Sveta pisma
3 Nefi 5


Poglavlje 5

Nefijci se kaju i odbacuju svoje grijehe — Mormon piše povijest svojeg naroda i navješćuje mu vječnu riječ — Izrael će biti sabran iz svoje dugotrajne raspršenosti. Oko 22–26. po. Kr.

1 I sad gle, ne bijaše žive duše među cijelim narodom Nefijaca koja je i najmanje sumnjala u riječi svih svetih proroka koji govorahu; jer oni znahu kako mora svakako biti da se one moraju ispuniti.

2 I oni znahu kako mora biti neophodno da je Krist došao, zbog mnogih znakova koji bijahu dani prema riječima prorokā; a zbog onoga što se već bijaše dogodilo oni znahu kako mora svakako biti da će se sve dogoditi u skladu s onim što bijaše rečeno.

3 Zato oni odbaciše sve grijehe svoje, i odvratnosti svoje, i bludništva svoja, i služahu Bogu sa svom marljivošću danju i noću.

4 I tad se dogodi, nakon što zarobiše sve razbojnike, toliko da nijedan ne pobježe tko ne bijaše ubijen, oni baciše zarobljenike svoje u tamnicu, i učiniše da im se riječ Božja propovijeda; i svi oni koji bi se pokajali za grijehe svoje i ušli u savez da više neće počinjati umorstva bijahu pušteni na slobodu.

5 No, svi oni koliko ih bijaše koji ne uđoše u savez, i koji i dalje nastavljahu gajiti ona potajna umorstva u srcima svojim, da, svi oni koji bijahu otkriveni kako izgovaraju prijetnje protiv braće svoje bijahu osuđeni i kažnjeni u skladu sa zakonom.

6 I tako oni dokrajčiše sve one opake, i tajne, i odvratne zavjere, u kojima bijaše toliko mnogo opačine, i toliko mnogo umorstava počinjeno.

7 I tako dvadeset i druga godina bijaše prošla, a također i dvadeset i treća, i dvadeset i četvrta, i dvadeset i peta; i tako dvadeset i pet godina bijaše prošlo.

8 I mnogo se toga bijaše zbilo što bi u očima nekih bilo veliko i čudesno; ipak, to sve ne može biti zapisano u ovoj knjizi; da, ova knjiga ne može sadržavati ni stoti dio onoga što bijaše učinjeno među toliko mnogo ljudi u razdoblju od dvadeset i pet godina;

9 No gle, postoje zapisi koji sadržavaju sve postupke ovoga naroda; a kraće ali istinito izvješće dade Nefi.

10 Zato ja izradih zapis svoj o tomu prema zapisu Nefijevu, koji bijaše urezan na pločama koje se nazivahu ploče Nefijeve.

11 I gle, ja izrađujem zapis na pločama koje izradih vlastitim rukama svojim.

12 I gle, zovem se Mormon, jer bijah nazvan po zemlji Mormonovoj, zemlji u kojoj Alma uspostavi crkvu među narodom, da, prvu crkvu koja bijaše uspostavljena među njima nakon prijestupa njihova.

13 Gle, učenik sam Isusa Krista, Sina Božjega. Bijah pozvan od njega da navijestim riječ njegovu među narodom njegovim, da bi oni mogli imati vječni život.

14 I postade korisno da ja, u skladu s voljom Božjom, kako bi se molitve onih što otiđoše odavde, koji bijahu sveci, ispunile u skladu s vjerom njihovom, izradim zapis o onomu što bijaše učinjeno —

15 Da, malen zapis o onomu što se zbilo od vremena kada Lehi napusti Jeruzalem, pa sve do sadašnjeg vremena.

16 Zato izrađujem zapis svoj iz izvješća što ih dadoše oni koji bijahu prije mene, sve do začetka dana mojega;

17 A tada izrađujem zapis o onomu što vidjeh vlastitim očima svojim.

18 I znadem da je zapis kojega izrađujem pravičan i istinit zapis; ipak, ima mnogo toga što uslijed jezika našega ne možemo zapisati.

19 A sada okončavam besjedu svoju, koja je o meni samome, i nastavljam davati izvješće svoje o onomu što bijaše prije mene.

20 Ja sam Mormon, i čisti potomak Lehijev. Imam razloga blagoslivljati Boga svojega i Spasitelja svojega Isusa Krista, što izvede oce naše iz zemlje jeruzalemske (i nitko to ne znaše doli on sam i oni koje on izvede iz te zemlje), i što dade meni i narodu mojemu toliku spoznaju za spasenje duša naših.

21 Doista, on blagoslovi dom Jakovljev, i bijaše milosrdan potomstvu Josipovu.

22 I ukoliko djeca Lehijeva obdržavahu zapovijedi njegove, on ih blagoslivljaše i obasipaše napretkom u skladu s riječju svojom.

23 Da, i zasigurno će on ponovno privesti ostatak potomstva Josipova k spoznaji o Gospodu Bogu njihovom.

24 I zasigurno, živoga mi Gospoda, on će sabrati s četiri kraja zemlje sav ostatak potomstva Jakovljeva, što je raspršen posvuda po svemu licu zemaljskomu.

25 I pošto on sklopi savez s cijelim domom Jakovljevim, isto će tako savez koji on sklopi s domom Jakovljevim biti ispunjen u pravo vrijeme njegovo, te će se sav dom Jakovljev vratiti k spoznaji o savezu kojega on sklopi s njima.

26 I tad će oni spoznati Otkupitelja svojega, koji je Isus Krist, Sin Božji; i tad će biti sabrani s četiri kraja zemlje u zemlje svoje, odakle bijahu raspršeni; da, živoga mi Gospoda, tako će to biti. Amen.