Лиахона
Осъществяване на Сион
назад напред

Установяване на Сион

Като светии от последните дни, благословени с възстановеното Евангелие, ние сме призовани да укрепваме Църквата и да изграждаме Сион.

Изображение на карта от Getty Images

През цялата история, народът на Господ са се стремили да създават евангелска общност, където Той да може да обитава. За да станем такава общност от светии, трябва да се учим да освещаваме и обединяваме сърцата и умовете си, да се отнасяме справедливо – без раздори и спорове, да живеем праведно и да няма бедни сред нас (вж. Моисей 7:18).

Например, след като през 1842 г. Джон и Мария Линфорд се присъединяват към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Грейвли, Англия, Джон става президент на местния клон. Но роднините и приятелите не споделят радостта, която семейство Линфорд откриват в Евангелието. Тъй като не могат да убедят Джон да изостави новата си религия, те решават да го „разубедят с глад“ чрез бойкот на обущарското му ателие.

През 1856 г. Кредитният фонд за имиграция дава на Джон и Мария възможност да имигрират в долината Солт Лейк. Те плават до Ню Йорк с трима от синовете си. Оттам пътуват до Айова Сити, Айова, откъдето през юли 1856 г. потеглят със злополучната компания с ръчни колички на Джеймс Г. Уили.

В ранните часове на 21 октомври, близо до бреговете на река Суийтуотър в Уайоминг, Джон изговаря последните си думи.

„Радвам се, че дойдохме – казва той на Мария, когато тя го пита дали съжалява, че са напуснали Англия. – Няма да доживея да пристигна в Солт Лейк, но ти и момчетата ще успеете и аз не съжалявам за това, през което преминахме, ако момчетата могат да пораснат и да отгледат семействата си в Сион“1.

Какво представлява Сион?

Малко са темите, освен раждането на Господ Исус Христос, които са вдъхновявали древните и съвременните пророци повече от темата за събирането на дома Израилев в последните дни и изграждането на Сион в подготовка за Второто пришествие на Спасителя2.

Защо Сион е толкова важен за светиите от последните дни – тогава и сега, винаги, когато Господният народ е съществувал?

Старейшина Брус Р. Макконки (1915 – 1985) от Кворума на дванадесетте апостоли заявява: „От дните на Адам до настоящия момент, винаги, когато Господ е имал Свой народ, винаги, когато е имало хора, които да се вслушват в Неговия глас и да спазват заповедите Му, винаги, когато Неговите светии са Му служили с пълно намерение на сърцето – Сион е съществувал“3.

Писанията описват Сион като общност. Енох, пророк с голяма вяра от дните на Ной, „постро(ил) един град, който б(ил) наречен Градът на Светостта тъкмо Сион“ (Моисей 7:19). Господ обитавал в него и живял със Своя народ, благославяйки тях и земята им (вж. Моисей 7:16–18). Господ казал на Енох: „Ето, аз съм Бог и Свят Човек е името Ми“ (Моисей 7:35).

Целта на Сион е да се установи обединена общност на вяра, основана на селестиалните принципи на небесата, в която людете на Бог да могат да вървят с Него и Сам Той да може да намери обиталище.

Книгата на Мормон свидетелства, че след посещението на Спасителя в Новия свят „всички люде по цялото лице на земята… бяха обърнати към Господа. …

И те имаха всичко между тях като общо; ето защо, нямаше нито богати, нито бедни, нито роби, нито свободни, а всички бяха направени свободни и се ползваха от небесния дар. …

И стана така, че нямаше раздори в земята, понеже любовта Божия живееше в сърцата на людете“ (4 Нефи 1:2, 3, 15).

Въоръжени с праведност и сила

Дните на Енох са време на войни, кръвопролития, страх, тъмнина и омраза – когато „властта на Сатана беше по цялото лице на земята“ (Моисей 7:24, вж. също стихове 16, 17, 33). Но Енох е верен и Господ му заповядва да призове хората да се покаят.

Господ казва на Енох, че подобни „големи изпитания“ (Моисей 7:61) ще предшестват Неговото Второ пришествие. „Както Аз съм жив, тъкмо тъй ще дойда в последните дни, в дните на нечестие и мъст, за да изпълня клетвата, която съм ти дал относно чедата на Ной“ (Моисей 7:60).

За нашите дни, президент Ръсел М. Нелсън наскоро отбелязва: „Виждам настоящата пандемия (от COVID-19) като само една от многото злини, които са бич за света ни, наред с омразата, гражданските размирици, расизма, насилието, недобросъвестността и липсата на цивилизованост“4. И все пак са ни дадени пророчески обещания. Президент Нелсън също така казва:

„Живеем във времената, които „бащите ни са очаквали с нетърпение“. (Учение и завети 121:27.) Имаме места на първия ред, за да видим на живо това, което пророкът Нефи е съзрял само във видение – как силата на Агнеца Божий ще слиза върху „заветния народ Господен, който беше пръснат по цялото лице на земята; и те (ще бъдат) въоръжени с праведност и със силата Божия във велика слава“. (1 Нефи 14:14.)

Вие, мои братя и сестри, сте сред тези мъже, жени и деца, които Нефи е видял“5.

Поканата да събираме и благославяме хората от двете страни на завесата, да изграждаме Сион и да подготвяме света за Второто пришествие на Спасителя е отправена към всеки от нас. „От всички хора, живели някога на планетата Земя – казва президент Нелсън, – ние сме тези, които имат възможност да участват в това последно и велико събитие по събирането“6.

Как постигаме това?

Като светии от последните дни, благословени с възстановеното Евангелие, ние сме призовани да се трудим в лозето на Господ, да изграждаме Неговата църква и да осъществяваме Сион (вж. Учение и завети 39:13). За това са необходими обич, единство, вяра, служба и подчинение.

„Когато хората обичат Бог с цялото си сърце и праведно се стремят да станат като Него, в обществото има по-малко раздори и спорове. Има повече единство“ – казва старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли. И добавя: „Единството… е широко понятие, но със сигурност илюстрира първата и втората голяма заповед да обичаме Бог и да обичаме ближните си. То характеризира народа на Сион, чиито сърца и умове са „обвързани в единство“ (Мосия 18:21)“7.

С такава обич и единство ние упражняваме вяра да използваме Единението на нашия Спасител, което може да ни променя, докато освещаваме сърцата и живота си (вж. Мосия 3:19, Учение и завети 97:21). Събираме хората, които имат желанието да идват при Господ в праведност. Чрез свещени обреди и селестиални принципи, ние каним силата на божествеността в живота си (вж. Учение и завети 105:5). Осветени чрез заветна принадлежност към Бог и един към друг, ние изграждаме Сион и се подготвяме за Второто пришествие.

„Милосърдието е чистата любов Христова – казва президент Хенри Б. Айринг, втори съветник в Първото президентство. – Именно вярата в Христос и цялостният ефект от безпределното Му Единение ще подготвят вас и хората, които обичате и на които служите, за превъзходния дар да живеете в тази общност на дългоочаквания и обещан Сион“8.

Подготвяйте се за идните дни

Съвременните пророци учат, че идването при Спасителя е въпрос на лична обвързаност, а не на физическо местоположение.

„В ранните дни на Църквата обръщането (във вярата) често значело и имигриране – обяснява президент Нелсън. – Но сега събирането се осъществява във всяка нация. Господ е повелил установяването на Сион във всяко царство, където Той е дал на Своите светии тяхното раждане и националност“9.

Като приемаме предизвикателството и благословията да изграждаме Сион в своите семейства, клонове и общности, с Джон и Мария Линфорд очакваме времето, в което нашите деца и внуци „могат да пораснат и да отгледат семействата си в Сион“ сред всеки народ, племе и език.

Като търсим първо Господ и Неговата праведност, ние се молим „царството Му да може да напредва на земята, та обитателите ѝ да го приемат и да са готови за идните дни, през които Синът Човешки ще се спусне в небето, облечен в яркостта на славата Си, за да посрещне царството Божие, което е установено на земята“ (Учение и завети 65:5).

Бележки

  1. Вж. Андрю Д. Олсън, The Price We Paid: The Extraordinary Story of the Willie and Martin Handcart Pioneers, 2006 г., с. 45–46, 136–137.

  2. Вж. Ръсел М. Нелсън и Уенди У. Нелсън, „Смели воини на Израил“ (духовно послание за младежите по света, 3 юни 2018 г.), HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

  3. Брус Р. Макконки, „Come: Let Israel Build Zion“, Ensign, май 1977 г., с. 116–117.

  4. Ръсел М. Нелсън, цитиран в Сара Джейн Уийвър, „President Nelson Invites Us to Give Thanks“, 20 ноем. 2020 г., thechurchnews.com.

  5. Ръсел М. Нелсън, „Слушайте Него“, Лиахона, май 2020 г., с. 88.

  6. Ръсел M. Нелсън и Уенди У. Нелсън, „Смели воини на Израил“.

  7. Куентин Л. Кук, „Сърца, обвързани в праведност и единство“, Лиахона, ноем. 2020 г., с. 18, 19.

  8. Хенри Б. Айринг, „Сестри в Сион“, Лиахона, ноем. 2020 г., с. 69.

  9. Ръсел М. Нелсън, „Събирането на разпръснатия Израил“, Лиахона, ноем. 2006 г., с. 81.