Ngaahi Tohi Tuʻutuʻuní mo e Ngaahi Uiuiʻí
Tohi Tuʻutuʻuni Fakakātoa: Ko e Ngāue ʻi he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá