Ⅱ Ks. Nefiego 3
poprzednia następna

Rozdział 3

Józef w Egipcie ujrzał Nefitów w wizji. Prorokował o Józefie Smithie, widzącym w dniach ostatnich o Mojżeszu, który wyzwoli Izrael; i o wyjawieniu Księgi Mormona. W okresie lat 588–570 p.n.e.

1. Mówię teraz do ciebie, Józefie, aostatniego z moich synów. Urodziłeś się na pustkowiu podczas moich udręk, zaiste, w dniach mojego największego smutku zrodziła cię twoja matka.

2. I niech Pan także dla ciebie poświęci tę aziemię, która jest cenniejsza niż wszystkie inne, aby była twoim dziedzictwem oraz dziedzictwem dla twoich potomków, razem z potomkami twoich braci, dla waszego bezpieczeństwa na zawsze, jeśli stanie się, że będziecie przestrzegać przykazań Świętego Izraela.

3. I teraz, Józefie, ostatni z moich synów, którego wywiodłem z pustkowia podczas moich udręk, niech Pan cię błogosławi na wieki, bowiem twoje potomstwo nie zostanie całkowicie azniszczone.

4. Oto jesteś owocem moich lędźwi, a ja jestem potomkiem aJózefa wziętego do bniewoli do Egiptu. I wielkie były przymierza Pana, które zawarł z Józefem.

5. Albowiem Józef rzeczywiście awidział nasze dni. I otrzymał obietnicę od Pana, że spośród owocu jego lędźwi Pan Bóg wzbudzi bprawą cgałąź domowi Izraela; nie Mesjasza, lecz gałąź, która miała zostać odłamana; jednakże będzie się o niej pamiętać w przymierzach Pana, że dMesjasz objawi im się w dniach ostatnich w duchu mocy i wyprowadzi ich z ciemności na światło — zaiste, z ukrytej eciemności i niewoli na wolność.

6. Albowiem Józef prawdziwie świadczył tymi słowy: Pan, mój Bóg, wzbudzi awidzącego, który będzie znamienitym widzącym dla owocu moich blędźwi.

7. Zaiste, oto Józef prawdziwie powiedział: Tak powiedział mi Pan: Znamienitego awidzącego wzbudzę z owocu twoich lędźwi, i będzie on wielce ceniony pośród owocu twoich lędźwi. I dam mu przykazanie, aby dla owocu twoich lędźwi, a więc jego braci, dokonał dzieła, które będzie miało dla nich wielką wartość, albowiem przyprowadzi ich do wiedzy o przymierzach, które zawarłem z twoimi ojcami.

8. I dam mu przykazanie, aby jego dziełem nie było anic, poza tym, co mu nakażę. I uczynię go wielkim w moich oczach, gdyż będzie dokonywał mojego dzieła.

9. I będzie on wielki niczym aMojżesz, o którym powiedziałem, że go wzbudzę, aby bwyratował mój lud, o domu Izraela.

10. I Mojżesza wzbudzę, aby wyzwolił twój lud z ziemi egipskiej.

11. Ale widzącego wzbudzę z owocu twoich lędźwi, i dam mu amoc, aby ujawnił moje słowo potomstwu z twoich lędźwi — i nie tylko aby ujawnił moje słowo — rzecze Pan — lecz aby przekonał ich o prawdzie mojego słowa, które już pojawiło się pomiędzy nimi.

12. Dlatego owoc twoich lędźwi będzie apisać, a także owoc lędźwi bJudy będzie cpisać; a co zostanie zapisane przez owoc twoich lędźwi, a także to, co będzie zapisane przez owoc lędźwi Judy, zrośnie się razem, aż do dwykazania fałszywych doktryn i zaprzestania sporów, i ustanowienia pokoju pośród owocu twoich lędźwi, i ezaznajomienia ich w dniach ostatnich z fwiedzą ich ojców i z moimi przymierzami — rzecze Pan.

13. I ze słabego uczynię go silnym, gdy rozpocznę moje dzieło pośród całego mojego ludu, aż do odzyskania ciebie, o domu Izraela — rzecze Pan.

14. I tak prorokował Józef: Oto Pan będzie błogosławił tego widzącego; a ci, którzy będą się starali go zniszczyć, zostaną skonfundowani, albowiem spełni się obietnica, którą otrzymałem od Pana, dotycząca owocu moich lędźwi. Oto jestem pewien spełnienia tej obietnicy.

15. Będzie on anazwany po mnie; i będzie bnazwany po swoim ojcu. I będzie mi podobny; albowiem to, czego Pan dokona jego ręką, mocą Pana, przywiedzie mój lud do zbawienia.

16. I tak prorokował Józef: Jestem pewien tego, nawet tak pewien jak obietnicy Mojżesza, gdyż Pan mi powiedział: aZachowam na zawsze twoje potomstwo.

17. I Pan powiedział: Wzbudzę Mojżesza i dam mu moc w lasce; i dam mu rozsądek w pisaniu. Jednak nie rozwiążę mu języka, by nie mówił wiele, i nie uczynię go mocnym w mowie. Ale anapiszę mu moje prawo palcem mojej własnej ręki, i wzbudzę dla niego bgłosiciela.

18. I Pan mi także powiedział: Wzbudzę go dla owocu twoich lędźwi, i wyznaczę mu rzecznika. I oto, spowoduję, że zapisze pisma owocu twoich lędźwi twoim potomkom; i głosiciel z twoich lędźwi to ogłosi.

19. I zapisane przez niego słowa będą słowami, które według mojej mądrości mają być dane aowocom twoich lędźwi. I będzie to, jak gdyby owoc twoich lędźwi wołał do nich bz prochu, albowiem znam ich wiarę.

20. I będą oni awołać z prochu; zaiste, nawołując swych braci do pokuty, nawet gdy przeminie po nich wiele pokoleń. I stanie się, że ich wołanie rozejdzie się w prostocie ich słów.

21. Na skutek ich wiary ich asłowa wyjdą z moich ust do ich braci, którzy są owocem twoich lędźwi; a słabość ich słów uczynię silną według ich wiary, aż przypomną sobie przymierze, które zawarłem z twymi ojcami.

22. I oto, w ten sposób, mój synu, Józefie, mój praojciec aprorokował.

23. Przeto jesteś błogosławiony z racji tego przymierza i twoje potomstwo nie zostanie zniszczone, albowiem będzie zważać na słowa tej księgi.

24. I powstanie pośród nich człowiek mający wielką moc, który dokona wiele dobra w słowie i w czynie, będąc narzędziem w rękach Boga, aby przez niezmierną wiarę czynić wielkie dziwy i to, co wielkie w oczach Boga, aż wiele zostanie przywrócone domowi Izraela i potomkom twoich braci.

25. I teraz, błogosławiony jesteś, Józefie. Oto jesteś jeszcze mały; przeto zważaj na słowa swego brata, Nefiego, a stanie ci się według słów, które powiedziałem. Zapamiętaj słowa umierającego ojca. Amen.