Vruchten
  Footnotes
  Theme

  Vruchten

  Houd uw ogen en uw hart gericht op de Heiland, Jezus Christus, en de eeuwige vreugde die u alleen door Hem krijgt.

  Ik weet wat u denkt! Nog maar één spreker en dan horen we van president Nelson. In de hoop u nog enkele minuten op te laten letten terwijl wij op onze geliefde profeet wachten, heb ik een uiterst aantrekkelijk onderwerp gekozen: mijn onderwerp is fruit.

  Vruchten

  Met de kleur, textuur en zoetheid van bessen, bananen, watermeloenen en mango’s, of exotischer vruchten zoals kiwano’s of granaatappels, is fruit al heel lang een geliefde delicatesse.

  Tijdens zijn bediening op aarde vergeleek de Heiland goede vruchten met zaken van eeuwige waarde. Hij zei: ‘Aan hun vruchten zult u hen herkennen.’1 ‘Iedere goede boom [brengt] goede vruchten voort.’2 Hij moedigde ons aan om ‘vrucht voor het eeuwige leven’ te verzamelen.3

  In een levendige droom in het Boek van Mormon, die wij heel goed kennen, bevindt de profeet Lehi zich in ‘een donkere en sombere wildernis’. Er is vies water, een donkere mist, vreemde wegen en verboden paden, en een roede van ijzer4 langs een nauw en smal pad dat naar een prachtige boom voert met een ‘vrucht […] om iemand gelukkig te maken’. Lehi vertelt over de droom: ‘En het geschiedde dat ik […] van de vrucht […] nam; en […] dat ze zeer zoet was, zoeter dan alles wat ik ooit had geproefd. […] En [zij] vervulde […] mijn ziel met een buitengewoon grote vreugde.’ Deze vrucht was ‘boven alle andere vruchten begerenswaardig’.5

  De heerlijke vruchten van de boom des levens

  De betekenis van de boom en de vruchten

  Waar staat deze boom met zijn uiterst begerenswaardige vruchten symbool voor? Zij stelt de ‘liefde van God’6 voor, en getuigt van het geweldige verlossingsplan van onze hemelse Vader. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’7

  Deze begerenswaardige vruchten staan symbool voor de wonderbaarlijke zegeningen van de weergaloze verzoening van de Heiland. We zullen niet alleen na ons sterfelijk leven opnieuw leven, maar we kunnen door ons geloof in Jezus Christus, onze bekering, en onze gehoorzaamheid aan de geboden, vergeving van onze zonden ontvangen, en op een dag rein en zuiver voor onze Vader en zijn Zoon staan.

  Van de vrucht van de boom nemen, staat ook symbool voor het aanvaarden van de verordeningen en verbonden van het herstelde evangelie – gedoopt worden, de gave van de Heilige Geest ontvangen, en het huis des Heren binnengaan om met macht van omhoog begiftigd te worden. Dankzij de genade van Jezus Christus, en door onze verbonden na te komen, ontvangen wij de onmetelijk grote belofte dat we voor eeuwig bij onze rechtschapen familieleden zullen wonen.8

  Het is geen wonder dat de engel de vrucht als ‘het vreugdevolst voor de ziel’ beschreef.9 Dat is ook zo!

  De opgave om trouw te blijven

  Wij hebben allemaal ondervonden dat de Heer Jezus Christus trouw blijven niet makkelijk is, zelfs nadat wij de begerenswaardige vrucht van het herstelde evangelie geproefd hebben. Zoals tijdens deze conferentie al vaak is gezegd, worden wij steeds geconfronteerd met afleiding en misleiding, verwarring en tumult, verlokking en verleiding, die proberen ons hart van de Heiland weg te leiden, en van de vreugde en schoonheid die wij hebben ondervonden door Hem te volgen.

  Vanwege deze tegenstand bevat de droom van Lehi ook een waarschuwing! Aan de overkant van de rivier is een ruim gebouw met mensen van alle leeftijden die met de vinger wijzen en de rechtschapen volgelingen van Jezus Christus bespotten.

  De mensen in het gebouw maken allen die de geboden onderhouden belachelijk, in de hoop ze in diskrediet te brengen, en hun geloof in Jezus Christus en in zijn evangelie bespottelijk te maken. En vanwege de verbale aanvallen van twijfel en minachting op de gelovigen, beginnen sommigen die de vrucht geproefd hebben zich te schamen voor het evangelie dat ze hebben aanvaard. De valse bekoringen van de wereld verleiden hen; ze keren zich van de boom en de vruchten af, en geraken, met de woorden van de Schriftuur, ‘op verboden paden en [gaan] verloren’.10

  In onze huidige wereld maken de bouwploegen van de tegenstander overuren voor een haastige uitbreiding van het grote en ruime gebouw. Die uitbreiding overspant de rivier al, want de bouwploeg hoopt onze woning te omsingelen, terwijl zij die wijzen en spotten dag en nacht via hun internetmegafoons te horen zijn.11

  President Nelson heeft uitgelegd: ‘De tegenstander verviervoudigt zijn pogingen om ons getuigenis te ontwrichten en het werk van de Heer te belemmeren.’12 Laten we aan Lehi’s woorden denken: ‘Wij sloegen geen acht op hen.’13

  Hoewel we niet hoeven te vrezen, moeten we wel op onze hoede zijn. Soms kunnen kleine dingen ons geestelijk uit balans brengen. Laat u alstublieft niet door uw vragen, de beledigingen van anderen, ongelovige vrienden, of betreurenswaardige vergissingen en teleurstellingen afkeren van de zoete, zuivere en zielsbevredigende zegeningen die we krijgen als we van de begerenswaardige vrucht van de boom nemen. Houd uw ogen en uw hart gericht op de Heiland, Jezus Christus, en de eeuwige vreugde die u alleen door Hem krijgt.

  Het geloof van Jason Hall

  In juni woonden mijn vrouw, Kathy, en ik de begrafenis van Jason Hall bij. Toen hij op 48-jarige leeftijd overleed, was hij quorumpresident ouderlingen.

  Jason heeft het volgende gezegd over een gebeurtenis die zijn leven veranderde:

  ‘[Toen ik 15 was], kreeg ik bij het duiken een ongeluk. […] Ik [brak] mijn nek, en mijn hele onderlichaam raakte verlamd. Ik raakte de beheersing over mijn benen en gedeeltelijk de beheersing over mijn armen volledig kwijt. Ik kon niet meer lopen, staan […] of zelf eten. Ik kon nauwelijks ademhalen of spreken.’14

  ‘“Lieve Vader [in de hemel],” smeekte ik, “als ik maar mijn handen kon gebruiken, dan zou ik me wel kunnen redden. Alstublieft, Vader, alstublieft. […]

  ‘“Houd gerust mijn benen, Vader; ik [bid alleen om] mijn handen te mogen gebruiken.”’15

  Jason heeft zijn handen nooit meer kunnen gebruiken. Kunt u de stemmen uit het ruime gebouw al horen? ‘Jason Hall, God verhoort je gebeden niet! Als Hij echt een liefhebbende God is, waarom laat Hij je dan in deze toestand? Waarom zou je geloof in Christus hebben?’ Jason Hall hoorde hun stemmen wel, maar luisterde er niet naar. In plaats daarvan vergastte hij zich aan de vruchten van de boom. Zijn geloof in Jezus Christus werd onwankelbaar. Hij studeerde af aan de universiteit, trouwde met Kolette Coleman in de tempel, en beschreef haar als de liefde van zijn leven.16 Na een huwelijk van zestien jaar gebeurde er nog een wonder: hun dierbare zoon, Coleman, werd geboren.

  Jason en Kolette Hall
  Familie Hall

  Hoe vergrootten zij hun geloof? Kolette legt uit: ‘We vertrouwden op Gods plan. Het gaf ons hoop. We wisten dat Jason [ooit in de toekomst] zou genezen. […] We wisten dat God ons een Heiland had gegeven, wiens zoenoffer ons in staat stelt om vooruit te kijken als we op het punt staan het op te geven.’17

  Coleman Hall

  Op Jasons begrafenis zei de 10-jarige Coleman dat zijn vader hem had geleerd dat ‘onze hemelse Vader een plan voor ons [heeft], dat het aardse leven geweldig zou zijn, en dat we in gezinsverband konden leven. […] Maar […] dat we moeilijke dingen mee zouden maken, en dat we vergissingen zouden begaan.’

  Coleman vervolgde: ‘Onze hemelse Vader stuurde zijn Zoon, Jezus, naar de aarde. Het was zijn taak om volmaakt te zijn. Om mensen te genezen. Om van ze te houden. En om te lijden voor al hun pijn, verdriet en zonde. Toen stierf Hij voor ons.’ Daar voegde Coleman aan toe: ‘Omdat Hij dat deed, weet Jezus hoe ik me nu voel.

  ‘Drie dagen na Jezus’ dood werd Hij […] weer levend, met een volmaakt lichaam. Dat is belangrijk voor mij omdat ik weet dat […] het lichaam van mijn vader volmaakt zal zijn, en dat we als familie bij elkaar zullen zijn.’

  Familie Hall

  Tot slot zei Coleman: ‘Al sinds ik pas geboren was, zei mijn vader elke avond tegen mij: “Papa houdt van jou, je hemelse Vader houdt van jou, en je bent een goeie jongen.”’18

  Vreugde komt door Jezus Christus

  President Russell M. Nelson heeft beschreven waarom de familie Hall vreugde en hoop ondervindt. Hij heeft gezegd:

  ‘De vreugde die we voelen, heeft weinig te maken met onze omstandigheden in het leven, en alles met waar we ons in het leven op richten.

  ‘Als ons leven gericht is op Gods heilsplan […] en Jezus Christus en zijn evangelie, kunnen we vreugde voelen ongeacht wat er in ons leven gebeurt – of niet gebeurt. Vreugde komt van en door Hem. Hij is de bron van alle vreugde. […]

  ‘Als we […] geluk in de wereld proberen te vinden, zullen we nooit vreugde kennen. [Vreugde] is […], zoals Jezus Christus onderwees, het geschenk voor wie bewust proberen rechtschapen te leven.’19

  Een belofte voor als u terugkomt

  Als u al enige tijd niet van de vrucht van de boom genomen hebt, weet dan dat de armen van de Heiland altijd naar u uitgestrekt zijn. Hij wenkt ons liefdevol en spoort ons aan om ons te ‘bekeren en tot [Hem te] komen’.20 Hij heeft in alle seizoenen vruchten voor ons. Dat fruit is niet voor geld te koop, en het wordt niemand ontzegd die er oprecht naar verlangt.21

  Als u naar de boom wilt terugkeren en nogmaals de vrucht wilt proeven, begin dan met tot uw hemelse Vader te bidden. Geloof in Jezus Christus en in de macht van zijn zoenoffer. Ik beloof u dat als u ‘bij iedere gedachte’ naar de Heiland opziet,22 de vrucht van de boom weer de uwe zal zijn, heerlijk van smaak, een vreugde voor uw ziel, ‘de grootste van alle gaven van God’.23

  Ouderling Andersen met Portugese heiligen bij de inwijding van de Lissabontempel

  Het is vandaag drie weken geleden dat ik de heerlijke vruchten van de Heiland in volle glorie zag toen Kathy en ik in Portugal naar de inwijding van de Lissabontempel gingen. De ware leer van het herstelde evangelie kwam in Portugal beschikbaar toen het in 1975 godsdienstvrijheid kreeg. Veel edele heiligen die de vrucht al proefden toen er nog geen kerkgemeente, kerkgebouw, of binnen 1600 kilometer een tempel was, verheugden zich met ons dat de begerenswaardige vrucht van de boom nu in het huis des Heren in Lissabon is. Ik eer deze heiligen der laatste dagen die de Heiland al die tijd trouw zijn gebleven.

  De Heiland heeft gezegd: ‘Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’24

  President Nelson heeft vanmorgen tegen de kerkleden over de hele wereld gezegd: ‘Lieve broeders en zusters, u bent een levend voorbeeld van de vruchten die komen als we de leringen van Jezus Christus volgen.’ Hij voegde daar aan toe: ‘Ik dank u! Ik houd van u!’25

  Wij houden van u, president Nelson.

  Ik ben ooggetuige van de kracht van openbaring die op onze geliefde president rust. Hij is Gods profeet. Net als Lehi in tijden vanouds wenkt president Russell M. Nelson ons, het hele huisgezin van God, om van de vrucht van de boom te komen nemen. Mogen wij de ootmoed en de kracht hebben om zijn raad op te volgen.

  Ik getuig nederig dat Jezus Christus de Zoon van God is. Uit zijn liefde, zijn macht en zijn goedgunstigheid komt alles van blijvende waarde voort. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.