Kom dan en volg Mij – de verdedigingsstrategie en het proactieve plan van de Heer
  Footnotes
  Theme

  Kom dan en volg Mij – de verdedigingsstrategie en het proactieve plan van de Heer

  De Heer bereidt zijn volk op de aanvallen van de tegenstander voor. Kom dan en volg Mij is de verdedigingsstrategie en het proactieve plan van de Heer.

  Wat is het fijn om samen aan deze geweldige algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel te nemen. Het is een zegen om de zin en de wil van de Heer door de leringen van zijn profeten en apostelen te ontvangen. President Russell M. Nelson is de hedendaagse profeet van de Heer. We zijn heel erg dankbaar voor zijn geïnspireerde raad en leiding.

  Ook ik wil u vandaag mijn getuigenis geven. Ik getuig van God, onze eeuwige Vader. Hij heeft ons lief en waakt over ons. Door zijn plan van geluk kunnen we naar de aarde komen en uiteindelijk bij Hem terugkeren.

  Ik getuig ook van Jezus Christus. Hij is Gods eniggeboren Zoon. Hij heeft ons van de dood gered, en verlost ons van zonde als we in Hem geloven en ons bekeren. Zijn oneindige zoenoffer voor ons maakt de onsterfelijkheid en het eeuwige leven mogelijk. Ja, ‘God zij dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon.’ (‘De levende Christus – het getuigenis van de apostelen’, Liahona, mei 2017, binnenzijde vooromslag.)

  Heiligen der laatste dagen in de hele wereld hebben de gelegenheid om Jezus Christus in zijn tempels te aanbidden. Een van die tempels wordt momenteel in het Canadese Winnipeg gebouwd. Mijn vrouw, Anne Marie, en ik bezochten in augustus het bouwterrein. De ontwerpen zijn prachtig en de tempel zal er schitterend uitzien. Maar je kunt in Winnipeg, of waar ook ter wereld, geen schitterende tempel bouwen zonder een stevige fundering.

  Vanwege de vries- en dooicyclus in Winnipeg was het moeilijk om te bepalen wat de beste fundering voor de tempel was. Men besloot uiteindelijk dat de fundering uit zeventig stalen pijlers omhuld met beton zou bestaan. Die pijlers zijn bijna 20 meter lang en hebben een diameter van 30 tot 50 centimeter. Ze werden ongeveer 15 meter de grond ingedreven, tot ze het vaste gesteente bereikten. Zo vormen de zeventig pijlers een stevige fundering voor de prachtige Winnipegtempel.

  Als heiligen der laatste dagen streven we naar een vergelijkbare fundering – een geestelijk fundament voor onze reis door dit leven en terug naar ons hemelse thuis. Dat fundament is op de rots van onze bekering tot de Heer Jezus Christus gebouwd.

  We denken daarbij aan deze leringen van Helaman in het Boek van Mormon: ‘En nu, mijn zonen, bedenk, bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie je fundament moeten bouwen; zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind […], die geen macht over jullie zullen hebben om jullie neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop jullie zijn gebouwd, die een vast fundament is; en als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen’ (Helaman 5:12).

  We leven gelukkig in een tijd waarin profeten en apostelen ons over de Heiland Jezus Christus leren. Volgen we hun raad, dan bouwen we een stevig fundament op Christus.

  President Russell M. Nelson gaf ons in 2018 in zijn openingswoord van de algemene oktoberconferentie deze waarschuwing: ‘Het permanente doel van de kerk is alle leden te helpen meer geloof in onze Heer Jezus Christus en zijn verzoening te krijgen, hen te helpen bij het sluiten en onderhouden van hun verbonden met God, en hun gezin te versterken en verzegelen. In de complexe wereld van vandaag is dat niet gemakkelijk. De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven, hebben wij eigen strategieën en proactieve plannen nodig.’ (‘Openingswoord’, Liahona, november 2018, 7; cursivering toegevoegd.)

  Na president Nelsons boodschap introduceerde ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen. Hij zei onder meer het volgende:

  In januari begonnen heiligen der laatste dagen in de hele wereld het Nieuwe Testament te bestuderen, met Kom dan en volg Mij als leidraad. Dankzij het wekelijkse schema helpt Kom dan en volg Mij ons om de Schriften, het evangelie en de leringen van profeten en apostelen te bestuderen. Het is een fantastisch hulpmiddel.

  Wat stellen we na negen maanden van wereldwijde Schriftstudie vast? We stellen vast dat heiligen der laatste dagen meer geloof in en toewijding aan de Heer Jezus Christus ontwikkelen. Personen en gezinnen nemen in de loop van de week de tijd om de woorden van onze Heiland te bestuderen. De zondagse evangelielessen worden interessanter omdat we thuis de Schriften bestuderen en in de kerk inzichten uitwisselen. We zien meer vreugde en eenheid in het gezin doordat we de Schriften niet alleen maar lezen, maar diepgaand bestuderen.

  Ik heb het genoegen gehad om met veel kerkleden over hun ervaringen met Kom dan en volg Mij te praten. Hun boodschappen van geloof vullen mijn hart met vreugde. Ik wil u graag enkele opmerkingen van verschillende leden in de hele wereld voorlezen:

  • Een vader zegt: ‘Ik vind Kom dan en volg Mij fijn omdat het me de gelegenheid biedt om tot mijn kinderen van de Heiland te getuigen.’

  • Een kind uit een ander gezin zegt: ‘Ik kan naar het getuigenis van mijn ouders luisteren.’

  • Een moeder beschrijft: ‘We hebben inspiratie gekregen over hoe we God op de eerste plaats kunnen stellen. We dachten eerst dat we er geen tijd voor hadden. Nu ervaren we hoop, vreugde, gemoedsrust en succes op onverwachte manieren.’

  • Een echtpaar merkt op: ‘Onze Schriftstudie is nu heel anders. We leren meer dan ooit tevoren. De Heer wil dat we er een andere kijk op krijgen. De Heer is ons aan het voorbereiden.’

  • Een moeder zegt: ‘Het is fijn dat we samen dezelfde dingen leren. Vroeger lazen we. Nu leren we.’

  • Een zuster geeft ons dit inzicht: ‘Vroeger waren de Schriften een aanvulling op de les. Nu is de les een aanvulling op de Schriften.’

  • Een andere zuster zegt: ‘Ik voel dat het een verschil maakt. Ik vind het nu makkelijker om met anderen over Jezus Christus en mijn geloof te praten.’

  • Een grootmoeder merkt op: ‘Ik bel mijn kinderen en kleinkinderen ’s zondags op en dan vertellen we elkaar wat we uit Kom dan en volg Mij hebben geleerd.’

  • Een zuster zegt: ‘Kom dan en volg Mij geeft me het gevoel dat de Heiland me persoonlijk dient. Het is door de hemel geïnspireerd.’

  • Een vader zegt: ‘Als we Kom dan en volg Mij gebruiken, zijn we als de Israëlieten die bloed op hun deurposten smeerden en zo hun gezin tegen de verderver beschermden.’

  Broeders en zusters, het is fijn om met u te praten en te horen dat Kom dan en volg Mij een positieve invloed op u heeft. Ik wil u danken voor uw toewijding.

  Bestuderen we de Schriften met Kom dan en volg Mij als leidraad, dan verdiepen we onze bekering tot Jezus Christus en zijn evangelie. We hebben niet gewoon één uur minder kerk en één uur meer Schriftstudie thuis. Onze evangeliestudie vindt de hele week plaats. Een zuster zegt het als volgt: ‘Het is niet de bedoeling dat de kerk een uur korter is, maar dat die zes dagen langer wordt!’

  Laten we nog even stilstaan bij de waarschuwing van onze profeet, president Nelson, tijdens zijn openingswoord in de algemene oktoberconferentie van 2018:

  ‘De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven, hebben wij eigen strategieën en proactieve plannen nodig.’ (‘Openingswoord’, 7.)

  Op zondagmiddag, ongeveer 29 uur later, sloot hij de conferentie met deze belofte: ‘Als u uw woning ijverig tot een centrum voor evangeliestudie omvormt, [zal] de invloed van de tegenstander in uw leven en uw gezin afnemen.’ (‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, Liahona, november 2018, 113.)

  Hoe kunnen de aanvallen van de tegenstander exponentieel toenemen, terwijl zijn invloed tegelijkertijd afneemt? Dat is mogelijk. Kerkleden in de hele wereld maken het mee omdat de Heer zijn volk op de aanvallen van de tegenstander voorbereidt. Kom dan en volg Mij is de verdedigingsstrategie en het proactieve plan van de Heer. President Nelson heeft gezegd: ‘Het nieuwe, thuisgerichte en kerkgesteunde, geïntegreerde leerplan zal in elk gezin […] krachten vrijmaken.’ Maar we moeten er wel ons uiterste best voor doen. We moeten onze ‘woning bewust en zorgvuldig in een heiligdom van geloof verander[en].’ (‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, 113.)

  Want president Nelson heeft ook gezegd: ‘Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen geestelijke groei.’ (‘Openingswoord’, 8.)

  De Heer bereidt ons door middel van Kom dan en volg Mij voor ‘op de zware tijden waarin we ons nu bevinden’. (‘Diepe en blijvende bekering’, 10.) Hij helpt ons om dat vaste fundament te leggen. ‘En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen’ (Helaman 5:12). Dat fundament is ons getuigenis dat stevig op de rots van onze bekering tot de Heer Jezus Christus gevestigd is.

  Mogen wij door onze dagelijkse Schriftstudie versterkt worden, zodat we in aanmerking komen voor de beloofde zegeningen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.