Issand asünnib, tänu tunnustähele, mis oli antud.

  20 Ja see, jah, kõik, iga pisiasi, oli sündinud prohvetite sõnade kohaselt.

  21 Ja sündis ka, et ilmus uus atäht, vastavalt sõnale.

  22 Ja sündis, et Saatan hakkas sellest ajast peale levitama valesid rahva keskel, et teha nende südamed kõvaks, kavatsusega, et nad ei usuks neid tunnustähti ega imetegusid, mida nad olid näinud; aga nendest valedest ja pettustest hoolimata suurem osa rahvast uskus ning pöördus Issandasse.

  23 Ja sündis, et Nefi ja ka paljud teised läksid rahva sekka, ristides meeleparanduseks, millega leidis aset suur pattude aandekssaamine. Ja nõnda oli rahval taas maal rahu.

  24 Ja ei olnud tülisid peale mõnede, kes hakkasid jutlustama, püüdes pühakirja abil tõestada, et ei ole enam aotstarbekas järgida Moosese seadust. Nüüd, selles asjas nad eksisid, kuna nad ei mõistnud pühakirja.

  25 Ja sündis, et nad pöördusid peagi ja veendusid, et neil polnud õigus, sest neile anti teada, et seadus ei ole veel atäidetud ja et iga pisiasi selles peab täituma; jah, neile tuli sõna, et see peab saama täidetud; jah, et mitte üks kübe ei kao enne, kui kõik saab täidetud; seepärast anti neile samal aastal teada nende eksimusest ja nad btunnistasid oma vigu.

  26 Ja nõnda möödus üheksakümne teine aasta, tuues rahvale rõõmusõnumeid tänu tunnustähtedele, mis sündisid vastavalt kõikide pühade prohvetite prohvetliku kuulutuse sõnadele.

  27 Ja sündis, et ka üheksakümne kolmas aasta möödus rahus, peale aGadiantoni röövlite, kes elasid mägedes, kes olid maale nuhtluseks; sest nende kindlused ja nende salajased paigad olid nii tugevad, et rahvas ei suutnud neid vallutada; seepärast panid nad toime palju mõrvu ja tapsid rahva seast paljusid.

  28 Ja sündis, et üheksakümne neljandal aastal hakkas nende arv suuresti kasvama, sest nende juurde põgenesid paljud teisitimõtlejad nefilased, mis põhjustas palju muret neile nefilastele, kes maale alles jäid.

  29 Ja ka laamanlastel oli põhjust suureks kurvastamiseks, sest vaata, neil oli palju lapsi, kes kasvasid suureks ja kellel vanust juurde tuli, nii et nad said iseseisvaks, ja mõned, kes olid asoramlased, juhtisid neid eemale oma valede ja meelitussõnadega nende Gadiantoni röövlitega liituma.

  30 Ja nõnda vaevati ka laamanlasi ning pealekasvava põlvkonna pahelisuse pärast hakkas nende usk ja õigemeelsus nõrgenema.