๒ นีไฟ 29
ก่อนหน้า ถัดไป


บทที่ ๒๙

คนต่างชาติมากมายจะปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอน—พวกเขาจะกล่าวว่า เราไม่ต้องการคัมภีร์ไบเบิลเพิ่มอีก—พระเจ้าตรัสแก่ประชาชาติมากมาย—พระองค์จะทรงพิพากษาโลกจากหนังสือที่จะเขียนไว้. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

แต่ดูเถิด, จะมีคนเป็นอันมาก—ในวันนั้นเมื่อเราจะเริ่มทำงานอัศจรรย์ในบรรดาพวกเขา, เพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งเราทำไว้กับลูกหลานมนุษย์, เพื่อเราจะลงมืออีกเป็นครั้งที่สองเพื่อนำผู้คนของเรา, ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอลกลับคืนมา;

และ, เพื่อเราจะระลึกถึงสัญญาซึ่งเราทำไว้กับเจ้าด้วย, นีไฟ, และกับพ่อเจ้าด้วย, ว่าเราจะจดจำพงศ์พันธุ์เจ้า; และว่าถ้อยคำของพงศ์พันธุ์เจ้าจะออกจากปากเราไปสู่พงศ์พันธุ์เจ้า; และถ้อยคำของเราจะส่งเสียงเรียกไปยังสุดแดนแผ่นดินโลก, เพื่อเป็นธงสัญญาณแก่ผู้คนของเรา, ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล.

และเพราะคำของเราจะส่งเสียงเรียกไป—คนต่างชาติเป็นอันมากจะกล่าว : พระคัมภีร์ไบเบิล ! พระคัมภีร์ไบเบิล ! เรามีพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้ว, และจะมีพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเล่มไม่ได้.

แต่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ : โอ้คนโง่, พวกเขาจะมีคัมภีร์ไบเบิล; และมันจะออกมาจากชาวยิว, ผู้คนแห่งพันธสัญญาในสมัยโบราณของเรา. และพวกเขาขอบคุณชาวยิวอย่างไรเล่าสำหรับคัมภีร์ไบเบิลซึ่งพวกเขาได้รับจากพวกนั้น ? แท้จริงแล้ว, คนต่างชาติคิดอย่างไรหรือ ? พวกเขานึกถึงความตรากตรำ, และงาน, และความเจ็บปวดของชาวยิว, และความขยันหมั่นเพียรของคนเหล่านั้นที่มีต่อเรา, ในการนำความรอดออกมาสู่คนต่างชาติหรือเปล่า ?

โอ้พวกเจ้าคนต่างชาติ, พวกเจ้าจดจำชาวยิว, ผู้คนแห่งพันธสัญญาในสมัยโบราณของเราหรือเปล่า ? ไม่เลย; แต่เจ้าสาปแช่งพวกเขา, และเกลียดชังพวกเขา, และไม่พยายามนำพวกเขากลับคืนมา. แต่ดูเถิด, เราจะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกลับมาบนศีรษะของเจ้าเอง; เพราะเราพระเจ้าไม่ลืมผู้คนของเราเลย.

เจ้าคนโง่, ที่จะพูดว่า : พระคัมภีร์ไบเบิล, เรามีพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้ว, และเราไม่ต้องการพระคัมภีร์ไบเบิลเพิ่มอีก. เจ้าจะได้รับพระคัมภีร์ไบเบิลหรือนอกจากโดยผ่านชาวยิว ?

เจ้าไม่รู้หรือว่ามีประชาชาติมากกว่าหนึ่งประชาชาติ ? เจ้าไม่รู้หรือว่าเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, สร้างมนุษย์ทั้งปวง, และว่าเราจดจำผู้คนที่อยู่บนเกาะในทะเล; และว่าเราปกครองอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและในแผ่นดินโลกเบื้องล่าง; และเรานำถ้อยคำของเราออกมาสู่ลูกหลานมนุษย์, แท้จริงแล้ว, แม้สู่ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลก ?

เหตุไฉนเจ้าจึงพร่ำบ่น, เพราะเจ้าจะได้รับถ้อยคำของเรามากขึ้นหรือ ? เจ้าไม่รู้หรือว่าประจักษ์พยานของประชาชาติสองประชาชาติเป็นพยานต่อเจ้าว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า, ว่าเราจดจำประชาชาติหนึ่งเหมือนกับอีกประชาชาติหนึ่ง ? ดังนั้น, เรากล่าวถ้อยคำเดียวกันแก่ประชาชาติหนึ่งเหมือนกล่าวแก่อีกประชาชาติหนึ่ง. และเมื่อประชาชาติสองประชาชาติจะมาเกี่ยวพันกันประจักษ์พยานของประชาชาติสองประชาชาติจะเกี่ยวพันกันด้วย.

และเราทำเช่นนี้เพื่อจะได้พิสูจน์แก่คนเป็นอันมากว่าเราเป็นเหมือนกันทั้งวันวาน, วันนี้, และตลอดกาล; และว่าเรากล่าวถ้อยคำของเราออกไปตามความพอใจของเราเอง. และเพราะเราได้กล่าวคำหนึ่งแล้วเจ้าไม่จำต้องคิดว่าเราพูดอีกคำหนึ่งไม่ได้; เพราะงานของเรายังไม่จบ; ทั้งมันจะยังไม่จบตราบจนวาระสุดท้ายของมนุษย์, ทั้งจากเวลาดังกล่าวเป็นต้นไปและตลอดกาล.

๑๐ ดังนั้น, เพราะเจ้ามีคัมภีร์ไบเบิลแล้วเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันมีถ้อยคำทั้งหมดของเราอยู่; ทั้งเจ้าไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราไม่ได้ให้เขียนเพิ่มขึ้นอีก.

๑๑ เพราะเราสั่งมนุษย์ทั้งปวง, ทั้งในทิศตะวันออกและในทิศตะวันตก, และในทิศเหนือ, และในทิศใต้, และ ณ หมู่เกาะในทะเล, ว่าพวกเขาจะเขียนถ้อยคำซึ่งเรากล่าวแก่พวกเขา; เพราะจากหนังสือซึ่งเขียนไว้นั้นเราจะพิพากษาโลก, มนุษย์ทุกคนตามงานของพวกเขา, ตามเรื่องที่เขียนไว้.

๑๒ เพราะดูเถิด, เราจะกล่าวแก่ชาวยิวและพวกเขาจะเขียนมันไว้; และเราจะกล่าวแก่ชาวนีไฟด้วยและพวกเขาจะเขียนมันไว้; และเราจะกล่าวแก่เผ่าอื่น ๆ ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลด้วย, ซึ่งเราได้นำออกไป, และพวกเขาจะเขียนมันไว้; และเราจะกล่าวแก่ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกด้วยและพวกเขาจะเขียนมันไว้.

๑๓ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือชาวยิวจะมีถ้อยคำของชาวนีไฟ, และชาวนีไฟจะมีถ้อยคำของชาวยิว; และชาวนีไฟและชาวยิวจะมีถ้อยคำจากบรรดาเผ่าของอิสราเอลที่สูญหายไป; และบรรดาเผ่าอิสราเอลที่สูญหายไปจะมีถ้อยคำของชาวนีไฟและชาวยิว.

๑๔ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเราจะรวมผู้คนของเรา, ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล, กลับบ้านสู่ผืนแผ่นดินในความครอบครองของพวกเขา; และถ้อยคำของเราจะรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวด้วย. และเราจะแสดงแก่พวกเขาที่ต่อสู้กับถ้อยคำของเราและกับผู้คนของเรา, ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล, ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า. และว่าเราทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าเราจะจดจำพงศ์พันธุ์ของเขาตลอดกาล.