Лиахона
Притчата за благородника: урок за подчинението
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Притчата за благородника: урок за подчинението

Учение и завети 101

Учение и завети 101:43–62 представя притча, дадена с цел да се обясни защо светиите са били изгонени от Мисури.

В притчата слугите започват да строят кула, но след това решават, че „няма нужда“ от нея (Учение и завети 101:49). Но заради това, че не построяват кулата, те не са предупредени, когато врагът им идва и унищожава лозето.

Благородник дава указания на слугите си да посадят лозе, да поставят плет околовръст и да построят кула, за да може страж да оглежда цялата земя.

Слугите посаждат лозето и поставят плета, но решават да не строят кула.

Неочакван враг унищожава лозето.

Илюстрации от Бен Саймънсен

Поставяме ли понякога под въпрос заповедите Божии?

Подобно на слугите, вие чудили ли сте се дали дадена заповед е наистина необходима? Тази притча ни учи, че Господните заповеди ни защитават и ни помагат да водим щастлив живот (вж. също Мосия 2:41, Учение и завети 82:8–10).

Какво можем да правим, ако не виждаме нуждата за някоя заповед?

  • Да изучаваме темата и да молим Господ да ни помогне да „почувства(ме), че е правилно“ (Учение и завети 9:8).

  • Да си спомняме минали моменти, когато подчинението ни е носило благословии1.

  • Да действаме с вяра, уверени, че ще разберем, след като вярата ни бъде изпитана (вж. Етер 12:6).

article on parable of the nobleman

Бележка

  1. Вж. Нийл Л. Андерсън, „Духовни спомени, които ни променят завинаги“, Лиахона, май 2020 г., с. 18–22.