Liahona
Quả Cầu Liahona
Tháng Một năm 2024


“Quả Cầu Liahona,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Họa Phẩm từ Sách Mặc Môn

Quả Cầu Liahona

Hình Ảnh
gia đình Lê Hi tụ họp xung quanh quả cầu Li A Hô Na

“Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha phải nói đôi lời về một vật mà tổ phụ chúng ta gọi là quả cầu, hay vật chỉ hướng—hay tổ phụ chúng ta gọi vật ấy là Li A Hô Na, có nghĩa là địa bàn; và Chúa đã sửa soạn sẵn vật ấy. …

“Và nó đã hoạt động tùy theo đức tin của họ nơi Thượng Đế.”

The Liahona (Quả Cầu Liahona), tranh do Arnold Friberg họa

In