Лиахона
„Тъй ще се нарича Моята църква“
назад напред

„Тъй ще се нарича Моята църква“

Когато употребяваме пълното име на Църквата, ние сме благославяни и благославяме другите.

Търсейки църква, към която да се присъединят, различни хора в Африка описват свои сънища. В тях те били упътвани да намерят църква, съдържаща името на Исус Христос. И докато търсели такава църква, открили единствената с името на Спасителя – Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

В Латинска Америка няколко светии от последните дни споделят как поканите им към техни приятели да дойдат на „мормонската църква“ не дали никакъв резултат. Но това се променило, когато отправили покана за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. „Ако църквата ви се казва Църквата на Исус Христос – отвърнали приятелите им, – бихме искали да дойдем и да видим“.

В Съединените щати едно момче от Неделното училище за деца поканило своите съседи на кръщението си. Служител в друго вероизповедание казал, че никога не би отишъл на кръщение в „мормонската църква“. Но тъй като си личало, че църквата на момчето е съсредоточена върху Исус Христос, служителят присъствал заедно със съпругата си.

Когато при изготвяне на резервация за пътуване със самолет, служител попитал член на Църквата за имейл адрес, членът дал имейла си с домейн „ldschurch.org“.

„Коя е тази Църква?“ – попитал служителят.

„Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ – отговорил членът.

„Понякога дни наред, докато съм на работа, нямам възможност да говоря за Господ – казал служителят. – Много се радвам, че говоря с друг християнин“.

Членът на Църквата веднага осъвременил профила си в авиолинията с новия домейн на Църквата: ChurchofJesusChrist.org1.

Изпълнено обещание

Тези прекрасни случки представляват изпълнение на обещанието на президент Ръсел М. Нелсън, дадено на светиите от последните дни през октомври 2018 г. и отново през април 2020 г.

„Обещавам ви, че ако полагаме най-добрите си усилия да налагаме правилното име на Господната Църква, Този, на Когото тази Църква принадлежи, ще излива Своята сила и благословии върху светиите от последните дни, по начин, невиждан досега – казва президент Нелсън. – Ще имаме знанието и силата Божии да ни помагат да отнасяме благословиите на възстановеното Евангелие на Исус Христос на всеки народ, племе, език и люде и да подготвяме света за Второто пришествие на Господ“2.

Наскоро, чрез моите акаунти в социалните медии, поканих членовете на Църквата да ми разкажат за благословиите, които са получавали, използвайки правилното име на Църквата. Много се развълнувах от над 2 600-те отговора, които получих.

Бих искал да споделя някои от тях с вас. Ще ви се сторят познати, защото вие сте получавали подобни благословии, когато сте следвали напътствието на президент Нелсън.

По-близо до Исус Христос

Направи ми впечатление свидетелството на Джейкъб за това как името на Църквата му е помогнало да се съсредоточи върху Спасителя: „Забелязах, че моят фокус върху Исус Христос се отразява върху всеки аспект на живота ми – сподели той с мен. – Когато взимам от причастието, размишлявам за Него и Неговата единителна жертва. Когато чета от Писанията, по-добре осмислям словата Му и начина, по който се говори за Него. Това ме доближава до Него и ми помага по-добре да разбирам Неговата роля като мой Спасител и Изкупител“.

Бях благословен да науча какво означава името на Спасителя за Бет и Брайс: „Почувствах се по-близо до моя Спасител – споделя Бет. – Когато ме попитат коя църква посещавам и отговоря, че принадлежа към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, наистина изпитвам чувство за принадлежност. Принадлежа към Неговия народ. Принадлежа към Неговото семейство. Принадлежа на Него“.

Брайс ми каза, че правилното име на Църквата му помага да помни на Кого служи и на Кого се опитва да подражава: „То ми напомня, че Спасителят е Този, Който дава тези учения, и че те не са измислени от хората“.

„В името на Спасителя има сила“

Хейли, пълновременна мисионерка, казва: „Употребата на правилното име на Църквата на Господ носи повече сила и власт, когато учим другите на Неговото възстановено Евангелие. Когато кажа: „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“, Духът на Господ потвърждава и свидетелства, че това наистина е Неговата Църква, възстановена на земята днес. Обичам да използвам правилното име, защото самата аз също добавям своето живо свидетелство към тази истина!“.

А Никола ми каза: „Преди, когато казвах „мормон“, често се усещаше нещо като несигурност у хората, които не са от нашата вяра. В изражението им се изписваха почти всички неща, които бяха чували за „мормоните“. Но сега има мир, по-благоразположени са. В името на Спасителя има сила. Той дава мир. Моето свидетелство за истинността на Евангелието се увеличи просто чрез употребата на правилното име на Църквата. Чувствам Духа всеки път, когато го казвам. Понякога това е единственото нещо, което имам възможност да кажа за нашите вярвания, но то е достатъчно“.

Изясняване на погрешни схващания

Харолд, университетски преподавател от Съединените щати, каза, че употребата на пълното име на Църквата му е помагало да изяснява погрешни схващания. Сподели ми, че един студент, в опита си да обобщи обсъждане на тема религия, казал: „Май всички религии са християнски, освен мормоните“.

Виждайки златна възможност да изясни това погрешно схващане, Харолд отвърнал: „Казах на студентите, че „мормон“ е прякор, даден на членовете на Църквата, поради нашето вярване, че Библията и Книгата на Мормон са две древни писмени свидетелства за Исус Христос“.

Мери сподели с мен как пълното име на Църквата я е благославяло, докато е учила децата си: „Сега децата ми не са толкова объркани, когато ги уча, че ние сме светии от Църквата на Исус Христос в тези последни дни, вместо да ни наричам „мормони“. Преди те се чувстваха объркани и ме питаха: „Защо мормони? Това означава ли, че не сме християни?“. Смятам, че тази промяна им помага, когато говорят с други деца в училище, които не са вярващи“.

„Аз съм мисионерка на Исус Христос“

Президент Нелсън обещава, че когато използваме правилното име на Църквата, „ще имаме знанието и силата Божии“ да разпространяваме Евангелието. Тереза ме вдъхнови с разказа си за случилото се, когато неин приятел в работата я попитал за Църквата. Следвайки напътствието на президент Нелсън, Тереза започнала, като споделила пълното име на Църквата.

„Той се заинтересува от Църквата – каза ми тя. – Проучваше я в продължение на няколко месеца и след това, като по чудо, беше кръстен от сина ми, епископа. Толкова щастлива се чувствах през онзи ден, семейството ми също. Тези обещания стават реалност“.

Джордан каза, че мнозина все още не са запознати с името на Църквата. „Употребата на пълното име на Църквата – сподели той, – ми дава възможност да обяснявам как Църквата е съсредоточена върху Исус Христос и защо наричаме себе си светии от последните дни“.

Когато един мъж попитал Клоуи дали е „мормонска мисионерка“, тя по въздействащ начин свидетелствала: „Не, аз съм мисионерка на Исус Христос“. Клоуи ми каза, че мъжът изразил желание да следва Спасителя, затова тя го учила, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се ръководи от Самия Него. След това му дала информация за Църквата на Спасителя.

„Наречете църквата на Мое име“

Когато разкрива името на Църквата на пророка Джозеф Смит, Спасителят заявява: „Защото тъй ще се нарича Моята църква през последните дни, тъкмо Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ (Учение и завети 115:4). А на нефитите казва: „Вие ще наречете църквата на Мое име“, защото „как да бъде Моя църквата, освен ако не е наречена на Мое име?“ (3 Нефи 27:7, 8).

Свидетелствам, заедно с един светия от последните дни на име Томи, че когато употребяваме пълното име на Църквата, ние сме благославяни и благославяме другите. Томи ми каза: „Когато споделям с другите благословиите на това да бъда член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в едно време, в което конфликтите и страхът преобладават, осъзнавам, че им помагам да знаят, че съществува убежище от бурята – с последователи на Исус Христос, които ги е грижа за тях и които следват Спасителя“.

Бележки

  1. Благодаря на старейшина Герит У. Гонг от Кворума на дванадесетте апостоли за това, че сподели тези истории с мен.

  2. Ръсел М. Нелсън, „Правилното име на Църквата“, Лиахона, ноем. 2018 г., с. 89; вж. също „Отваряне на небесата за помощ“, Лиахона, май 2020 г., с. 73.