๒ นีไฟ 14
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  บทที่ ๑๔

  ไซอันและธิดาแห่งนางจะได้รับการไถ่และทำให้สะอาดในยุคมิลเลเนียม—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๔. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

  และในวันนั้น, หญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนเดียวไว้, โดยกล่าวว่า : เราจะกินอาหารของเราเอง, และสวมพัสตราภรณ์ของเราเอง; ขอเพียงให้เรียกเราโดยนามของท่านเพื่อพ้นความอัปยศ.

  ในวันนั้นอังกูรของพระเจ้าจะงดงามและรุ่งเรือง; ผลของแผ่นดินโลกจะดีเลิศและจำเริญตาแก่พวกเขาแห่งอิสราเอลที่หนีรอดมา.

  และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, พวกเขาที่ถูกทิ้งไว้ในไซอันและยังคงอยู่ในเยรูซาเล็มจะเรียกว่าบริสุทธิ์, ทุกคนที่บันทึกว่ามีชีวิตอยู่ในเยรูซาเล็ม—

  เมื่อพระเจ้าจะทรงล้างความสกปรกของธิดาแห่งไซอันออกไป, และจะทรงชำระโลหิตของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั้นโดยวิญญาณแห่งการพิพากษาและโดยวิญญาณแห่งการเผาไหม้.

  และพระเจ้าจะทรงสร้างเมฆและควันตอนกลางวันและแสงของเปลวไฟตอนกลางคืน, เหนือที่พำนักทุกแห่งของภูเขาไซอัน, และเหนือที่ชุมนุมของมัน; เพราะเหนือรัศมีภาพทั้งมวลของไซอันจะมีการป้องกัน.

  และจะมีพลับพลาเป็นร่มบังความร้อนในเวลากลางวัน, และเป็นที่พักพิง, และที่กำบังจากพายุและจากฝน.