Geliefde dochters
  Footnotes
  Theme

  Geliefde dochters

  Alles wat we bij de jongevrouwen doen, komt voort uit ons verlangen om jullie te helpen een onwrikbaar geloof in de Heer Jezus Christus te krijgen.

  Lieve zusters, ik ben blij dat ik hier bij jullie ben! Wij zijn getuige van een fantastische uitstorting van openbaring die onze ziel verruimt.

  Ik wil jullie om te beginnen aan enkele vriendinnen voorstellen. Deze jongevrouwen hebben unieke talenten, gewoonten, en persoonlijke en gezinssituaties. Net als jullie nemen ze een bijzondere plaats in mijn hart in.

  Bella

  Dit is Bella. Zij staat sterk als de enige jongevrouw in haar gemeente in IJsland.

  Josephine

  Dit is Josephine uit Afrika. Ze doet haar best om elke dag in het Boek van Mormon te studeren. Ze merkt dat deze eenvoudige daad van geloof haar kracht en zegeningen geeft.

  Ashtyn

  En dit is mijn dierbare vriendin Ashtyn, een bijzondere jongevrouw die overleed nadat ze zes jaar lang tegen kanker had gevochten. Haar sterke getuigenis van de verzoening van Jezus Christus staat in mijn hart gegrift.

  Jullie zijn allemaal geweldige jongevrouwen. Jullie zijn uniek, met jullie eigen gaven en ervaringen, maar jullie hebben ook belangrijke, eeuwige eigenschappen gemeen.

  Jullie zijn letterlijk de geestdochters van hemelse Ouders, en niets kan jullie scheiden van hun liefde en de liefde van jullie Heiland.1 Door dichter tot Hem te komen, zelfs al neem je piepkleine stapjes, zul je de blijvende vrede ervaren die zich in jouw ziel als een trouwe discipel van onze Heiland, Jezus Christus, nestelt.

  President Russell M. Nelson, onze geliefde profeet, heeft mij gevraagd om enkele geïnspireerde wijzigingen toe te lichten waardoor jullie beter je ‘heilige persoonlijke potentieel [kunnen] ontwikkelen’2 en een inspirerend voorbeeld zijn. Ik zal het vandaag over vier aanpassingen hebben.

  Jongevrouwenthema

  Ten eerste komt alles wat we bij de jongevrouwen doen voort uit ons verlangen om jullie te helpen een onwrikbaar geloof in de Heer Jezus Christus en een diep besef van je goddelijke identiteit als dochter van God te krijgen.3

  Ik wil jullie vandaag laten weten dat het jongevrouwenthema wordt aangepast. Ik bid dat jullie zullen voelen hoe de Heilige Geest van de waarheid van deze nieuwe bewoording getuigt:

  Ik ben een geliefde dochter van hemelse Ouders,4 met een goddelijke aard en een eeuwige bestemming.5

  Als discipel van Jezus Christus6 streef ik ernaar om zoals Hij te worden.7 Ik streef naar persoonlijke openbaring en handel ernaar,8 en ik dien anderen in zijn heilige naam.9

  Ik zal te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen als getuige van God staan.10

  In mijn streven om voor verhoging in aanmerking te komen,11 koester ik de gave van bekering12 en probeer ik elke dag vooruit te gaan.13 Met geloof14 zal ik mijn gezin versterken,15 heilige verbonden sluiten en nakomen,16 en de verordeningen17 en zegeningen van de heilige tempel ontvangen.18

  Hebben jullie de verschuiving van ‘wij’ naar ‘ik’ gehoord? Deze waarheden zijn op ieder van jullie van toepassing. Jij bent een geliefde dochter van hemelse Ouders. Jij bent een discipel die een verbond met onze Heiland, Jezus Christus, heeft gesloten. Ik nodig jullie uit om deze woorden te bestuderen en overdenken. Ik weet dat jullie er daardoor een getuigenis van zullen krijgen. Als jullie deze waarheden begrijpen, zullen jullie beter met problemen om kunnen gaan. Als je weet wie je bent en wat je bestemming is, kun je je wil beter op die van de Heiland afstemmen.

  Je zult vrede en leiding ontvangen als je Jezus Christus volgt.

  Jongevrouwenklassen

  De tweede wijziging heeft te maken met de jongevrouwenklassen. Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Mensen hebben vaak een enorme behoefte aan een veilig toevluchtsoord als beschutting tegen de stormen van het leven.’19 Onze klassen moeten een toevluchtsoord in de storm zijn, een veilige plek waar iedereen zich geliefd en thuis voelt. Om de eenheid te vergroten, vriendschapsbanden te versterken, en ervoor te zorgen dat de jongevrouwen zich meer thuis voelen, gaan we de klasstructuur veranderen.

  De jongevrouwen zijn al meer dan honderd jaar in drie klassen opgesplitst. Wij nodigen jongevrouwenleidsters en bisschoppen uit om vanaf nu te bidden over de behoeften van alle jongevrouwen, en ze in te delen op een manier die voor de wijk geschikt is. Ik geef enkele voorbeelden.

  • Als er maar weinig jongevrouwen zijn, kan er één jongevrouwenklas zijn waar iedereen samen les krijgt.

  • Misschien hebt u veel 12-jarige jongevrouwen en een kleine groep jongevrouwen die ouder zijn. Dan kunt u ervoor kiezen om een klas 12-jarigen en een klas 13- tot 18-jarigen te vormen.

  • In een grote wijk met zestig jongevrouwen kunnen er zes klassen zijn, een voor elke leeftijdsgroep.

  Hoe de klassen ook worden samengesteld, jullie zijn als jongevrouwen cruciaal in het tot stand brengen van eenheid. Wees een licht voor de mensen om je heen. Wees de bron van liefde en aandacht die je van anderen hoopt te krijgen. Blijf met een gebed in je hart aandacht voor anderen hebben en het goede doen. Als je dat doet, zul je goedheid ondervinden. Je zult betere gevoelens voor anderen hebben en hun goedheid zien.

  Namen van de jongevrouwenklassen

  Ten derde zullen alle klassen voortaan worden aangeduid met de algemene term ‘jongevrouwen’.20 De termen bijenkorfmeisje, rozenmeisje en lauwermeisje worden niet meer gebruikt.

  Klaspresidiums versterken

  Ten slotte wil ik het belang van klaspresidiums benadrukken. Ongeacht hoe de jongevrouwenklassen worden georganiseerd, moet elke klas een klaspresidium hebben!21 In Gods plan worden jongevrouwen geroepen om leiding te geven.

  Klaspresidiums krijgen een grotere rol en beter gedefinieerde taken. Een van hun belangrijkste verantwoordelijkheden is het heilswerk, vooral met betrekking tot bediening, zendingswerk, heractivering, en tempelwerk en familiegeschiedenis.22 Zo vergaderen we Israël – een heerlijk werk voor alle jongevrouwen, die deel uitmaken van het jeugdbataljon van de Heer.23

  Jullie weten dat de Heer op alle niveaus van de kerk presidiums roept om zijn kerk te leiden. Jongevrouwen, in een klaspresidium zitten is misschien de eerste keer dat je de kans krijgt om volgens dit geïnspireerde patroon leiding te geven. Volwassen leiders, maak er een prioriteit van om klaspresidiums te roepen, en geef dan samen met hen leiding. Begeleid ze en geef ze goede raad, zodat ze het leren.24 Of leden van een klaspresidium nu weinig of veel ervaring hebben, bouw verder op wat ze al kunnen en help ze de vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen die goede leiders nodig hebben. Sta ze bij, maar neem het niet van ze over. De Geest zal u leiden zodat u hen kunt leiden.

  Chloë

  Ik wil aan de hand van een verhaal illustreren hoe belangrijk de begeleidende taak van ouders en leiders is. Chloë werd als klaspresidente geroepen. Haar wijze priesterschapsleider moedigde haar aan om de Heer te vragen wie ze voor haar presidium kon aanbevelen. Chloë bad en ontving al gauw inspiratie voor haar raadgeefsters. Maar toen ze bleef nadenken en bidden over een secretaresse, verraste de Heilige Geest haar door haar steeds aan een bepaalde jongevrouw te laten denken – iemand die zelden naar de kerk of activiteiten kwam.

  Chloë twijfelde aan de ingeving. Ze praatte er met haar moeder over, en die zei dat we soms openbaring krijgen doordat bepaalde gedachten steeds terugkomen. Met hernieuwd zelfvertrouwen stelde Chloë deze jongevrouw voor. De bisschop gaf de jongevrouw de roeping, en ze aanvaardde die. Na haar aanstelling zei deze lieve secretaresse: ‘Weet je, ik heb me nooit ergens thuis gevoeld, ik was nergens nodig. Ik hoorde er niet bij. Maar dankzij deze roeping voel ik dat mijn hemelse Vader een bestemming en een plek voor mij heeft.’ Na de bijeenkomst keek Chloë naar haar moeder en zei met tranen in haar ogen: ‘Openbaring bestaat echt! Openbaring werkt echt!’

  Klaspresidiums, God heeft jullie geroepen en jullie de leiding over een aantal van zijn dochters toevertrouwd. ‘De Heer kent jullie. […] Hij heeft jullie uitgekozen.’25 Jullie zijn aangesteld door iemand die het priesterschapsgezag bezit. Dat betekent dat jullie bij het vervullen van jullie roeping priesterschapsgezag uitoefenen. Jullie hebben een belangrijke taak te vervullen. Sta open voor de ingevingen van de Heilige Geest en handel ernaar. Als je dat doet, kun je vol vertrouwen dienen, want je dient niet alleen!

  Klaspresidentes, we hebben jullie wijsheid, stem en energie nodig in de nieuwe jongerenwijkraad die ouderling Quentin L. Cook vandaag heeft aangekondigd. Jullie zijn onmisbaar in het vervullen van de behoeften van jullie broeders en zusters.26

  Deze wijzigingen in klasorganisatie en leiderschap gaan in zodra jullie wijk of gemeente er klaar voor is, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

  Lieve zusters, ik getuig dat de aanpassingen waarover ik vandaag heb gesproken, geïnspireerde instructies van de Heer zijn. Laten we bij het toepassen van deze aanpassingen nooit ons doel uit het oog verliezen, namelijk een vaster voornemen om Jezus Christus te volgen en anderen tot Hem te brengen. Ik getuig dat dit zijn kerk is. Ik ben zo dankbaar dat Hij ons een belangrijke rol in zijn heilig werk toekent.

  Ik bid dat dezelfde Geest die tot deze aanpassingen heeft geleid, ook jullie mag leiden terwijl jullie op het verbondspad voorwaarts streven. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.