2014
Miehet ja naiset Herran työssä
edellinen seuraava

Miehet ja naiset Herran työssä

Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa 20. elokuuta 2013 pidetystä puheesta. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa speeches.byu.edu.

Vanhin M. Russell Ballard

Taivaallisen Isämme suuressa suunnitelmassa, jossa meille suodaan pappeus, miehellä ja naisella on erilaiset mutta yhtä arvokkaat roolit.

Teaching. Adult. Female

Uskon, että on joitakin totuuksia, jotka sekä naisten että miesten pitää ymmärtää siitä, miten välttämätön rooli naisilla on Jumalan valtakunnan vahvistamisessa ja rakentamisessa maan päällä. Naiset ovat hyvin monella tavalla kirkon sydän. Niinpä haluaisin Herran avulla tehdä kunniaa kirkon uskollisille naisille ja nuorille naisille. Haluan teidän, rakkaat sisaret, missä sitten elättekin, tietävän, että ensimmäinen presidenttikunta ja kaksitoista apostolia rakastavat teitä suuresti ja luottavat teihin.

Saanen aloittaa kertauskurssilla siitä, mitä me teemme täällä maan päällä.

Me olemme taivaallisen Isämme rakkaita henkipoikia ja -tyttäriä. Me elimme Hänen luonaan kuolevaisuutta edeltävissä maailmoissa. Täyttääkseen työnsä ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi (ks. Moos. 1:39) taivaallinen Isä laati suunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa Hänen lapsiaan saavuttamaan täydet mahdollisuutensa. Taivaallisen Isän suunnitelma edellytti, että ihminen lankeaisi ja että hänet erotettaisiin Isän luota joksikin aikaa, niin että hän syntyisi kuolevaisuuteen, saisi ruumiin ja kokisi testaus- ja koetusajan. Hänen suunnitelmaansa kuului Vapahtaja, joka lunastaisi ihmiskunnan lankeemuksesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa evankeliumin toimitusten ja pyhien liittojen kautta keinon palata Jumalan luo. Koska me eläisimme kuolevaisessa ympäristössä, joka olisi täynnä vaaroja ja häiriötekijöitä, taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa tiesivät, että me tarvitsisimme suurempaa voimaa kuin omamme. He tiesivät, että me tarvitsisimme Heidän voimaansa. Kristuksen evankeliumi ja oppi antavat kaikille, jotka ottavat sen vastaan, voimaa saavuttaa iankaikkinen elämä ja voimaa kokea iloa matkan varrella.

On niitä, jotka kyseenalaistavat naisen paikan Jumalan suunnitelmassa ja kirkossa. Kansallisten ja kansainvälisten tiedotusvälineiden edustajat ovat haastatelleet minua riittävästi kertoakseni teille, että useimmilla toimittajilla, joiden kanssa olen ollut tekemisissä, on ollut ennakkokäsityksiä tästä aiheesta. Vuosien varrella monet ovat esittäneet kysymyksiä antaen ymmärtää, että naiset ovat kirkossa toisen luokan kansalaisia. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.

Saanen esittää tästä tärkeästä aiheesta viisi keskeistä seikkaa pohdittavaksenne.

1. Jumalalla on suunnitelma, joka auttaa meitä saavuttamaan iankaikkisen elämän

Taivaallinen Isämme on luonut sekä naiset että miehet, jotka ovat Hänen henkityttäriään ja -poikiaan. Se tarkoittaa sitä, että sukupuoli on iankaikkinen ominaisuus. Hänellä on suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa kaikkia niitä, jotka päättävät seurata Häntä ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta, saavuttamaan päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä.

Jos lopulta tapahtuva korotuksemme on Heidän keskeinen tavoitteensa ja tarkoituksensa ja jos He ovat kaikkitietäviä ja täydellisiä, kuten tiedämme Heidän olevan, niin He ymmärtävät parhaiten, kuinka valmistaa, opettaa ja johdattaa meitä niin, että meillä on parhain mahdollisuus tulla kelvollisiksi korotukseen.

Lähes jokaisella on perhettä tai ystäviä, jotka ovat tempautuneet mukaan erilaisiin hankaliin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näistä kysymyksistä väitteleminen ei yleensä tuo mitään ratkaisua ja voi itse asiassa aiheuttaa kiistaa. Joihinkin kysymyksiin, jotka koskevat kirkon kantaa arkaluonteisiin asioihin, on vaikeaa vastata niin, että jokainen olisi tyytyväinen. Mutta kun me käännymme Herran puoleen ja rukoilemme, mitä ajatella ja mitä tehdä näissä tilanteissa, saamme innoitusta: ”Uskotko Jeesukseen Kristukseen ja seuraatko Häntä ja Isää?” Uskon, että lähes kaikki kirkossa miettivät jossakin vaiheessa, pystyvätkö he tekemään kaiken, mitä heiltä pyydetään. Mutta jos me todella uskomme Herraan, saamme vakuutuksen: ”Minä uskon Jeesusta Kristusta ja olen halukas tekemään kaiken, mitä Hän vaatii minulta.” Niin me jatkamme eteenpäin. Kuinka voimallisia ovatkaan sanat: ”Minä uskon Jeesusta Kristusta!”

Todistuksemme, mielenrauhamme ja hyvinvointimme alkavat halukkuudesta uskoa, että Isämme taivaassa todellakin tietää parhaiten.

2. Kirkkoa hallitaan pappeuden avainten kautta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Herran kirkko, ja Hänen kirkkoaan hallitaan pappeuden valtuudella ja pappeuden avaimilla sekä niiden kautta. ”Pappeuden avaimet ovat Jumalan pappeusjohtajille antama valtuus johtaa, valvoa ja hallita Hänen pappeutensa käyttöä maan päällä.”1

Ne, joilla on pappeuden avaimet – olipa kyseessä diakoni, jolla on avaimet koorumiaan varten, tai piispa, jolla on avaimet seurakuntaansa varten, tai kirkon presidentti, jolla on kaikki pappeuden avaimet – tekevät kirjaimellisesti mahdolliseksi sen, että kaikki, jotka palvelevat uskollisesti heidän johdollaan, voivat käyttää pappeuden valtuutta ja saada avukseen pappeuden voimaa.

Kaikki miehet ja kaikki naiset palvelevat niiden johdolla, joilla on avaimet. Näin Herra johtaa kirkkoaan.

Saanen toistaa sanat, jotka lausuin huhtikuun 2013 yleiskonferenssissa: ”Taivaallisen Isämme suuressa suunnitelmassa, jossa meille suodaan pappeus, miehillä on ainutlaatuinen vastuu käyttää pappeutta, mutta he eivät ole pappeus. Miehellä ja naisella on erilaiset mutta yhtä arvokkaat roolit. Aivan kuten nainen ei voi saattaa lasta alulle ilman miestä, samoin mieskään ei voi ilman naista käyttää täysin pappeuden voimaa iankaikkisen perheen perustamiseksi. – – Iankaikkisuuden näkökulmassa aviomies ja vaimo jakavat sekä lisääntymisvoiman että pappeuden voiman.”2

Miksi pappeuden virkoihin asetetaan miehiä eikä naisia? Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) on selittänyt, että Herran, ei ihmisen, ”tarkoituksena oli, että Hänen kirkkonsa miehillä olisi pappeus”, ja juuri Herra on antanut naisille ”kyvyn täydentää tätä suurta ja ihmeellistä organisaatiota, joka on Jumalan kirkko ja valtakunta”.3 Loppujen lopuksi Herra ei ole ilmoittanut, miksi Hän on järjestänyt kirkkonsa siten kuin on.

Älkäämme unohtako, että sisaret hoitavat noin puolet kaikesta siitä opetuksesta, jota kirkossa annetaan. Sisaremme hoitavat suuren osan johtotehtävistä. Naiset suunnittelevat ja ohjaavat monia palvelutilaisuuksia ja -toimintoja. Naisten neuvot ja muu osallistuminen seurakunta- ja vaarnaneuvostoissa sekä ylimmissä neuvostoissa kirkon keskuspaikassa tuovat tarvittavaa näkemystä, viisautta ja tasapainoa.

Taivaan täysien siunausten saamiseen missä tahansa hankkeessa kirkossa tarvitaan sekä miehiä, jotka kunnioittavat naisia ja näiden erityisiä hengellisiä lahjoja, että naisia, jotka kunnioittavat miehillä olevia pappeuden avaimia.

3. Miehet ja naiset ovat yhtä tärkeitä

Miehet ja naiset ovat yhdenvertaisia Jumalan silmissä ja kirkon silmissä, mutta yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisuutta. Miehille ja naisille annetut tehtävät ja jumalalliset lahjat eroavat luonteeltaan mutta eivät tärkeydeltään eivätkä vaikutukseltaan. Kirkkomme oppi asettaa naiset yhdenvertaisiksi miesten kanssa ja silti erilaisiksi kuin he. Jumala ei pidä kumpaakaan sukupuolta parempana tai tärkeämpänä kuin toista. Presidentti Hinckley julisti naisille, ettei iankaikkinen Isämme ”ole koskaan tarkoittanut, että olisitte vähempää kuin Hänen luomistöittensä kruunu”4.

Miehillä ja naisilla on erilaisia lahjoja, erilaisia vahvuuksia ja erilaisia näkemyksiä ja kiinnostuksen kohteita. Se on yksi niistä perustavaa laatua olevista syistä, miksi me tarvitsemme toisiamme. Perheen perustamiseen tarvitaan mies ja nainen, ja miehiä ja naisia tarvitaan Herran työn toteuttamiseen. Aviomies ja vaimo, jotka toimivat vanhurskaasti yhdessä, täydentävät toisiaan. Varokaamme yrittämästä kajota taivaallisen Isämme suunnitelmaan ja tarkoituksiin elämässämme.

4. Pappeuden voima siunaa kaikkia

Kun mies ja nainen menevät temppeliin, heille kummallekin suodaan sama voima, joka on pappeuden voimaa. Vaikka pappeuden valtuutta ohjataan pappeuden avainten kautta ja pappeuden avaimia on vain kelvollisilla miehillä, pappeuden voima ja siunaukset ovat kaikkien Jumalan lasten saatavilla.

Meidän Isämme taivaassa antaa voimaansa auliisti. Kaikki miehet ja kaikki naiset voivat päästä osallisiksi tästä voimasta saadakseen apua elämäänsä. Kaikki, jotka ovat tehneet pyhiä liittoja Herran kanssa ja jotka pitävät nuo liitot kunniassa, ovat oikeutettuja saamaan henkilökohtaista ilmoitusta, tulemaan siunatuiksi enkelten palveluksella, olemaan yhteydessä Jumalaan, saamaan evankeliumin täyteyden ja lopulta perimään Jeesuksen Kristuksen kanssa kaiken, mitä Isällämme on.

5. Meidän pitää tuntea oppi ja todistaa siitä

Sunday School

Kirkon naisten tulee tuntea Kristuksen oppi ja todistaa palautuksesta kaikin mahdollisin tavoin. Maailmanhistoriassa ei ole koskaan ollut monimutkaisempaa aikaa. Saatana ja hänen käskyläisensä ovat hioneet käytössään olevia aseita tuhansia vuosia, ja heillä on kokemusta siinä, kuinka tuhota ihmissuvun keskuudessa usko ja luottamus Jumalaan ja Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Meidän kaikkien – miesten, naisten, nuorten aikuisten, nuorten, poikien ja tyttöjen – on puolustettava ja suojeltava Herraa ja Hänen kirkkoaan ja levitettävä sitä kautta maailman. Me tarvitsemme enemmän naisten selvästi erottuvaa, vaikutusvaltaista ääntä ja uskoa. Teidän tulee oppia oppi ja ymmärtää, mihin me uskomme, jotta voitte lausua todistuksenne kaikkia asioita koskevasta totuudesta – lausuittepa sitten todistuksenne nuotiolla Nuorten Naisten leirillä, todistuskokouksessa, blogissa tai Facebookissa. Vain te voitte osoittaa maailmalle, miltä liittoja tehneet Jumalan naiset näyttävät ja mihin he uskovat.

Sisaret, vaikutuspiirinne on ainutlaatuinen – sellainen, jota miehet eivät voi jäljitellä. Kukaan ei voi puolustaa Vapahtajaamme yhtään taivuttelevammin tai voimallisemmin kuin voitte te Jumalan tyttäret – te, joilla on suurta sisäistä voimaa ja vakaumusta. Kääntymyksen kokeneiden naisten ääni on mittaamaton, ja kirkko tarvitsee teidän ääntänne nyt enemmän kuin koskaan.

Jätän teille todistukseni, että me elämme aikaa, jolloin meidän täytyy olla yhtä. Meidän täytyy seistä yhdessä – miesten ja naisten, nuorten miesten ja nuorten naisten, poikien ja tyttöjen. Meidän täytyy kannattaa taivaallisen Isämme suunnitelmaa. Meidän täytyy puolustaa Häntä. Häntä työnnetään syrjään. Me emme voi pysyä toimettomina, koska me olemme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä, emmekä voi sallia sen jatkuvan, vaan meidän tulee olla riittävän rohkeita antamaan äänemme kuulua.

Jumala siunatkoon teitä niin, että teillä on rohkeutta tutkia evankeliumin yksinkertaisia totuuksia ja tuntea ne ja sitten kertoa niistä jokaisessa tilaisuudessa, jonka saatte.

Viitteet

  1. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 2.1.1.

  2. ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni”, Liahona, toukokuu 2013, s. 19.

  3. ”Kirkon naiset”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 67.

  4. ”Pysykää lujina maailman houkutuksia vastaan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 98.