Лиахона
Общата конференция: световно събрание на Църквата
назад напред

„Общата конференция: световно събрание на Църквата“ Лиахона, септември/октомври 2021 г.

Основни истини на Евангелието

Общата конференция: световно събрание на Църквата

На общата конференция слушаме пророци и други ръководители на Църквата. Те ни учат това, което Бог желае да чуем.

Всеки април и октомври Църквата провежда поредица от събрания, наречени обща конференция. Ръководителите учат и свидетелстват за Исус Христос и Неговото Евангелие. Общата конференция се провежда в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, и се излъчва по света на над 90 езика. Всички членове и всички заинтересовани са поканени да слушат речите.

Първите конференции на Църквата

Църквата е официално организирана по време на събрание, проведено на 6 април 1830 г. (вж. Учение и завети 20). Първата обща конференция се провежда на 9 юни 1830 г. Оттогава насам общите конференции се провеждат под ръководството на президента на Църквата там, където членовете могат да се събират. През 40-те години на 19-и век ръководителите започват да провеждат конференция два пъти в годината.

Как се организират конференциите днес

Първото президентство, Кворумът на дванадесетте апостоли и други църковни ръководители изнасят речи на общата конференция. Хорът на Табернакъла при Храмовия площад и други хорове на Църквата осигуряват музиката. Всяка конференция се състои от пет сесии: три в събота и две в неделя.

Ученията на ръководителите

През месеците преди конференцията църковните ръководители се молят относно това какви учения да споделят. Господ ги вдъхновява да знаят какво да кажат. Те учат на евангелски истини и ни канят да спазваме Божиите заповеди. Също така свидетелстват за Исус Христос и ни насърчават да Го следваме.

Да се учим от конференцията

Преди общата конференция бихме могли да се молим да чуем това, което Господ желае да научим. Докато слушаме речите, Господ ще ни учи на това, което е нужно да знаем. След конференцията речите се публикуват на ChurchofJesusChrist.org, в приложението Gospel Library и в Лиахона. Можем с молитва да изучаваме речите, за да научаваме повече за Исус Христос и Неговото Евангелие.

От Писанията

Исус Христос учи, че трябва да се събираме често (вж. 3 Нефи 18:22).

Когато членовете на Църквата се покланят заедно, Господ ще бъде с тях (вж. Матей 18:20).

Господ заповядва на членовете на Църквата: „Да се обучавате и назидавате един друг“ (Учение и завети 43:8).

Когато членовете на Църквата са верни и упражняват вяра в Христос, Неговият Дух ще бъде с тях, когато се събират (вж. Учение и завети 44:2).