Na de beproeving van ons geloof
  Footnotes
  Theme

  Na de beproeving van ons geloof

  Volgen we Gods stem en zijn verbondspad, dan zal Hij ons in onze beproevingen sterken.

  In mijn jeugd bood een kerklid, Frank Talley, aan om ons gezin van Puerto Rico naar Salt Lake City te laten vliegen, zodat we ons in de tempel konden laten verzegelen. Maar al gauw kwamen er hindernissen op ons pad. Een van mijn zussen, Marivid, werd ziek. Mijn ouders vroegen ongerust in gebed wat ze moesten doen, en voelden de ingeving om de reis toch te ondernemen. Ze vertrouwden erop dat er over ons gezin gewaakt zou worden, en dat we gezegend zouden worden, als we naar de ingeving van de Heer luisterden – en dat gebeurde ook.

  Wat voor hindernissen we op ons pad ook tegenkomen, we kunnen erop vertrouwen dat Jezus Christus een weg voor ons bereidt als we in geloof voorwaarts gaan. God heeft beloofd dat allen die hun verbonden met Hem naleven te zijner tijd al zijn beloofde zegeningen zullen ontvangen. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Sommige zegeningen komen vroeg, andere komen laat, andere komen pas in de hemel, maar voor hen die het evangelie van Jezus Christus omarmen, komen ze.’1

  Moroni heeft geschreven dat ‘geloof datgene is waarop men hoopt maar dat men niet ziet; daarom, betwist niet omdat u niet ziet, want u ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving van uw geloof.’2

  We moeten ons afvragen: hoe gaan we zo goed mogelijk met onze beproevingen om?

  President Nelson heeft in zijn eerste openbare toespraak als president van de kerk gezegd: ‘Als nieuw presidium willen wij beginnen met de uitkomst in gedachten. Om die reden spreken wij vandaag tot u vanuit een tempel. De uitkomst waar ieder van ons naar streeft, is begiftigd te worden met macht in een huis van de Heer, als gezin aan elkaar verzegeld te worden – trouw aan verbonden die in een tempel zijn gesloten – waardoor wij in aanmerking komen voor de grootste gave van God, het eeuwige leven. De verordeningen van de tempel en de verbonden die u sluit, zijn de sleutel tot het versterken van uw leven, uw huwelijk en gezin, en uw vermogen om de aanvallen van de tegenstander te weerstaan. Uw aanbidding in de tempel en uw werk in de tempel voor uw voorouders zullen u zegenen met meer individuele openbaring en gemoedsrust en zullen uw voornemen versterken om op het verbondspad te blijven.’3

  Volgen we Gods stem en zijn verbondspad, dan zal Hij ons in onze beproevingen sterken.

  Onze reis naar de tempel jaren geleden was moeilijk, maar toen we bij de Salt Laketempel aankwamen, zei mijn moeder vol geloof: ‘Het komt goed, de Heer zal ons beschermen.’ We werden aan elkaar verzegeld. En mijn zus herstelde. Dat gebeurde pas nadat het geloof van mijn ouders was beproefd, en toen we naar de ingevingen van de Heer hadden geluisterd.

  Het voorbeeld van mijn ouders beïnvloedt onze familie nog steeds. Hun voorbeeld bracht ons de redenen van de evangelieleer bij en liet ons inzien wat de betekenis, het doel en de zegeningen van het evangelie zijn. Als we de redenen van het evangelie van Jezus Christus begrijpen, kunnen we onze beproevingen met geloof doorstaan.

  Uiteindelijk is alles wat God ons aanmoedigt en gebiedt te doen een uiting van zijn liefde voor ons, en van zijn verlangen om ons de zegeningen te geven die Hij voor de getrouwen in petto heeft. We mogen niet aannemen dat onze kinderen uit zichzelf het evangelie leren; het is onze taak om ze dat te leren. Helpen wij kinderen om hun keuzevrijheid verstandig te gebruiken, dan kunnen wij hen met ons voorbeeld inspireren om zelf het goede te kiezen. En als zij goed leven, helpen zij op hun beurt hun kinderen weer om zelf te ontdekken dat het evangelie waar is.

  Jongemannen en jongevrouwen, luister als de profeet vandaag tot je spreekt. Ga op zoek naar goddelijke waarheid, en probeer het evangelie te begrijpen. President Nelson heeft onlangs gezegd: ‘In welke wijsheid schiet u tekort? […] Volg het voorbeeld van de profeet Joseph Smith. Ga naar een rustige plek. […] Verootmoedig u voor God. Stort uw hart bij uw hemelse Vader uit. Wend u tot Hem voor een antwoord.’4 Vraag je je liefdevolle hemelse Vader om leiding, luister je naar de raad van levende profeten, en observeer je het voorbeeld van rechtschapen ouders, dan kun jij ook een sterke geloofsschakel in je familie worden.

  Ouders met kinderen die het verbondspad hebben verlaten: leid ze met zachtaardigheid terug. Help ze om de waarheden van het evangelie te begrijpen. Begin daar nu mee; het is nooit te laat.

  Ons voorbeeld van een rechtschapen leefwijze kan een grote uitwerking hebben. President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Als heiligen der laatste dagen zijn we eraan gewend geraakt om de “kerk” te zien als iets wat in onze kerkgebouwen gebeurt en wordt gesteund door wat er thuis gebeurt. We moeten dat patroon bijstellen. Het is tijd voor een thuisgerichte kerk, gedragen door het kerkleven in onze wijk- en ringgebouwen.’5

  In de Schriften staat: ‘Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.’6

  Er staat ook: ‘En nu, daar de prediking van het woord het volk er dikwijls toe bewoog te doen wat rechtvaardig was – ja, het had een krachtiger uitwerking op het gemoed van het volk gehad dan het zwaard of iets anders wat hun was overkomen – daarom achtte Alma het raadzaam dat zij het met de kracht van het woord van God probeerden.’7

  Het verhaal gaat dat een vrouw zich erg zorgen maakte omdat haar zoon te veel snoep at. Hoe vaak ze hem ook daarop aansprak, hij bleef maar doorsnoepen. Totaal gefrustreerd besloot ze met haar zoon naar een wijs man te gaan die hij respecteerde.

  Ze vroeg: ‘Meneer, mijn zoon eet te veel snoep. Wilt u hem alstublieft zeggen dat hij geen snoep meer moet eten?’

  Hij luisterde aandachtig naar de vrouw en zei tegen haar zoon: ‘Ga naar huis en kom over twee weken terug.’

  De vrouw en haar zoon gingen naar huis. Ze vroeg zich stomverbaasd af waarom hij de jongen niet had gevraagd om geen snoep meer te eten.

  Twee weken later keerden ze terug. De wijze man keek de jongen aan en zei: ‘Jongen, je moet geen snoep meer eten. Dat is ongezond.’

  De jongen knikte en beloofde om ermee op te houden.

  De moeder van de jongen vroeg: ‘Waarom hebt u hem dat twee weken geleden niet gezegd?’

  De wijze man glimlachte. ‘Twee weken geleden at ik zelf nog te veel snoep.’

  Deze man was integer genoeg om te weten dat zijn advies alleen indruk zou maken als hij er zelf naar leefde.

  We hebben een grotere invloed op onze kinderen als zij ons getrouw op het verbondspad zien voortgaan. De profeet Jakob uit het Boek van Mormon is een voorbeeld van dergelijke rechtschapenheid. Zijn zoon Enos heeft over de uitwerking van zijn vaders leringen geschreven:

  ‘Zie, het geschiedde dat ik, Enos, wetende dat mijn vader een rechtvaardig man was – want hij heeft mij onderwezen in zijn taal, en tevens in de lering en terechtwijzing van de Heer – en gezegend zij de naam van mijn God daarvoor. […]

  ‘En de woorden die ik mijn vader dikwijls had horen spreken aangaande het eeuwige leven en de vreugde van de heiligen drongen tot diep in mijn hart door.’8

  De moeders van de jeugdige krijgers leefden het evangelie na, en hun kinderen waren vol overtuiging. Hun aanvoerder zei daarover:

  ‘Hun moeders hadden hun geleerd dat als zij niet twijfelden God hen zou bevrijden.

  ‘En zij gaven de woorden van hun moeders voor mij weer en zeiden: Wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten.’9

  Enos en de jeugdige krijgers werden door het geloof van hun ouders gesterkt, waardoor ze de beproevingen van hun eigen geloof beter konden doorstaan.

  Wij zijn in onze tijd gezegend met het herstelde evangelie van Jezus Christus, wat ons opbeurt als we ontmoedigd of bezorgd zijn. Wij weten dat onze getrouwe inzet op de tijd van de Heer vrucht zal dragen als we bij de beproeving van ons geloof doorzetten.

  Onlangs vergezelden mijn vrouw en ik met het gebiedspresidium ouderling David A. Bednar naar de inwijding van de Port-au-Princetempel in Haïti. Onze zoon, Jorge, ging met ons mee, en vertelde me later hoe hij dat had ervaren: ‘Geweldig, pa! Zodra ouderling Bednar aan het inwijdingsgebed begon, voelde ik warmte en licht in de ruimte komen. Door dat gebed snapte ik het doel van de tempel veel beter. Het is echt het huis des Heren.’

  In het Boek van Mormon leert Nephi ons dat de Heer ons zal sterken als we ernaar verlangen om zijn wil te kennen. Er staat: ‘En het geschiedde dat ik, Nephi, zeer jong zijnde [… ] ook een groot verlangen had om de verborgenheden van God te kennen; daarom riep ik de Heer aan; en zie, Hij kwam tot mij en verzachtte mijn hart, zodat ik al de woorden geloofde die mijn vader had gesproken; daarom stond ik niet tegen hem op zoals mijn broers.’10

  Broeders en zusters, laten wij onze kinderen en alle mensen om ons heen helpen om Gods verbondspad te volgen, zodat de Geest hen kan onderwijzen en hun hart kan verzachten zodat ze Hem hun hele leven willen volgen.

  Als ik aan het voorbeeld van mijn ouders denk, besef ik dat ons geloof in de Heer Jezus Christus ons de weg terug naar ons hemelse thuis wijst. Ik weet dat wonderen pas na de beproeving van ons geloof komen.

  Ik getuig van Jezus Christus en van zijn zoenoffer. Ik weet dat Hij onze Heiland en Verlosser is. Hij kwam met onze hemelse Vader op die ochtend in het voorjaar van 1820 bij de jonge Joseph Smith, de profeet van de herstelling. President Russell M. Nelson is de profeet van onze tijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.