Лиахона
Благословиите на свещеничеството
назад напред

Следвайте Ме, елате с Мен

Благословиите на свещеничеството

Учение и завети 107

Снимка от Getty Images

„Понякога в Църквата прекаляваме със свързването на свещеническата сила само с мъжете. Свещеничеството е Божията сила и власт, дадена за спасението и благословията на всички – мъже, жени и деца.

Човек може да дръпне пердетата, за да може да влезе топлата слънчева светлина в стаята, но не притежава слънцето, нито светлината му или топлината, които то дава. Благословиите на свещеничеството са много по-висши от човека, който е помолен да използва този дар“.

Старейшина Нийл Л. Андерсън от Кворума на дванадесетте апостоли, „Сила в свещеничеството“, Лиахона, ноем. 2013 г., с. 92.

Обсъждане

Кога сте усещали силата на свещеничеството в живота си?