Slotwoord
  Footnotes
  Theme

  Slotwoord

  Individuele waardigheid vereist totale bekering van verstand en hart om meer als de Heer te zijn.

  Mijn geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, danken wij de Heer voor de geïnspireerde boodschappen en voor de muziek die ons heeft opgebouwd. Dit was werkelijk een geestelijk feest.

  We weten dat het herstelde evangelie van Jezus Christus hoop en vreugde brengt aan mensen die zijn leer horen en volgen. We weten ook dat elke woning waarlijk een heiligdom van geloof kan worden, waar vrede, liefde en de Geest van de Heer kunnen verblijven.

  Natuurlijk is het kroonjuweel van de herstelling de heilige tempel. De heilige verordeningen en verbonden daar zijn onmisbaar om een volk voor te bereiden dat klaar is om de Heiland bij zijn wederkomst te verwelkomen. Op dit moment hebben we 166 ingewijde tempels en zijn er nog meer op komst.

  Voorafgaand aan de inwijding van elke nieuwe of gerenoveerde tempel worden er open dagen gehouden. Veel vrienden die niet van ons geloof zijn, krijgen dan een rondleiding door die tempels en horen iets over de zegeningen van de tempel. En sommige bezoekers zullen zich gedrongen voelen om meer te weten te komen. Sommigen zullen oprecht vragen hoe ze voor de zegeningen van de tempel in aanmerking kunnen komen.

  Als leden van de kerk moeten we dan klaarstaan om hun vragen te beantwoorden. We kunnen uitleggen dat de zegeningen van de tempel beschikbaar zijn voor alle mensen die zich ervoor willen klaarmaken. Maar voordat ze een ingewijde tempel binnen kunnen gaan, moeten ze daarvoor in aanmerking komen. De Heer wil dat al zijn kinderen de eeuwige zegeningen ontvangen die in zijn tempel beschikbaar zijn. Hij heeft aangegeven wat ieder mens moet doen om zijn heilig huis binnen te mogen gaan.

  Het is een goed idee om bij zo’n eerste leermoment te wijzen op de woorden die op de buitenmuur van de tempel gegraveerd staan: ‘De Here gewijd: Het huis des Heren’. De boodschap van president Eyring vandaag en van vele anderen hebben ons geïnspireerd om heiliger te worden. Elke tempel is een heilige plaats; elke bezoeker aan de tempel streeft ernaar om heiliger te worden.

  De vereisten om naar de tempel te kunnen gaan, houden verband met persoonlijke heiligheid. Om vast te stellen of iemand er klaar voor is, heeft iedereen die de zegeningen van de tempel verlangt twee gesprekken: eerst met een bisschop, raadgever in een bisschap of gemeentepresident; en daarna met een ring- of zendingspresident of een van zijn raadgevers. In deze gesprekken worden een aantal vragen gesteld.

  Enkele van deze vragen zijn onlangs herzien om ze duidelijker te maken. Ik wil ze graag met u doornemen:

  1. Gelooft u in en hebt u een getuigenis van God, de eeuwige Vader; zijn Zoon, Jezus Christus; en de Heilige Geest?

  2. Hebt u een getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en van zijn rol als uw Heiland en Verlosser?

  3. Hebt u een getuigenis van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus?

  4. Steunt u de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als profeet, ziener en openbaarder, en als de enige persoon op aarde die bevoegd is om alle priesterschapssleutels te gebruiken?

   Steunt u de leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen als profeet, ziener en openbaarder?

   Steunt u de andere algemene autoriteiten en de plaatselijke leiders van de kerk?

  5. De Heer heeft gezegd dat ‘alle dingen in reinheid voor [zijn] aangezicht’ gedaan moeten worden (Leer en verbonden 42:41).

   Streeft u naar zedelijke reinheid in uw gedachten en gedrag?

   Leeft u de wet van kuisheid na?

  6. Volgt u in uw gedrag tegenover gezinsleden en anderen, privé en in het openbaar, de leringen van de Kerk van Jezus Christus?

  7. Steunt of verspreidt u opvattingen, praktijken of leerstellingen die in strijd zijn met die van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?

  8. Streeft u ernaar de sabbat heilig te houden, zowel thuis als in de kerk; de kerkdiensten bij te wonen; u op het avondmaal voor te bereiden en er waardig aan deel te nemen; en in overeenstemming met de wetten en geboden van het evangelie te leven?

  9. Streeft u ernaar bij alles wat u doet eerlijk te zijn?

  10. Betaalt u een volledige tiende?

  11. Begrijpt u het woord van wijsheid en leeft u het na?

  12. Hebt u financiële of andere verplichtingen aan uw ex-partner of kinderen?

   Zo ja, komt u uw financiële en andere verplichtingen na?

  13. Houdt u zich aan de verbonden die u in de tempel hebt gesloten, waaronder het dragen van het garment zoals u dat in de begiftiging is uitgelegd?

  14. Zijn er ernstige zonden in uw leven die als onderdeel van uw bekering met een priesterschapsleider afgewikkeld moeten worden?

  15. Vindt u dat u waardig bent om het huis des Heren binnen te gaan en aan de tempelverordeningen deel te nemen?

  Morgen worden deze herziene tempelaanbevelingsvragen naar kerkleiders over de hele wereld verstuurd.

  Van alle volwassen tempelbezoekers wordt, naast een eerlijk antwoord op deze vragen, verwacht dat ze het heilige priesterschapsgarment onder hun bovenkleding dragen. Dit symboliseert een innerlijke vastbeslotenheid om er elke dag naar te streven meer zoals de Heer te worden. Het herinnert ons er ook aan dat we elke dag onze verbonden trouw moeten blijven, en elke dag op een hogere en heiligere manier op het verbondspad moeten wandelen.

  Ik wil nu graag even onze jeugd toespreken. We sporen je aan om in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling voor beperkte toegang. Jou worden alleen de vragen gesteld die bij je voorbereiding op de verordeningen van de plaatsvervangende doop en bevestiging op jou van toepassing zijn. We zijn heel dankbaar dat je waardig en gewillig bent om aan dat heilige tempelwerk deel te nemen. Dank je wel!

  Als iemand het huis des Heren waardig wil binnengaan, moet hij of zij zich daar intensief geestelijk op voorbereiden. Maar met de hulp van de Heer is niets onmogelijk. In sommige opzichten is het makkelijker om een tempel te bouwen dan om de mensen op een tempel voor te bereiden. Individuele waardigheid vereist totale bekering van verstand en hart om meer als de Heer te zijn, een eerlijke burger te zijn, een beter voorbeeld te zijn, en een heiliger mens te zijn.

  Ik getuig dat een dergelijke voorbereiding ontelbare zegeningen in dit leven brengt en onvoorstelbare zegeningen in het hiernamaals, waaronder de voortzetting van uw gezinsband door de eeuwen heen, in een staat van ‘nimmer eindigend geluk’.1

  Dan nu een ander onderwerp: plannen voor het komende jaar. In het voorjaar van 2020 is het precies tweehonderd jaar geleden dat Joseph Smith de godsverschijning kreeg die we kennen als het eerste visioen. God de Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, verschenen aan Joseph Smith, een jongen van 14 jaar. Die gebeurtenis luidde de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid in, precies zoals het in de Bijbel is voorspeld.2

  Daarna werd Joseph door verschillende hemelse boodschappers bezocht, onder wie Moroni, Johannes de Doper, en de vroegchristelijke apostelen Petrus, Jakobus en Johannes. Anderen volgden, onder wie Mozes, Elias en Elia. Ieder van hen verleende goddelijke bevoegdheid om Gods kinderen op aarde weer tot zegen te kunnen zijn.

  Op wonderbaarlijke wijze hebben we ook het Boek van Mormon gekregen: eveneens een getuige aangaande Jezus Christus, Schriftuur naast de Bijbel. De openbaringen die in de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde zijn gepubliceerd, hebben ons ook veel meer inzicht in Gods geboden en eeuwige waarheid gegeven.

  De sleutels en ambten van het priesterschap zijn hersteld, waaronder de ambten apostel, zeventiger, patriarch, hogepriester, ouderling, bisschop, priester, leraar en diaken. En vrouwen die de Heer liefhebben, dienen gedreven in de ZHV, het jeugdwerk, de jongevrouwen, de zondagsschool en in andere kerkroepingen – allemaal essentiële onderdelen van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid.

  Daarom wordt het jaar 2020 een herdenkingsjaar. Komende april zal de algemene conferentie anders zijn dan alle voorgaande conferenties. Ik hoop dat ieder lid en elk gezin zich in de komende zes maanden voorbereidt op een conferentie waarin het hele fundament van het herstelde evangelie zal worden herdacht.

  U kunt uw voorbereiding beginnen door nog eens Joseph Smiths beschrijving van het eerste visioen te lezen zoals dat in de Parel van grote waarde staat. Komend jaar bestuderen we met Kom dan en volg Mij het Boek van Mormon. U kunt stilstaan bij belangrijke vragen als: ‘Hoe zou mijn leven anders worden als de kennis die ik door het Boek van Mormon heb, ineens zou worden weggenomen?’ of ‘Hoe hebben de gebeurtenissen die na het eerste visioen hebben plaatsgevonden mij en mijn dierbaren beïnvloed?’ En er komen video’s over het Boek van Mormon beschikbaar. U kunt deze bij uw persoonlijke en gezinsstudie gebruiken.

  Bedenk zelf vragen. Stel zelf een plan op. Baad u in het glorieuze licht van de herstelling. Als u dat doet, wordt de algemene conferentie komende april niet alleen gedenkwaardig, maar onvergetelijk.

  Tot slot geef ik u mijn liefde, en mijn zegen dat ieder van u met elke dag die verstrijkt gelukkiger en heiliger kan worden. Voor nu verzeker ik u ervan dat de kerk openbaring blijft ontvangen en onder leiding van de Heer doorgaat ‘totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat het werk is volbracht’.3

  Deze zegen geef ik u. Nogmaals, ik houd van u, en ik getuig dat God leeft! Jezus is de Christus! Dit is zijn kerk en wij zijn zijn volk. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.