2014
Jos teidän silmämääränänne on vain minun kunniani
edellinen seuraava

Jos teidän silmämääränänne on vain minun kunniani

Katherine Nelson asuu Utahissa Yhdysvalloissa. Heidi McConkie asuu Delawaressa Yhdysvalloissa.

Kuinka säädyllisyyden noudattaminen puhetavassa, käyttäytymisessä ja ulkoasussa auttaa meitä säteilemään valoa ja tuottamaan kunniaa Jumalalle?

Kuolevaisuutta edeltäneessä neuvonpidossa taivaassa, tarjoutuessaan olemaan Vapahtajamme, Jeesus Kristus sanoi Isälleen: ”Sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti” (Moos. 4:2).

Herra on aina näyttänyt esimerkkiä kunnian tuottamisesta Isälle. Palvelutyössään kuolevaisuudessa Vapahtaja ei koskaan kiinnittänyt huomiota itseensä vaan ohjasi seuraajiaan kohti Isää opettaen: ”Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni” (Joh. 12:44). Asenteellaan, ulkoisella olemuksellaan, sanoillaan ja teoillaan Vapahtaja opetti meille säädyllisyyden tärkeyttä.

Tässä artikkelissa lainatut nuoret aikuiset, jotka ovat omistautuneet Vapahtajan seuraamiseen, pohtivat sitä, kuinka he ilmaisevat säädyllisyyttä sisäisesti ja ulkoisesti. He kertovat myös, kuinka heidän sitoutumisensa kunnian tuottamiseen Jumalalle on muovannut heidän luonnettaan ja ohjannut heidän tekojaan.

Tuota kunniaa Jumalalle ja säteile valoa

Ymmärrämme paremmin, kuinka säädyllisyys tuottaa kunniaa Jumalalle, kun ymmärrämme, mitä säädyllisyys todella on. Julkaisussa Lujana uskossa selitetään: ”Säädyllisyys on nöyryyden ja siveellisyyden asenne pukeutumisessa, ulkoasussa, kielenkäytössä ja käyttäytymisessä. Jos olet säädyllinen, et kiinnitä asiatonta huomiota itseesi. Sen sijaan pyrit tuottamaan ruumiillasi ja hengelläsi Jumalalle kunniaa (ks. 1. Kor. 6:20).”1

Kun opimme ilmentämään säädyllisyyttä siten kuin Vapahtaja, me toivotamme Hengen tervetulleeksi elämäämme täyttäen lupauksen, että ”jos teidän silmämääränänne on vain [Jumalan kunnia], koko teidän ruumiinne täytetään valolla” (OL 88:67). Kun luet, kuinka muut nuoret aikuiset ymmärtävät säädyllisyyden, voit miettiä sitä, kuinka kirkastaisit omaa hengellistä valoasi tekemällä muutoksia, niin että voit vahvistaa sisäistä sitoutumistasi säädyllisyyteen ja ilmentää sitä paremmin ulkoisesti.

Ole säädyllinen kielenkäytössä ja käyttäytymisessä

”Sanoillasi ja teoillasi voi olla syvällinen vaikutus sinuun ja muihin. Ilmaise itseäsi puhtaalla, myönteisellä, kohottavalla kielenkäytöllä ja sellaisilla teoilla, jotka tuottavat onnea muille ihmisille. Pyrkimyksesi olla säädyllinen sanoissa ja teoissa johtavat Pyhän Hengen johdatuksen ja lohdutuksen lisääntymiseen.”2

Darija Sergejevna Švydko Vologradista Venäjältä selittää, että me olemme säädyllisiä puheissamme, kun kohtelemme muita arvostaen ja käytämme ”lempeää ääntä ja ilmaisemme ajatuksemme rauhallisesti käyttämättä karkeita tai sopimattomia sanoja”. Säädyllisessä kielenkäytössä ei ole juoruilua, piikittelyä, ivailua eikä sarkasmia. Se ei koskaan vähättele muita tai paisuttele egoa. Se osoittaa pelkästään ystävällisyyttä kaikkia taivaallisen Isän lapsia kohtaan ja tunnustaa heidän jumalallisuutensa.

Puhetapamme pitäisi myös osoittaa arvonantoa jumaluutta kohtaan: ”Vältä siivotonta kieltä ja Herran nimen huolimatonta, epäkunnioittavaa käyttöä, jotka ovat niin yleisiä maailmassa. – – Sellaisen kielenkäytön – – epäkunnioittava luonne heikentää [kykyämme] ottaa vastaan Pyhän Hengen hiljaista johdatusta.”3

Siinä missä säädytön puhe, kuten juoruilu ja pilkanteko, voi vahingoittaa ihmissuhteita, säädyllinen puhetapa edistää syvempää sitoutumista Jumalaan ja, kuten Kelly Prue Utahista Yhdysvalloista selittää, ”lisää kykyämme rakentaa myönteisiä suhteita muihin. Säädyllinen puhetapa auttaa meitä tuomaan muissa esiin sen, mikä heissä on kaikkein parasta.”

Säädyllisyys kielenkäytössä ja säädyllisyys käyttäytymisessä kulkevat käsi kädessä. ”On tärkeää olla säädyllinen kielenkäytössä ja käyttäytymisessä, koska se osoittaa, kuka ihminen on ja mitä hän arvostaa”, sanoo Mike Olsen Utahista. Ihmiset huomaavat sen, kun sanat ja teot eivät vastaa toisiaan. Muita kohottavan ja Jumalalle kunniaa tuottavan kielenkäyttömme kumppanina tulee olla sitä täydentävät teot. Palveluhenkisin ja ystävällisin teoin me osoitamme, että sitoutumisemme muiden kohottamiseen ja Jumalan kunnioittamiseen on syvällisempää kuin sanamme. Esimerkillämme opetuslapseudesta sanoissa ja teoissa voi olla hyvää aikaansaava vaikutus.

”Minä todella arvostan säädyllisyyttä käyttäytymisessä ja puhetavassa”, sanoo Carrie Carlson Coloradosta Yhdysvalloista. ”Ihmisessä, joka on nöyrä eikä tee asioita siksi, että haluaa saada huomiota, on jotakin hyvin miellyttävää. Niistä, joiden puhe on säädyllistä, tulee voimallisia palvelijoita Herralle.”

Ole säädyllinen pukeutumisessa ja ulkoiselta olemukselta

”Säädyllisyys [pukeutumisessa] auttaa parhaan esiin tuomisessa meistä auttamalla meitä keskittymään luonnollisen ihmisen sijasta hengelliseen”, sanoo Paul Cave Utahista. Pukeutumalla säädyllisesti me annamme muille halun tutustua meihin ja arvostaa meitä ennemmin persoonallisuutemme ja luonteemme kuin ulkonäkömme vuoksi.

Se, miten pukeudumme, ei viestitä muille ainoastaan sitä, kuinka heidän pitäisi kohdella meitä, vaan se vaikuttaa myös siihen, kuinka me näemme itsemme ja kohtelemme itseämme. ”Evankeliumi opettaa meille, että ruumiimme on lahja Jumalalta”, sanoo Luis Da Cruz Junior Brasiliasta. ”Ruumiimme auttaa meitä edistymään ja tulemaan sellaisiksi kuin Isämme on. Tästä syystä on tärkeää pukeutua säädyllisesti. Niin tekemällä me osoitamme Jumalalle ja muille, että me arvostamme tätä lahjaa ja muita ihmisiä.”4

Carrie selittää: ”Säädyttömän vaatetuksen tarkoituksena on esitellä ruumis fyysisenä objektina, joka on erillään hengestä, jolla on persoonallisuus ja luonne. Säädyllisyys, vaikka se on maksanut minulle joskus enemmän rahaa ja ainakin enemmän aikaa, on auttanut minua oppimaan, että ruumiini on asuinsija kallisarvoiselle hengelle, jolla on iankaikkiset mahdollisuudet ja päämäärä ja joka sai alkunsa ja kasvatusta taivaallisilta vanhemmilta. Se ansaitsee paljon enemmän huolenpitoa ja arvostusta kuin maailma sille antaisi.”

Kirjasessa Lujana uskossa opetetaan: ”[Säädyttömän] vaatetuksen lisäksi sinun pitäisi välttää äärimmäisyyksiä pukeutumisessa, ulkoasussa ja hiustyylissä. Pidä vaatteesi, ulkoasusi ja tapasi aina huoliteltuina ja siisteinä, älä milloinkaan nuhruisina tai sopimattoman huolettomina.”5 Pukeutumisellamme ja ulkoisella olemuksellamme me viestimme arvostustamme Jumalaa, itseämme ja muita kohtaan.

Sitoudu johdonmukaisuuteen

Kun yritämme noudattaa säädyllisyyttä koskevia evankeliumin tasovaatimuksia, me osoitamme sitoutumisemme olemalla johdonmukaisia Herran käskyjen noudattamisessa kaikkina aikoina emmekä vain silloin kun se sopii meille.

Todellinen sitoutuminen perustuu aina evankeliumin periaatteisiin. Anthony Roberts Utahista selittää: ”Säädyllisyys on mielentila, halu elää päivittäin siten kuin ymmärrämme evankeliumin ja pelastussuunnitelman.” Kun uppoudumme evankeliumiin, kääntymyksemme voi syventyä ja lisätä haluamme elää evankeliumin periaatteiden mukaan.

Ymmärrä jumalallinen luonteesi

Se, että on johdonmukaisesti säädyllinen, auttaa meitä ymmärtämään ja arvostamaan syntyperäämme, ja tieto jumalallisesta luonteestamme voi innoittaa meitä olemaan säädyllisempiä. Raffaella Ferrini Firenzestä Italiasta selittää: ”Säädyllisyys siunaa elämääni, koska se auttaa minua tuntemaan, että olen taivaallisen Isäni erityinen tytär, ja tuo tieto vuorostaan herättää minussa halun olla säädyllinen.”

Se, että annamme maailman määritellä, keitä me olemme, voi vahingoittaa omanarvontuntoamme. Julianna Auna Utahista kuvailee kokemustaan: ”Ennen kuin sain todistuksen säädyllisyyden periaatteesta, olin onnettomassa ja hengellisesti vaarallisessa tilassa. Oli masentavaa ja hengellisesti rampauttavaa antaa maailman määritellä, kuka olen, koska maailman pakkomielle ajallisista, fyysisistä asioista on säälimätöntä ja herpaantumatonta. Kun sitten päätin olla kuuntelematta maailmaa ja antaa sen sijaan suhteeni Jumalaan määritellä sen, kuka olen, elämästä tuli helpompaa, vapaampaa ja onnellisempaa.” Kun etsimme hyväksyntää taivaalliselta Isältä emmekä maailmalta, me tunnemme suurempaa iloa elämässä ja suurempaa intoa olla säädyllisiä.

Elä säädyllistä elämää

”Säädyllisyys ilmenee kaikessa, mitä teemme: puhetavassamme, ulkoisessa olemuksessamme, käytöksessämme ja jopa paikoissa, joissa käymme”, sanoo Galina Viktorovna Savtšuk Novosibirskistä Venäjältä. Säädyllinen elämä liittyy läheisesti sitoutumiseemme evankeliumiin ja suhteeseemme Jumalaan.

Todellinen säädyllisyys on yhdistelmä sekä käyttäytymistä että asennetta. Kun teemme työtä parantaaksemme käyttäytymistämme, parannamme samalla osaltaan ajattelutapaamme ja päinvastoin. Se, että olemme säädyllisiä käyttäytymisessämme ja ulkoiselta olemukseltamme mutta emme sitoudu siihen koko elämämme ajaksi, estää meitä saamasta säädyllisen elämän tuomia täysiä siunauksia. Ja jos uskomme olevamme säädyllisiä ihmisiä osoittamatta sitä teoillamme, lankeamme itsepetokseen.6

Säädyllisyyden yhteydessä se, että sanomme silmämääränämme olevan vain Jumalan kunnia, tarkoittaa, että olemme ulkoisesti ja sisäisesti sitoutuneet elämään säädyllisesti. Aivan kuten silmämme täytyy olla kohdistettuna Jumalaan, ulkoisen olemuksemme ja tekojemme täytyy olla säädyllisyyden periaatteiden mukaisia. Mutta pelkästään se, että ohjaamme silmämme kohti Jumalaa, ei riitä saamaan silmämääräksemme Hänen kunniaansa, vaan katseemme täytyy olla keskittyneenä Häneen. Samalla tavoin säädyllisen pukeutumisen ja ulkoisen olemuksen rinnalla täytyy olla näkemys iankaikkisista periaatteista.

Kun käännämme silmämme kohti Jumalaa, me pystymme helpommin keskittymään näkemykseemme Hänestä. Samalla tavoin kun keskitymme näkemykseemme Jumalasta, silmämme kääntyvät luonnostaan Hänen suuntaansa.

Pyrkiessämme elämään säädyllisesti tunnemme Hengen vaikutuksen lisääntyvän elämässämme. Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Säädyllisyys on – – perusperiaate sille, että olemme kelvollisia saamaan Hengen vaikutuksen. Säädyllisyys on nöyryyttä, ja se, että olemme nöyriä, kutsuu Hengen olemaan kanssamme.”7 Kun Henki ohjaa ajatuksiamme ja tekojamme, silmämääräksemme tulee vain Jumalan kunnia ja tulemme olemaan täynnä valoa.