Geestelijke schatten
  Footnotes
  Theme

  Geestelijke schatten

  Als u geloof in de Heer en in zijn priesterschapsmacht oefent, zal uw vermogen om een beroep te doen op die geestelijke schat van de Heer toenemen.

  Dank u voor die prachtige muziek. Toen we zonet staand de tussenlofzang ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ zongen, kwamen er twee gedachten bij me op. De eerste ging over de profeet Joseph Smith, de profeet van deze bedeling. Mijn liefde en bewondering voor hem nemen dagelijks toe. De tweede gedachte kwam bij me op toen ik naar mijn vrouw, dochters, kleindochters en achterkleindochters keek. Ik zou u allemaal heel graag tot mijn familie willen rekenen.

  Enkele maanden geleden zei ik aan het eind van een begiftigingsdienst tegen mijn vrouw, Wendy: ‘Ik hoop dat de zusters begrijpen welke geestelijke schatten ze in de tempel ontvangen.’ Zusters, ik denk vaak aan u. Zo ook twee maanden geleden toen ik samen met Wendy in Harmony (Pennsylvania, VS) was.

  Herstelling van het Aäronisch priesterschap

  Het was ons tweede bezoek. Beide keren werden we ontroerd toen we op die heilige grond wandelden. Daar bij Harmony verscheen Johannes de Doper aan Joseph Smith en herstelde het Aäronisch priesterschap.

  Herstelling van het Melchizedeks priesterschap

  Daar ook verschenen de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes en herstelden ze het Melchizedeks priesterschap.

  Daar in Harmony fungeerde Emma Hale Smith als eerste schrijver van haar man, de profeet, toen hij het Boek van Mormon vertaalde.

  En ook weer in Harmony maakte de Heer in een openbaring aan Joseph zijn wil aan Emma bekend. De Heer droeg Emma op om de Schriften uit te leggen, de kerk aan te sporen, de Heilige Geest te ontvangen, en haar tijd aan ‘veel leren’ te besteden. Emma kreeg ook de raad om de dingen van deze wereld terzijde te leggen en naar de dingen van een betere te streven, en haar verbonden met God aan te kleven. De Heer sloot zijn instructie met deze duidelijke verplichting af: ‘Dit [is] mijn stem tot allen.’1

  Alles wat in dat gebied plaatsvond, heeft verregaande gevolgen voor u. De herstelling van het priesterschap en de raad van de Heer aan Emma kunnen u tot leiding en tot zegen zijn. Ik wil u erg graag laten inzien dat de herstelling van het priesterschap net zo belangrijk is voor u als vrouw, als voor een man. Omdat het Melchizedeks priesterschap hersteld is, hebben zowel vrouwen als mannen die hun verbonden nakomen, toegang tot ‘alle geestelijke zegeningen van de kerk’.2 Met andere woorden: tot alle geestelijke schatten die de Heer zijn kinderen wil geven.

  Elke vrouw of man die met God verbonden sluit en die verbonden nakomt, en die waardig aan priesterschapsverordeningen deelneemt, heeft rechtstreeks toegang tot de macht van God. Wie in het huis des Heren wordt begiftigd, ontvangt krachtens zijn of haar verbond de gave van Gods priesterschapsmacht, en de kennis om een beroep op die macht te kunnen doen.

  De hemel staat evenzeer open voor een vrouw die door haar priesterschapsverbonden met Gods macht begiftigd is, als voor een man die het priesterschap draagt. Ik bid dat die waarheid tot uw hart mag doordringen, want ik geloof dat zij uw leven zal veranderen. Zusters, u hebt het recht om vrijelijk een beroep op de macht van de Heiland te doen om uw gezin en andere dierbaren te helpen.

  Misschien denkt u nu: Allemaal goed en wel, maar hoe doe ik dat? Hoe doe ik een beroep op de macht van de Heiland?

  Dat staat in geen enkel handboek. De Heilige Geest zal u persoonlijk onderwijzen bij uw pogingen om te begrijpen wat de Heer wil dat u weet en doet. Dat is geen snel of makkelijk proces, maar het is wel geestelijk verkwikkend. Wat zou er mooier kunnen zijn dan samen met de Geest hard te werken om Gods macht – priesterschapsmacht – te begrijpen?

  Ik kan u wél vertellen dat u, als u een beroep op Gods macht wilt doen, hetzelfde moet doen als wat de Heer aan Emma en ieder van u geboden heeft.

  Daarom vraag ik u om afdeling 25 van de Leer en Verbonden onder gebed te bestuderen en te ontdekken wat de Heilige Geest u duidelijk maakt. Uw persoonlijke geestelijke inspanning zal u vreugde opleveren doordat u de macht waarmee u begiftigd bent, overvloediger ontvangt, begrijpt en gebruikt.

  Als onderdeel van die inspanning zult u veel wereldse dingen terzijde moeten leggen. We hebben het soms bijna nonchalant over het verzaken van de wereld met al haar onenigheid, alomtegenwoordige verleiding en valse leer. Maar als u dat echt wilt doen, moet u uw leven zeer nauwgezet en regelmatig onder de loep nemen. Doet u dat, dan zal de Heilige Geest u ingeven wat u niet meer nodig hebt, wat uw tijd en energie niet meer waard is.

  Naarmate u minder met wereldse afleidingen bezig bent, zullen sommige dingen die u nu belangrijk lijken, steeds onbeduidender worden. U zult nee tegen sommige dingen moeten zeggen, ook al lijken ze onschadelijk. Gaat u aan de slag met dit levenslange proces van toewijding aan de Heer, en volhardt u daarin, dan zult u versteld staan van de veranderingen in uw perspectief, gevoelens en geestelijke kracht!

  Ik wil u ook waarschuwen. Er zijn mensen die uw vermogen om een beroep op Gods macht te doen, willen ondermijnen. Er zijn mensen die willen dat u aan uzelf twijfelt en dat u uw schitterende geestelijke vermogen als deugdzame vrouw minimaliseert.

  De tegenstander wil hoegenaamd niet dat u uw doopverbond begrijpt, of de grote begiftiging van kennis en macht die u in de tempel, het huis des Heren, hebt ontvangen, of nog zult ontvangen. En Satan wil al helemaal niet dat u begrijpt dat u, telkens als u waardig in de tempel dient en aanbidt, er met Gods macht gewapend weer uitgaat, en dat zijn engelen dan over u waken.3

  Satan en zijn trawanten bedenken voortdurend hindernissen om u ervan te weerhouden de geestelijke gaven te begrijpen waarmee u bent gezegend, en kunt worden gezegend. Helaas zijn sommige hindernissen het gevolg van het wangedrag van anderen. Ik vind het heel erg als u zich onbeduidend voelt vanwege, of niet geloofd wordt door, een priesterschapsleider, of als u door uw echtgenoot, vader of een zogenaamde vriend bent mishandeld of bedrogen. Het doet mij verdriet als u zich genegeerd, niet gerespecteerd of verkeerd beoordeeld voelt. Er is in het koninkrijk van God geen plaats voor zulke grieven.

  Ik vind het daarentegen geweldig om te horen dat priesterschapsleiders de vrouwen in de wijk- en ringraad actief om hun inbreng vragen. Ik word geïnspireerd door iedere man die laat zien dat zijn belangrijkste priesterschapstaak de zorg voor zijn vrouw is.4 Ik loof mannen die het vermogen van hun vrouw respecteren om openbaring te ontvangen en hen als gelijkwaardige partner in hun huwelijk koesteren.

  Als een man de grootsheid en macht begrijpt van een deugdzame, begiftigde vrouw in de kerk, die naar openbaring streeft, dan is het toch niet verwonderlijk dat hij wil opstaan wanneer zij de kamer binnenkomt?

  Vanaf het begin der tijden zijn vrouwen met een uniek moreel kompas gezegend, namelijk het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Die gave neemt toe bij vrouwen die verbonden sluiten en nakomen. En ze neemt af bij vrouwen die Gods geboden bewust negeren.

  Ik voeg hier direct aan toe dat mannen evengoed van God de opdracht hebben om goed van kwaad te onderscheiden. Maar, lieve zusters, uw vermogen om waarheid van dwaling te onderscheiden, om deugdzaamheid in onze samenleving te beschermen, is in deze laatste dagen van essentieel belang. En we rekenen erop dat u dit anderen aanleert. Ik wil hier heel duidelijk over zijn: als we de morele rechtschapenheid van vrouwen verliezen, gaat de wereld ten onder.

  Wij, heiligen der laatste dagen, zijn niet van de wereld; we zijn het verbondsvolk Israël. We zijn geroepen om een volk op de wederkomst van de Heer voor te bereiden.

  Nu wil ik graag nog een paar punten over vrouwen en het priesterschap verduidelijken. Als u aangesteld wordt om in een roeping werkzaam te zijn op aanwijzing van iemand die priesterschapssleutels draagt – zoals uw bisschop of ringpresident – ontvangt u priesterschapsgezag om die roeping uit te oefenen.

  En telkens als u naar de tempel gaat, bent u gemachtigd om er priesterschapsverordeningen te verrichten en erin te officiëren. Uw tempelbegiftiging bereidt u daar op voor.

  Als u begiftigd bent, maar momenteel niet met een priesterschapsdrager bent getrouwd, en iemand zegt tegen u: ‘Wat jammer dat je het priesterschap niet in je gezin hebt’, weet dan dat die uitspraak fout is. U hebt thuis misschien geen priesterschapsdrager, maar u hebt in de tempel heilige verbonden met God gesloten. Uit die verbonden vloeit een begiftiging van zijn priesterschapsmacht u toe. En vergeet niet dat u thuis presideert als uw man overlijdt.

  Als rechtschapen, begiftigde vrouw in de kerk spreekt en onderwijst u met macht en gezag van God. Of het nu in toespraken of gesprekken is, we hebben uw stem nodig om de leer van Christus te onderwijzen. We hebben uw inbreng in de gezins-, wijk- en ringraad nodig. Uw inbreng is essentieel en nooit voor de sier!

  Lieve zusters, uw macht neemt toe als u anderen dient. Door uw gebeden, vasten, Schriftstudie, familiehistorisch en tempelwerk gaat de hemel voor u open.

  Ik smeek u om alles wat u over priesterschapsmacht kunt vinden onder gebed te bestuderen. U kunt bijvoorbeeld beginnen met Leer en Verbonden 84 en 107. Die afdelingen zullen u naar andere teksten leiden. De Schriften en leringen van hedendaagse profeten, zieners en openbaarders staan vol van die leerstellingen. Naarmate uw begrip toeneemt en u geloof in de Heer en zijn priesterschapsmacht oefent, zal uw vermogen om een beroep te doen op die geestelijke schat van de Heer toenemen. Dan zult u beter in staat zijn om eeuwige gezinnen te stichten die eensgezind zijn, verzegeld in de tempel van de Heer, en vol liefde voor onze hemelse Vader en Jezus Christus.

  Al onze inspanningen om elkaar te dienen, het evangelie te verkondigen, de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen, leiden naar de heilige tempel. We hebben nu wereldwijd 166 tempels en er komen er nog meer.

  Zoals u weet, begint de renovatie van de Salt Laketempel, Temple Square en het plein bij het kantoorgebouw van de kerk aan het eind van dit jaar. Deze heilige tempel moet worden gepreserveerd en voorbereid om toekomstige generaties te inspireren, net zoals hij onze generatie heeft geïnspireerd.

  Naarmate de kerk groeit, zullen we meer tempels bouwen, zodat gezinnen de grootste van alle zegeningen kunnen ontvangen, namelijk het eeuwige leven.5 Voor ons is de tempel het heiligste bouwwerk in de kerk. Elke aankondiging van plannen om een nieuwe tempel te bouwen, wordt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Zusters, ik herhaal dat u van essentieel belang bent voor het werk in de tempel, en dat u in de tempel uw grootste geestelijke schatten zult ontvangen.

  Luister nu alstublieft aandachtig en eerbiedig terwijl ik de bouw van acht nieuwe tempels aankondig. Als ik een tempel aankondig op een plaats die voor u bijzonder is, mag ik dan voorstellen dat u simpelweg uw hoofd buigt met een stil dankgebed in uw hart. Het doet ons genoegen om de bouw van tempels op de volgende plaatsen aan te kondigen: Freetown (Sierra Leone), Orem (Utah, VS), Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea), Bentonville (Arkansas, VS), Bacolod (Filipijnen), McAllen (Texas, VS), Cobán (Guatemala) en Taylorsville (Utah, VS). Dank u wel, lieve zusters. Wij waarderen het hoe u deze plannen ontvangt en er eerbiedig op reageert.

  Ik spreek tot slot een zegen over u uit dat u de priesterschapsmacht waarmee u bent begiftigd, zult begrijpen, en dat u die macht zult versterken door geloof in de Heer en in zijn macht te oefenen.

  Lieve zusters, met diep respect en dankbaarheid wil ik zeggen hoeveel ik van u houd. Ik getuig nederig dat God leeft! Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. Dat getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.