พระคัมภีร์
๒ นีไฟ 14


บทที่ ๑๔

ไซอันและธิดาแห่งนางจะได้รับการไถ่และทำให้สะอาดในยุคมิลเลเนียม—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๔. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และในวันนั้น, หญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนเดียวไว้, โดยกล่าวว่า : เราจะกินอาหารของเราเอง, และสวมพัสตราภรณ์ของเราเอง; ขอเพียงให้เรียกเราโดยนามของท่านเพื่อพ้นความอัปยศ.

ในวันนั้นอังกูรของพระเจ้าจะงดงามและรุ่งเรือง; ผลของแผ่นดินโลกจะดีเลิศและจำเริญตาแก่พวกเขาแห่งอิสราเอลที่หนีรอดมา.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, พวกเขาที่ถูกทิ้งไว้ในไซอันและยังคงอยู่ในเยรูซาเล็มจะเรียกว่าบริสุทธิ์, ทุกคนที่บันทึกว่ามีชีวิตอยู่ในเยรูซาเล็ม—

เมื่อพระเจ้าจะทรงล้างความสกปรกของธิดาแห่งไซอันออกไป, และจะทรงชำระโลหิตของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั้นโดยวิญญาณแห่งการพิพากษาและโดยวิญญาณแห่งการเผาไหม้.

และพระเจ้าจะทรงสร้างเมฆและควันตอนกลางวันและแสงของเปลวไฟตอนกลางคืน, เหนือที่พำนักทุกแห่งของภูเขาไซอัน, และเหนือที่ชุมนุมของมัน; เพราะเหนือรัศมีภาพทั้งมวลของไซอันจะมีการป้องกัน.

และจะมีพลับพลาเป็นร่มบังความร้อนในเวลากลางวัน, และเป็นที่พักพิง, และที่กำบังจากพายุและจากฝน.