Лиахона
Уважение към всички Божии чеда
назад напред

Добре дошли в този брой на списанието

Уважение към всички Божии чеда

Президент Ръсел М. Нелсън ни насърчава да „разширяваме нашите кръгове на любов, за да обгърнат целия човешки род“ (Teachings of Russell M. Nelson, 2018 г., с. 83). При такова голямо многообразие сред Божиите чеда, как можем да изграждаме общност, в която всички хора да живеят в хармония?

В статията си „Установяване на Сион“ (страница 12) старейшина Герит Г. Гонг от Кворума на дванадесетте апостоли ни насърчава да обединяваме сърцата и умовете си, докато каним всички хора да дойдат в Христа. Статията „Преодоляване на расизма и предразсъдъците – можем да изграждаме мостове“ (страница 18) може да ни помага в усилията ни да ставаме едно. Разбира се, това да ставаме едно включва да вземаме върху си името на Исус Христос както в Църквата, така и индивидуално. Научете повече в „Тъй ще се нарича Моята църква“ от президент Хенри Б. Айринг (страница 8).

Да създаваме единство сред многообразието сред нас не е само заповед (вж. Йоан 17:21; Учение и завети 38:27), а също и възможност да се учим от нашите братя и сестри, които имат различна култура, етническа принадлежност и преживявания, а също и да бъдем благославяни чрез тях. Надяваме се броят от този месец да помогне на всички нас да станем по-единни в Христа.

С уважение,

Старейшина Уолтър Ф. Гонзалес

От Седемдесетте

Съветник за списание Лиахона