3 Nefi 18
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 18

  Isus ustanovljuje sakrament među Nefijcima — Zapovjeđeno im je da se mole uvijek u njegovo ime — Oni koji nedostojno jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv su prokleti — Učenicima je dana moć da podjeljuju Duha Svetoga. Oko 34. po. Kr.

  1 I dogodi se da Isus zapovjedi učenicima svojim neka mu donesu nešto akruha i vina.

  2 I kad oni otiđoše po kruh i vino, on zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji.

  3 A kad se učenici vratiše s akruhom i vinom, on uze od kruha te ga razlomi i blagoslovi; i dade učenicima i zapovjedi da jedu.

  4 I nakon što oni bijahu jeli i nasitili se, on zapovjedi da dadu mnoštvu.

  5 I nakon što mnoštvo bijaše jelo i nasitilo se, on reče učenicima: Gle, bit će jedan zaređen među vama, i njemu ću dati moć da alomi kruh, i blagoslivlja ga, i daje ga narodu crkve moje, svima onima koji povjeruju i budu kršteni u ime moje.

  6 I ovo ćete se uvijek truditi činiti, kao što i ja učinih, kao što i ja razlomih kruh i blagoslovih ga i dadoh ga vama.

  7 I to ćete činiti na aspomen tijela mojega, koje vam pokazah. I to će biti svjedočanstvo Ocu da se uvijek spominjete mene. I budete li se uvijek spominjali mene, imat ćete Duha mojega da bude s vama.

  8 I dogodi se nakon što izreče ove riječi, on zapovjedi učenicima svojim da uzmu od vina iz čaše i piju od njega, te da također dadu mnoštvu tako da bi ono moglo piti od njega.

  9 I dogodi se da oni učiniše tako, i pijahu od njega i utažiše žeđ; i oni dadoše mnoštvu, i ono pijaše i utaži žeđ.

  10 I nakon što učenici učiniše to, Isus im reče: Blagoslovljeni ste vi zbog ovoga što učiniste, jer to je ispunjenje zapovijedi mojih, i to svjedoči Ocu da ste voljni činiti ono što vam zapovjedih.

  11 I to ćete uvijek činiti onima koji se pokaju i krste u ime moje; i činit ćete to na spomen krvi moje koju prolih za vas, kako biste mogli posvjedočiti Ocu da se uvijek spominjete mene. I budete li se uvijek spominjali mene, imat ćete Duha mojega da bude s vama.

  12 I dajem vam zapovijed da činite ovo. I budete li uvijek činili ovo blagoslovljeni ste vi, jer ste izgrađeni na astijeni mojoj.

  13 No, tko god među vama bude činio više ili manje od ovoga nije izgrađen na stijeni mojoj, već je izgrađen na pjeskovitu temelju; i kad se kiša spusti, i bujice dođu, i vjetrovi duhnu i udare na njih, oni će apasti, i bvrata pakla već su otvorena da ih prime.

  14 Zato blagoslovljeni ste vi budete li obdržavali zapovijedi moje, koje mi Otac zapovjedi da vam dadem.

  15 Zaista, zaista, kažem vam, morate bdjeti i amoliti se uvijek, da vas đavao ne bi iskušavao i odveo vas zasužnjene.

  16 I kao što se ja moljah među vama, isto se tako vi molite u crkvi mojoj, među narodom mojim koji se pokaje i krsti u ime moje. Gle, ja sam asvjetlo; pružih vam bprimjer.

  17 I dogodi se, nakon što Isus izreče te riječi učenicima svojim, okrenu se ponovno k mnoštvu i reče im:

  18 Gle, zaista, zaista, kažem vam, morate bdjeti i moliti se uvijek da ne biste upali u napast; jer vas aSotona želi imati, da bi vas mogao rešetati kao pšenicu.

  19 Zato se morate uvijek moliti Ocu u ime moje;

  20 I ašto god zaištete od Oca u ime moje, što je ispravno, vjerujući da ćete primiti, gle, dat će vam se.

  21 aMolite se Ocu u obiteljima svojim, uvijek u ime moje, da žene vaše i djeca vaša budu blagoslovljeni.

  22 I gle, sastajte se često; i nemojte braniti nikome dolazak k vama kad se sastajete, već ih puštajte da dođu k vama i ne branite im;

  23 Već se amolite za njih, i ne tjerajte ih; i bude li tako da oni budu dolazili k vama često, molite se za njih Ocu u ime moje.

  24 Zato uzdignite asvjetlo svoje da bi moglo zasjati svijetu. Gle, ja sam bsvjetlo koje ćete uzdizati — ono što vidjeste mene kako činim. Gle, vidite kako se moljah Ocu, i svi bijaste svjedoci.

  25 I vidite kako ne zapovjedih anikome od vas da ode, već umjesto toga zapovjedih da dođete k meni, kako biste mogli bopipati i vidjeti; isto tako vi činite svijetu; i tko god prekrši ovu zapovijed dopušta da bude uveden u napast.

  26 I tad se dogodi, nakon što Isus izgovori te riječi, on svrnu pogled svoj ponovno prema učenicima koje bijaše izabrao, i reče im:

  27 Gle, zaista, zaista, kažem vam, dajem vam još jednu zapovijed, a tada moram poći k aOcu svojemu kako bih mogao ispuniti bdruge zapovijedi koje mi on dade.

  28 A sad gle, ovo je zapovijed koju vam dajem, ne dopustite nikome znajući da ablaguje od tijela mojega i krvi moje bnedostojno, kada ih budete posluživali;

  29 Jer tko god jede i pije tijelo moje i akrv moju bnedostojno, jede i pije prokletstvo duši svojoj; zato, ako znadete da je netko nedostojan jesti i piti od tijela mojega i krvi moje, zabranite mu.

  30 Ipak, nemojte ga atjerati iz sredine svoje, već mu poslužujte i molite se za njega Ocu u ime moje; i bude li tako da se on pokaje i krsti u ime moje, tada ga primite i poslužujte mu od tijela mojega i krvi moje.

  31 No, ako se ne pokaje, neće biti ubrojen među narod moj, da ne bi uništio narod moj, jer gle, ja poznam aovce svoje, i one su ubrojene.

  32 Ipak, nemojte ga tjerati iz sinagoga svojih, ni s bogoštovnih mjesta svojih, jer ćete takvima nastaviti posluživati; jer ne znate hoće li se oni vratiti i pokajati, i doći k meni s cjelovitom namjerom srca, i ja ću ih aiscijeliti; a vi ćete biti sredstvo koje im donosi spasenje.

  33 Dakle, obdržavajte ove besjede koje vam zapovjedih da ne biste došli pod aosudu; jer jao onomu koga Otac osudi.

  34 I dajem vam ove zapovijedi zbog prepiranja koje bijaše među vama. I blagoslovljeni ste vi ane bude li prepiranja među vama.

  35 A sad odlazim k Ocu, jer je potrebno da pođem k Ocu aradi vas.

  36 I dogodi se, nakon što Isus okonča ove besjede, on dotaknu arukom svojom bučenike koje bijaše izabrao, jednoga po jednoga, sve dok ih ne dotaknu sve, i govoraše im dok ih je doticao.

  37 I mnoštvo ne ču riječi koje izgovori, zato i ne posvjedoči; no, učenici posvjedočiše da im dade amoć podjeljivati bDuha Svetoga. I pokazat ću vam kasnije da je ovo svjedočanstvo istinito.

  38 I dogodi se, nakon što ih Isus sve dotaknu, naiđe aoblak i zasjeni mnoštvo tako da ne mogahu vidjeti Isusa.

  39 I dok bijahu zasjenjeni on otiđe od njih i uziđe na nebo. A učenici vidješe i posvjedočiše da on uziđe ponovno na nebo.