2014
Erityiset todistajat todistavat elävästä Kristuksesta
edellinen seuraava

Erityiset todistajat todistavat elävästä Kristuksesta

Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet ovat nykyajan profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia, jotka ovat Kristuksen nimen erityisiä todistajia koko maailmassa (ks. OL 107:23). Tässä tehtävässä heillä on vastuu todistaa Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja Hänen palvelutyöstään maailman Vapahtajana ja Lunastajana.

Seuraavissa lainauksissa nämä valitut ja toimeksiannon saaneet miehet lausuvat todistuksensa Vapahtajan sovituksesta ja ylösnousemuksesta sekä siitä, että Hän todella elää.

Jeesus on meidän Lunastajamme

Presidentti Thomas S. Monson

”Koko sydämestäni ja sieluni hartaudella korotan ääneni todistukseen erityisenä todistajana ja julistan, että Jumala elää. Jeesus on Hänen Poikansa, Isän Ainosyntyinen lihassa. Hän on meidän Lunastajamme, Hän on meidän Välittäjämme Isän edessä. Hän kuoli ristillä sovittaakseen syntimme. Hänestä tuli ylösnousemuksen ensi hedelmä. Sen tähden että Hän kuoli, kaikki heräävät eloon. ’Nyt kuule laulu riemuinen: ”Hän elää, Herra ihmisten!”’ [”Hän elää, Vapahtajani”, MAP-lauluja, 82.]”

Presidentti Thomas S. Monson, ”Hän elää, Vapahtajani”, Liahona, toukokuu 2007, s. 25.

Minä todistan

Presidentti Henry B. Eyring

”Minä todistan Herran ylösnousemuksesta yhtä varmana kuin jos olisin ollut sinä iltana niiden kahden opetuslapsen kanssa Emmauksen tien varrella olevassa talossa. Minä tiedän, että Hän elää, yhtä varmasti kuin Joseph Smith tiesi, kun hän näki Isän ja Pojan kirkkaan aamun valossa Palmyran metsikössä. – –

Tästä todistan ylösnousseen Vapahtajan ja Lunastajamme todistajana.”

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ”Tulkaa minun luokseni”, Liahona, toukokuu 2013, s. 25.

Sovitus ja pelastus

Presidentti Dieter F. Uchtdorf

”Isä Jumala on evankeliumin laatija; se on keskeinen osa Jumalan pelastussuunnitelmaa eli lunastussuunnitelmaa. Sitä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiksi, koska juuri Jeesuksen Kristuksen sovitus mahdollistaa lunastuksen ja pelastuksen. Hänen sovituksensa kautta kaikki miehet, naiset ja lapset lunastetaan ehdoitta fyysisestä kuolemasta ja kaikki lunastetaan omista synneistään sillä ehdolla, että he ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja noudattavat sitä – –.

Tästä todistan koko sydämestäni ja mielestäni.”

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, ”Eikö meillä ole syytä riemuita?”, Liahona, marraskuu 2007, s. 19, 21.

Jeesus on Kristus

Presidentti Boyd K. Packer

”Tiedän, että Jumala on Isämme. Hän esitteli Poikansa Jeesuksen Kristuksen Joseph Smithille. Julistan teille, että minä tiedän, että Jeesus on Kristus. Tiedän, että Hän elää. Hän syntyi ajan keskipäivänä. Hän opetti evankeliumiaan ja Häntä koeteltiin. Hän kärsi ja Hänet ristiinnaulittiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hänellä kuten Hänen Isälläänkin on liha- ja luuruumis. Hän antoi sovitusuhrin. Minä todistan Hänestä. Minä olen Hänen todistajansa.”

Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin koorumin presidentti, ”Kaksitoista apostolia”, Liahona, toukokuu 2008, s. 87.

Lunnaat ihmiskunnan puolesta

Vanhin L. Tom Perry

”[Jeesus Kristus] on Isän iankaikkisen suunnitelman keskushahmo, Vapahtaja, joka annettiin lunnaiksi ihmiskunnan puolesta. Jumala lähetti rakkaan Poikansa voittamaan Aadamin ja Eevan lankeemuksen. Hän tuli maan päälle meidän Vapahtajanamme ja Lunastajanamme. Hän voitti puolestamme fyysisen kuoleman esteen antamalla oman henkensä. Kun Hän kuoli ristillä, Hänen henkensä erosi Hänen ruumiistaan. Kolmantena päivänä Hänen henkensä ja Hänen ruumiinsa yhdistettiin iankaikkisesti, niin ettei niitä koskaan enää eroteta toisistaan.”

Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista, ”Pelastussuunnitelma”, Liahona, marraskuu 2006, s. 71.

Keskeinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa

Vanhin Russell M. Nelson

”[Vapahtajan sovitus] tapahtui Getsemanessa, missä Hän hikoili suuria veripisaroita (ks. Luuk. 22:44), ja Golgatalla, missä Hänen ruumiinsa nostettiin ristille Pääkallonpaikalla, joka tarkoitti kuolemaa (Mark. 15:22; Matt. 27:33; ks. myös 3. Nefi 27:14). Tämä ääretön sovitus vapauttaisi ihmisen kuoleman äärettömyydeltä (ks. 2. Nefi 9:7). Vapahtajan sovitus teki ylösnousemuksesta todellisen ja iankaikkisesta elämästä mahdollisen kaikille. Hänen sovituksestaan tuli keskeinen tapahtuma koko ihmiskunnan historiassa.”

Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista, ”Rauhaa ja iloa siitä tiedosta, että Vapahtaja elää”, Liahona, joulukuu 2011, s. 22.

Uhri synnin tähden

Vanhin Dallin H. Oaks

”Jeesus Kristus kesti käsittämätöntä kärsimystä antaakseen itsensä uhriksi kaikkien ihmisten syntien tähden. Tuossa uhrissa annettiin uhriksi äärimmäinen hyvä – puhdas, virheetön Karitsa – äärimmäisen pahan määrän – koko maailman syntien – edestä. – –

Tuo uhri – Jeesuksen Kristuksen sovitus – on pelastussuunnitelman ydin. – –

Minä tiedän, että Jeesus Kristus on Jumalan, iankaikkisen Isän, ainosyntyinen Poika. Minä tiedän, että Hänen sovitusuhrinsa ansiosta meillä on varmuus kuolemattomuudesta ja mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Hän on meidän Herramme, meidän Vapahtajamme ja meidän Lunastajamme.”

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista, ”Uhri”, Liahona, toukokuu 2012, s. 19, 22.

Vapahtaja ohjaa kirkkoaan nykyisinkin

Vanhin M. Russell Ballard

”Jeesuksen Kristuksen sovitus oli korvaamaton osa taivaallisen Isämme suunnitelmaa Hänen Poikansa maanpäällistä tehtävää ja meidän pelastustamme varten. Kuinka kiitollisia meidän tulisikaan olla siitä, ettei taivaallinen Isämme puuttunut tapahtumien kulkuun vaan malttoi olla toimimatta isällisen vaistonsa mukaan pelastaakseen rakkaan Poikansa. Iankaikkisen rakkautensa tähden teitä ja minua kohtaan Hän salli Jeesuksen täyttää ennalta asetetun tehtävänsä tulla meidän Lunastajaksemme. – –

Jeesus Kristus, koko ihmiskunnan Vapahtaja ja Lunastaja, ei ole kuollut. Hän elää – ylösnoussut Jumalan Poika elää – se on todistukseni, ja Hän ohjaa kirkkonsa asioita nykyisinkin.”

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista, ”Sovitus ja yhden sielun arvo”, Liahona, toukokuu 2004, s. 85, 86.

Meidän toivomme, meidän välittäjämme, meidän Lunastajamme

Vanhin Richard G. Scott

”Meidän turvamme on [taivaallisessa Isässämme] ja Hänen rakkaassa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tiedän, että Vapahtaja rakastaa sinua. Hän vahvistaa pyrkimystäsi lujittaa todistustasi, niin että siitä tulee täydellinen hyvää aikaansaava voima elämässäsi, voima, joka on tukenasi jokaisena hädän hetkenä ja antaa sinulle rauhaa ja varmuutta näinä epävarmuuden aikoina.

Yhtenä Hänen apostoleistaan, jolla on valtuus todistaa Hänestä, todistan vakaasti tietäväni, että Vapahtaja elää, että Hän on ylösnoussut, kirkastettu täydellisen rakkauden persoona. Hän on meidän toivomme, meidän välittäjämme, meidän Lunastajamme.”

Ks. vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista, ”Vahvan todistuksen voima”, Liahona, tammikuu 2002, s. 103.

Katkeran maljan juominen

Vanhin Robert D. Hales

”Getsemanen puutarhassa Vapahtajamme ja Lunastajamme ei kavahtanut sovituksen katkeran maljan juomista [ks. OL 19:16–19]. Ja ristillä Hän kärsi taas tehdäkseen Isänsä tahdon, kunnes Hän pystyi lopulta sanomaan: ’Se on täytetty’ [Joh. 19:30]. Hän oli kestänyt loppuun asti. Vastauksena Vapahtajan täydelliseen kuuliaisuuteen lujana pysymisessä taivaallinen Isämme julisti: ’Nähkää minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt, jossa minä olen kirkastanut nimeni’ [3. Nefi 11:7].

– – Kirkastakaamme Jumalan nimeä pysymällä lujina Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rinnalla. Lausun erityisen todistukseni siitä, että Hän elää.”

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista, ”Seisokaa lujina pyhissä paikoissa”, Liahona, toukokuu 2013, s. 51.

Jumalan ainoa täydellinen lapsi

Vanhin Jeffrey R. Holland

”Minä tiedän, että Jumala on aina ja kaikin tavoin ja kaikissa olosuhteissa meidän rakastava, anteeksiantava Isämme taivaassa. Minä tiedän, että Jeesus oli Hänen ainoa täydellinen lapsensa, jonka elämä annettiin rakastavasti sekä Isän että Pojan tahdosta meidän kaikkien muiden lunastukseksi, jotka emme ole täydellisiä. Tiedän, että Hän nousi kuolleista elääkseen jälleen, ja koska Hän teki sen, te ja minäkin voimme tehdä sen.”

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista, ”Minä uskon”, Liahona, toukokuu 2013, s. 95.

Tiedän, että Vapahtaja elää

Vanhin David A. Bednar

”Julistan todistukseni ja kiitollisuuteni Herran Jeesuksen Kristuksen äärettömästä ja iankaikkisesta uhrista. Tiedän, että Vapahtaja elää. Olen kokenut sekä Hänen lunastavaa voimaansa että Hänen kaiken mahdolliseksi tekevää voimaansa, ja todistan, että nämä voimat ovat todellisia ja meidän jokaisen ulottuvilla. ’Herran voimassa’ me voimme todellakin tehdä ja voittaa kaiken, kun ponnistelemme eteenpäin kuolevaisuuden taipaleellamme.”

Ks. vanhin David A. Bednar, ”Sovitus ja kuolevaisuuden taival”, Liahona, huhtikuu 2012, s. 19.

Kristus täytti tehtävänsä

Vanhin Quentin L. Cook

”[Vapahtaja] otti päälleen ’ihmiskunnan syntien taakan’ ja ’ne kauhut, jotka Saatana – – saattoi aiheuttaa’ [James E. Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 429]. Samalla Hän kesti vilpillisesti kokoonkyhätyt oikeudenkäynnit ja ne hirvittävät, traagiset tapahtumat, jotka johtivat Hänen ristiinnaulitsemiseensa. Lopulta työ saavutti huippunsa pääsiäissunnuntaina Kristuksen voitokkaassa ylösnousemuksessa. Kristus täytti pyhän tehtävänsä Vapahtajana ja Lunastajana. Me nousemme kuolleista ja meidän henkemme yhdistetään jälleen ruumiiseemme. – –

Todistan apostolina, että Jeesus Kristus elää ja on maailman Vapahtaja ja Lunastaja. Hän on tarjonnut tien todelliseen onneen.”

Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista, ”Me seuraamme Jeesusta Kristusta”, Liahona, toukokuu 2010, s. 84, 86.

Vapahtaja on lunastanut meidät

Vanhin D. Todd Christofferson

”Vapahtajan kärsimys Getsemanessa ja Hänen tuskansa ristillä lunastavat meidät synnistä täyttämällä ne vaatimukset, jotka oikeudenmukaisuus asettaa päällemme. Hän suo armon ja anteeksiannon niille, jotka tekevät parannuksen. Sovitus suorittaa myös velan, jonka oikeudenmukaisuus on velkaa meille – parantamalla meidät mahdollisista kärsimyksistä, jotka kärsimme viattomina, ja hyvittämällä ne meille. ’Sillä katso, hän kärsii kaikkien ihmisten tuskat, niin, jokaisen elävän olennon tuskat, niin miesten, naisten kuin lastenkin, jotka kuuluvat Aadamin sukuun’ (2. Nefi 9:21; ks. myös Alma 7:11–12). – –

Lopullinen lunastus on vain ja ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nöyrästi ja kiitollisena tunnustan Hänen olevan Lunastajamme.”

Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista, ”Lunastus”, Liahona, toukokuu 2013, s. 110, 112.

Ylösnousemus ja elämä

Vanhin Neil L. Andersen

”Julistamme ennen kaikkea Vapahtajaamme ja Lunastajaamme, Jeesusta Kristusta. Kaikesta, mitä olemme – kaikesta, mitä meistä koskaan tulee – olemme velkaa Hänelle. – –

Hänen sanansa kaikuvat halki vuosisatojen:

’Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,

eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.’ (Joh. 11:25–26.)

Veljet ja sisaret, Hän elää. Hän on noussut ylös. Hän ohjaa pyhää työtään maan päällä.”

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista, ”Tulkaa Hänen luokseen”, Liahona, toukokuu 2009, s. 80.