๒ นีไฟ 22
ก่อนหน้า ถัดไป

บทที่ ๒๒

ในยุคมิลเลเนียมมนุษย์ทั้งปวงจะสรรเสริญพระเจ้า—พระองค์จะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๑๒. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และในวันนั้นท่านจะกล่าวว่า : ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์; แม้พระองค์กริ้วข้าพระองค์ความกริ้วของพระองค์ก็คลายลงสิ้น, และพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์.

ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์; ข้าพระองค์จะวางใจ, และไม่กลัว; เพราะพระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์และบทเพลงของข้าพระองค์; อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์เสมอมา.

ฉะนั้น, ด้วยปีติท่านจะตักน้ำจากบ่อแห่งความรอด.

และในวันนั้นท่านจะกล่าว : จงสรรเสริญพระเจ้า, จงเรียกหาพระนามของพระองค์, จงประกาศการกระทำของพระองค์ในบรรดาผู้คน, จงป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องเทิดทูน.

จงร้องเพลงถวายพระเจ้า; เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งที่ล้ำเลิศ; สิ่งนี้เป็นที่รู้กันทั่วแผ่นดินโลก.

จงโห่ร้องและไชโยเถิด, ท่านผู้อยู่อาศัยของไซอัน; เพราะศรีสง่าคือพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในท่ามกลางท่าน.