Liahona
Điều Gì Làm cho Thánh Thư “Có Giá Trị Lớn Lao”?
Tháng Một năm 2024


“Điều Gì Làm cho Thánh Thư ‘Có Giá Trị Lớn Lao’?,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Nê Phi 3-5

Điều Gì Làm cho Thánh Thư “Có Giá Trị Lớn Lao”?

Hình Ảnh
các bảng khắc bằng đồng và các sách thánh thư hiện đại

Thánh thư “có giá trị lớn lao” (1 Nê Phi 5:21) đối với gia đình của Lê Hi. Nó quan trọng đến nỗi Chúa đã truyền lệnh cho các con trai của Lê Hi phải hành trình trở lại Giê Ru Sa Lem để lấy các bảng khắc bằng đồng (xin xem 1 Nê Phi 3:2–5), một nhiệm vụ mà họ đã liều mạng sống của mình. Thánh thư (nhất là Sách Mặc Môn) cũng quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Gần đây anh chị em có nghĩ về lý do tại sao không?

Các bảng khắc bằng đồng đã cho gia đình của Lê Hi điều gì?

Sách Mặc Môn mang đến cho chúng ta điều gì ngày nay?

Lời của các vị tiên tri (1 Nê Phi 3:20)

Nền tảng cho chứng ngôn của Joseph Smith, Sự Phục Hồi, và các vị tiên tri tại thế (lời giới thiệu Sách Mặc Môn)

Lời kể về Sự Sáng Tạo và A Đam và Ê Va (1 Nê Phi 5:11)

Làm sáng tỏ giáo lý về kế hoạch cứu rỗi (2 Nê Phi 2; An Ma 12; 34)

Luật pháp Môi Se (1 Nê Phi 4:15–16) và các giáo lệnh khác (1 Nê Phi 5:21)

Giáo lý của Đấng Ky Tô và các giáo lệnh khác (2 Nê Phi 31; 3 Nê Phi 11; 27)

Một biên sử về dân Do Thái và chứng ngôn của họ về Đấng Ky Tô (1 Nê Phi 5:12)

Những nhân chứng khác về Đấng Ky Tô từ “chiên khác” của Ngài (3 Nê Phi 15:21–24)

Một biên sử nhằm bảo tồn ngôn ngữ của tổ phụ (1 Nê Phi 3:19) và dòng dõi của họ (1 Nê Phi 5:14)

Một biên sử mà có thể giúp chúng ta quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán (3 Nê Phi 21:6–7)

In