Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, ʻEpeleli 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: Fakaʻaongaʻi ho matá.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā fakatātaaʻi ʻo e ʻatá ʻe Tim Taggart © IRI. ʻI muí: ʻŪ tā fakatātaá naʻe fai ʻe Matthew Reier. ʻI loto he takafi muʻá: Faitaaʻi ʻe Kristine Šumska.