Sveta pisma
3 Nefi 28


Poglavlje 28

Devetorica od dvanaestorice učenika žele baštinu u Kristovom kraljevstvu kada umru, i ona im je obećana — Tri Nefijca žele i dana im je moć nad smrću tako da mogu ostati na zemlji sve dok Isus ne dođe ponovno — Oni su preneseni i vide ono što nije zakonito izgovoriti, i sada poslužuju među ljudima. Oko 34–35. po. Kr.

1 I dogodi se, kada Isus izgovori te riječi, on prozbori učenicima svojim, jednom po jednom, govoreći im: Što želiš od mene, nakon što otiđem k Ocu?

2 I oni svi rekoše, osim trojice, govoreći: Želimo, nakon što poživimo do dobi čovjekove, da službeništvo naše, na koje nas ti pozva, može imati kraj, da bismo mogli brzo doći k tebi u kraljevstvo tvoje.

3 I on im reče: Blagoslovljeni ste vi zato što zaželjeste ovo od mene; zato, kad vam budu sedamdeset i dvije godine doći ćete k meni u kraljevstvo moje; i kod mene ćete naći počinak.

4 I nakon što govoraše njima, on se okrenu k trojici i reče im: Što želite vi da vam učinim nakon što otiđem k Ocu?

5 A oni se ražalostiše u srcima svojim, jer mu se ne usudiše kazati ono što željahu.

6 I on im reče: Gle, znam misli vaše, i vi zaželjeste ono što Ivan, ljubljeni moj, koji bijaše sa mnom u službeništvu mojemu, prije no što me Židovi uzdigoše, zaželje od mene.

7 Zato ste vi još više blagoslovljeni, jer nikada nećete okusiti smrti; već ćete poživjeti da vidite sva djela Očeva djeci ljudskoj, sve dok se sve ne ispuni u skladu s voljom Očevom, kad ja dođem u slavi svojoj s moćima nebeskim.

8 I nikada nećete iskusiti boli smrtne; nego ćete, kad ja dođem u slavi svojoj, biti izmijenjeni u tren oka iz smrtnosti u besmrtnost; i tada ćete biti blagoslovljeni u kraljevstvu Oca mojega.

9 I opet, nećete osjećati bol dok budete prebivali u tijelu, niti žalost osim da to bude zbog grijeha svijeta; i sve ću to učiniti zbog onoga što vi zaželjeste od mene, jer zaželjeste da možete privoditi duše ljudske k meni, dok svijet bude stajao.

10 I iz tog razloga imat ćete puninu radosti; i sjest ćete u kraljevstvu Oca mojega; da, radost će vaša biti potpuna, isto kao što Otac dade meni puninu radosti; i bit ćete baš kao što sam ja; a ja sam baš kao Otac; i Otac i ja jedno smo;

11 A Duh Sveti svjedoči o Ocu i meni; i Otac daje Duha Svetoga djeci ljudskoj poradi mene.

12 I dogodi se, nakon što Isus izgovori ove riječi, on dotaknu svakoga od njih prstom svojim, osim one trojice koja imahu ostati, i onda otiđe.

13 I gle, nebesa se otvoriše, i oni bijahu uzneseni u nebo, te vidješe i čuše nešto neizrecivo.

14 I bijaše im zabranjeno izreći to; a ne bijaše im dana ni moć da bi mogli izreći ono što vidješe i čuše;

15 A bijahu li u tijelu ili izvan tijela ne mogahu reći; jer im se to činilo poput njihova preobraženja, tako da bijahu promijenjeni od ovoga mesnatoga tijela u besmrtno stanje, da bi mogli gledati ono što je Božje.

16 No, dogodi se da oni ponovno posluživahu na licu zemaljskomu; ipak ne posluživahu ono što bijahu čuli i vidjeli, zbog zapovijedi koja im bijaše dana na nebu.

17 I evo, bijahu li oni smrtni ili besmrtni od dana preobraženja svojega ne znam;

18 No, ovoliko znadem, u skladu sa zapisom koji bijaše dan — oni iđahu licem zemlje i posluživahu svem narodu, pridružujući crkvi sve one koji bi povjerovali u propovijedanje njihovo; krsteći ih, i svi oni koji bijahu kršteni primiše Duha Svetoga.

19 I bacahu ih u tamnicu oni koji ne pripadahu crkvi. I tamnice ih ne mogahu zadržati, jer se raspukoše nadvoje.

20 I bijahu bacani dolje u zemlju; no, oni udarahu zemlju riječju Božjom, toliko da moću njegovom bijahu izbavljeni iz dubina zemlje; i zato oni ne mogahu iskopati jame dostatne da ih zadrže.

21 I triput bijahu bačeni u peć i ne zadobiše nikakve ozljede.

22 I dvaput bijahu bačeni u jamu s divljim zvijerima; i gle, oni se igrahu sa zvijerima kao dijete s janjetom sisančetom, i ne zadobiše nikakve ozljede.

23 I dogodi se da tako oni iđahu među svim narodom Nefijevim, i propovijedahu evanđelje Kristovo svemu narodu na licu zemlje; i oni se obraćahu Gospodu, i pridruživahu se crkvi Kristovoj, i tako narod onoga naraštaja bijaše blagoslovljen, u skladu s riječju Isusovom.

24 A sad ja, Mormon, okončavam govoriti o tomu na neko vrijeme.

25 Gle, upravo htjedoh zapisati imena onih koji nikad neće okusiti smrti, ali mi Gospod zabrani; zato ih ne pišem, jer su ona skrivena od svijeta.

26 No gle, ja ih vidjeh, i oni mi posluživahu.

27 I gle, oni će biti među poganima, i pogani ih neće poznavati.

28 Bit će također među Židovima, i Židovi ih neće poznavati.

29 I dogodit će se, kad Gospod bude smatrao prikladnim u mudrosti svojoj, da će oni posluživati svim raspršenim plemenima Izraelovim, i svim narodima, plemenima, jezicima i pucima, i izvest će iz njih k Isusu mnoge duše, da bi im se želja njihova ispunila, i također zbog uvjeravajuće moći Božje koja je u njima.

30 I oni su poput anđela Božjih, i ako se pomole Ocu u ime Isusovo, mogu se pokazati svakomu čovjeku kad im se čini da je to dobro.

31 Stoga, velika će i čudesna djela oni izvesti prije velikoga i nadolazećeg dana kad svi ljudi moraju zasigurno stati pred sudište Kristovo;

32 Da, čak će i među poganima oni izvesti veliko i čudesno djelo, prije onoga sudnjeg dana.

33 A ako biste imali sva Pisma koja daju izvješće o svim čudesnim djelima Kristovim, znali biste, u skladu s riječima Kristovim, da ovo zasigurno mora doći.

34 I jao onomu koji neće poslušati riječi Isusa, a i one koje on izabra i posla među njih; jer tko god ne prima riječi Isusove, ni riječi onih koje on posla, ne prima njega; i zato on neće primiti njih u posljednji dan;

35 I bilo bi bolje za njih da se nisu ni rodili. Jer držite li da možete poništiti pravdu uvrijeđenoga Boga, koji bijaše pogažen nogama ljudi, kako bi spasenje moglo doći?

36 A sad gle, kao što govorah o onima koje Gospod izabra, da, i to o trojici koja bijahu uznesena u nebesa, da ne znadoh bijahu li očišćeni od smrtnosti u besmrtnost —

37 No gle, otkako pisah, zapitah Gospoda, i on mi očitova da mora svakako biti promjena izvedena u tijelima njihovim, inače je neophodno da oni okuse smrt;

38 Zato, da oni ne bi okusili smrt promjena bijaše izvedena u tijelima njihovim, da ne bi trpjeli boli ni žalosti, osim da to bude za grijehe svijeta.

39 Evo, ova promjena ne bijaše jednaka onoj koja će se dogoditi u posljednji dan; već promjena bijaše izvedena u njima toliko da Sotona ne mogaše imati moći nad njima, te ih ne mogaše iskušavati; i oni bijahu posvećeni u tijelu, tako da bijahu sveti, i moći ih zemaljske ne mogahu zadržati.

40 I u tom stanju oni trebahu ostati sve do sudnjega dana Kristova; i u taj dan oni trebahu primiti veću promjenu, i biti primljeni u kraljevstvo Očevo da više nikad ne iziđu, već da prebivaju s Bogom vječno na nebesima.