2015
Goddelijke eigenschappen van Jezus Christus: deugd
Juni 2015


Huisbezoekboodschap

Goddelijke eigenschappen van Jezus Christus: deugd

Bestudeer dit materiaal onder gebed om te bepalen wat u het beste kunt bespreken. Hoe zal uw begrip van de goddelijke eigenschappen van de Heiland uw geloof in Hem vergroten en is het hen over wie u door huisbezoek waakt tot zegen? Ga voor meer informatie naar reliefsociety.lds.org.

geloof, gezin, hulp

‘Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren; dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden; en de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel’ (LV 121:45).

Wat is deugd? President James E. Faust (1920–2007) heeft gezegd: ‘Deugd omvat in zijn ruimere betekenis alle rechtschapen eigenschappen die mede ons karakter vormen.’1 President Gordon B. Hinckley (1910–2008) voegde daaraan toe: ‘Liefde voor God is de wortel van alle deugd, al het goede, alle kracht in ons karakter.’2

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft over het verband tussen vrouwen en deugd het volgende gezegd: ‘Vrouwen komen met een zekere deugd naar deze wereld, een goddelijke gave, die hen deskundig maakt in het bijbrengen van kwaliteiten als geloof, moed, empathie en nuancering in relaties en culturen. […]

‘Zusters, van alle relaties die u hebt, is het uw relatie tot God, uw hemelse Vader, de bron van uw morele kracht, die u voorrang dient te geven. Denk eraan dat Jezus zijn macht ontleende aan zijn vastberaden toewijding aan de wil van de Vader. […] Streef ernaar om dat soort discipel van de Vader en de Zoon te zijn. Dan zal uw invloed nooit verflauwen.’3

Aanvullende Schriftteksten

Psalmen 24:3–5; Filippenzen 4:8; 2 Petrus 1:3–5; Alma 31:5; Leer en Verbonden 38:23–24

Afbeelding
Christ surrounded by people, feeling a woman touching His robe. This has an issue of blood, and touches the Lord's robe in order to be healed. This painting is a smaller version of "Thy Faith Hath Made Thee Whole."

Detail, Uw geloof heeft u behouden, Walter Rane

Uit de Schriften

In deze tijd komen deugdzame vrouwen vol geloof tot de Heiland. In Lukas 8 lezen we over een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en niet genezen kon worden. Ze zocht genezing en ‘kwam van achteren naar [Christus] toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. […] Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht4 van Mij uitgegaan is.’ De deugdzame vrouw viel voor zijn voeten neer en bekende ‘voor heel het volk’ dat ‘zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden’ (zie Lukas 8:43–48; zie ook 6:17–19).

Door zijn deugd5 kan Christus genezen, in staat stellen, sterken, troosten en bemoedigen als wij met moed en geloof tot Hem komen.

Noten

  1. James E. Faust, ‘De deugden van rechtschapen dochters Gods’, Liahona, mei 2003, 108.

  2. Gordon B. Hinckley, ‘Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley’, Ensign, april 1996, 73.

  3. D. Todd Christofferson, ‘De morele kracht van vrouwen’, Liahona, november 2013, 29, 31.

  4. In de King James-vertaling van de Bijbel staat ‘deugd’ in plaats van ‘kracht’. Van deugd gaat kracht uit. Zie ook Markus 5:30.

  5. In de Gids bij de Schriften wordt ‘priesterschap’ gedefinieerd als ‘het gezag en de macht die God aan de mens geeft om in alle dingen voor het heil van de mensen te handelen’ (LV 50:26–27).