Лиахона
Какви благословии получават чистите по сърце?
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Какви благословии получават чистите по сърце?

Учение и завети 94–97

Илюстрация от Дан Бър

В тези раздели научаваме за Господната заповед към ранните светии да построят храм.

„Всички чисти по сърце… ще видят Бога“

В раздел 97 Господ обещава, че ако светиите построят храм и не го оскверняват, „всички чисти по сърце, които дойдат в него, ще видят Бога“ (стих 16). След като цитира този стих в реч на обща конференция, старейшина Дейвид Б. Хейт (1906 – 2004) от Кворума на дванадесетте апостоли казва:

„Истина е, че има хора, които реално са видели Спасителя, но когато отворим речника, научаваме, че думата виждам има много други значения, като например опознавам, различавам, разпознавам Него и Неговото дело, осъзнавам Неговата важност или придобивам разбиране за Него.

Това небесно знание и тези благословии са достъпни за всеки от нас“1.

По какви начини сте виждали Бог да изявява Себе Си в храма?

Дейност за изучаване на Писанията

Следните стихове описват някои от другите благословии, давани на чистите по сърце:

Обсъждане

Какво най-много цените при вашите посещения на храма?

Бележка

  1. Дейвид Б. Хейт, „Temples and Work Therein“, Ensign, ноем. 1990 г., с. 61.