Liahona
Nhân Vật Chính trong Sách Mặc Môn
Tháng Một năm 2024


“Nhân Vật Chính trong Sách Mặc Môn,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Nhân Vật Chính trong Sách Mặc Môn

Cách đây nhiều năm, các anh em phục sự của tôi đã mời tôi nghiêm túc học hỏi Sách Mặc Môn. Khi họ mời tôi làm điều này, tôi nhận ra rằng, mặc dù tôi có đọc một chút từ Sách Mặc Môn mỗi ngày, nhưng tôi đã không nghiêm túc học hỏi sách đó.

Họ chia sẻ một lời hứa với tôi dựa trên những lời của Chủ Tịch Ezra Taft Benson: “Có một quyền năng trong [Sách Mặc Môn] mà sẽ bắt đầu tuôn tràn vào cuộc sống của các anh chị em vào giây phút các anh chị em bắt đầu nghiêm túc học hỏi sách này. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ … để tránh bị lừa gạt … để giữ vững trên con đường chật và hẹp” (Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson [năm 2014], trang 141).

Tôi đã chấp nhận lời mời của họ, và trong những tháng tiếp theo, tôi thấy rằng lời hứa của họ đã được làm tròn. Sách đó đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Một lý do chính mà Sách Mặc Môn mang đến cho chúng ta quyền năng thuộc linh là vì sách mang chúng ta đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Trong bài viết của Chủ Tịch Henry B. Eyring ở trang 4, ông viết: “Những ai chân thành đọc Sách Mặc Môn, sống theo những lời giảng dạy trong sách, và cầu nguyện về lẽ trung thực của sách đó sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh và gia tăng đức tin, cùng chứng ngôn của họ nơi Đấng Cứu Rỗi.”

Chúa Giê Su Ky Tô là nhân vật chính trong Sách Mặc Môn. Như người đồng tác giả của tôi, Madison Sinclair, và tôi chia sẻ trong bài viết của mình: “Chúa Giê Su Ky Tô trong Sách Mặc Môn” (trang 10), có hơn 7.000 sự đề cập đến Đấng Cứu Rỗi trong Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng khi học Sách Mặc Môn trong năm nay với tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta, chúng ta sẽ đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

Thân ái,

John Hilton III

Giáo Sư về Giáo Dục Tôn Giáo, trường Brigham Young University

Hình Ảnh
người phụ nữ đang đọc thánh thư

Hình ảnh do J. Kirk Richards minh họa

In