Kracht om de tegenstander te overwinnen
  Footnotes
  Theme

  Kracht om de tegenstander te overwinnen

  Hoe kunnen we vrede vinden, bedenken wie we zijn en de drie strategieën van de tegenstander weerstaan?

  Broeders en zusters, dank u voor alles wat u doet om ware volgelingen van Jezus Christus te worden en de zegeningen van de heilige tempel te genieten, en anderen daarbij te helpen. Ik wil u bedanken voor uw goedheid. U bent geweldig; u bent prachtig.

  Ik bid dat de Heilige Geest ons ten volle mag laten beseffen dat we kinderen van God zijn. In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ staat: ‘Ieder mens – man of vrouw – is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestemming.’1 Wij zijn ‘uitverkoren geesten die bewaard waren om in de volheid der tijden op aarde te komen en deel te nemen aan het leggen van de grondslag voor het grootse werk der laatste dagen’.2 President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘U bent in de geestenwereld onderricht om u voor te bereiden op alles waar u in dit laatste deel van deze laatste dagen mee geconfronteerd zou worden (zie LV 138:56). Dat onderricht draagt u nog altijd in u mee!’3

  U bent een uitverkoren zoon of dochter van God. U hebt de kracht om de tegenstander te overwinnen. Maar de tegenstander weet wie u bent. Hij kent uw goddelijke erfgoed en probeert uw aardse en hemelse potentieel met drie strategieën te beperken:

  • Misleiding

  • Afleiding

  • Ontmoediging

  Misleiding

  De tegenstander gebruikte bedrog in de tijd van Mozes. De Heer zei tegen Mozes:

  ‘Zie, u bent mijn zoon. […]

  ‘Ik heb een werk voor u, […] en u bent naar de gelijkenis van mijn Eniggeborene.’4

  Kort na dit heerlijke visioen probeerde Satan Mozes te misleiden. Hij gebruikte deze opmerkelijke woorden: ‘Mozes, mensenzoon, aanbid mij.’5 De misleiding lag niet alleen in de uitnodiging om Satan te aanbidden, maar ook in de beschrijving van Mozes als ‘mensenzoon’. Vergeet niet dat de Heer Mozes net nog had gezegd dat hij een zoon van God was, geschapen naar het beeld van de Eniggeborene.

  De tegenstander bleef proberen om Mozes te misleiden, maar die bood weerstand en zei: ‘Ga van mij heen Satan, want deze ene God alleen wil ik aanbidden, die de God is van heerlijkheid.’6 Mozes wist wie hij was, namelijk een zoon van God.

  Wat de Heer tegen Mozes zei, geldt ook voor u en mij. Wij zijn naar Gods beeld geschapen, en Hij heeft een werk voor ons te doen. De tegenstander probeert ons te misleiden door ons te laten vergeten wie we werkelijk zijn. Als we niet begrijpen wie we zijn, kunnen we moeilijk beseffen wie we kunnen worden.

  Afleiding

  De tegenstander probeert ons ook van Christus en zijn verbondspad af te leiden. Ouderling Ronald A. Rasband heeft gezegd: ‘De tegenstander is er op uit ons van geestelijke getuigenissen af te leiden. De Heer, daarentegen, wil ons graag inzicht geven en bij zijn werk betrekken.’7

  In onze tijd zijn er veel afleidingen, zoals Twitter, Facebook, videospelletjes, en nog veel meer. Die technische snufjes zijn leuk, maar als we niet oppassen, leiden ze ons af van het verwezenlijken van ons goddelijke potentieel. Als we ze goed gebruiken, kunnen we hemelse kracht voortbrengen, en als we ernaar streven om het verstrooide Israël aan beide zijden van de sluier te vergaderen, kunnen we wonderen zien gebeuren.

  Laten we technologie nauwgezet en niet nonchalant gebruiken.8 Zoek voortdurend naar manieren waarop technologie ons dichter tot de Heiland kan brengen, en ons kan helpen zijn werk te doen en ons op de wederkomst voor te bereiden.

  Ontmoediging

  Ten slotte wil de tegenstander dat wij ontmoedigd raken. We raken misschien ontmoedigd als we onszelf met anderen vergelijken of het gevoel hebben dat we niet aan de verwachtingen voldoen, waaronder die van onszelf.

  Toen ik aan mijn doctoraatsstudie begon, was ik ontmoedigd. Er werden dat jaar slechts vier studenten toegelaten, en de andere kandidaten waren briljant. Ze hadden hogere cijfers, hadden meer werkervaring in hogere managementposities, en blaakten van zelfvertrouwen. Na twee weken staken ontmoediging en twijfel de kop op, en die werden me bijna te veel.

  Ik besloot dat als ik dit vierjarige programma wilde afmaken, ik elk semester het Boek van Mormon moest lezen. Ik las elke dag en ervaarde wat de Heiland had gezegd, namelijk dat de Heilige Geest mij in alles zou onderwijzen en mij alles in herinnering zou brengen.9 Hij bevestigde wie ik als zoon van God ben, herinnerde mij eraan dat ik mij niet met de anderen moest vergelijken, en gaf me het vertrouwen in mijn goddelijke taak om te slagen.10

  Lieve vrienden, laat niemand uw geluk afnemen. Vergelijk uzelf niet met anderen. Denk aan de liefdevolle woorden van de Heiland: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’11

  Hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we die vrede vinden, bedenken wie we zijn en de drie strategieën van de tegenstander weerstaan?

  Ten eerste, onthoud dat het eerste en grote gebod is dat wij God met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand moeten liefhebben.12 Alles wat wij doen, moet ingegeven zijn door onze liefde voor Hem en voor zijn Zoon. Naarmate we meer liefde voor Hen ontwikkelen door hun geboden te onderhouden, neemt ons vermogen om onszelf en anderen lief te hebben toe. We zullen familieleden, vrienden en buren dienen, want we zullen ze zien zoals de Heiland ze ziet – als zonen en dochters van God.13

  Ten tweede, bid elke dag tot de Vader in de naam van Jezus Christus – elke dag, elke dag.14 Door te bidden kunnen we Gods liefde voelen en Hem onze liefde tonen. En als we bidden, uiten we onze dankbaarheid en vragen we om de kracht en moed om onze wil aan die van God te onderwerpen, en ons in alles te laten leiden.

  Ik moedig u aan om te ‘bid[den] tot de Vader met alle kracht van uw hart dat u met die liefde […] vervuld zult zijn, opdat u zonen [en dochters] van God zult worden; opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn.15

  Ten derde, lees en bestudeer elke dag het Boek van Mormon – elke dag, elke dag.16 Ik haal doorgaans meer uit mijn studie van het Boek van Mormon als ik het met een vraag in gedachte bestudeer. Als we het met een vraag in gedachte bestuderen, kunnen we openbaring ontvangen en ervaren dat de profeet Joseph Smith de waarheid sprak toen hij zei dat ‘het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde […] is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook’.17 Het Boek van Mormon bevat de woorden van Christus en helpt ons te onthouden wie we zijn.

  Ten slotte, neem elke week met een gebed in het hart deel aan het avondmaal – elke week, elke week. Het is dankzij verbonden en priesterschapsverordeningen, waaronder het avondmaal, dat de macht der goddelijkheid voor ons kenbaar is.18 Ouderling David A. Bednar heeft gezegd: ‘De verordening van het avondmaal is een heilige en herhaalde uitnodiging tot oprechte bekering en geestelijke hernieuwing. Deelname aan het avondmaal op zich zorgt niet voor de vergeving van zonden. Maar bereiden wij ons gewetensvol voor en nemen wij met een gebroken hart en een verslagen geest aan deze heilige verordening deel, dan is de belofte dat wij de Geest van de Heer altijd bij ons mogen hebben.’19

  Door nederig aan het avondmaal deel te nemen, worden we herinnerd aan Jezus’ lijden in de gewijde hof van Gethsémané en zijn offer aan het kruis. Wij zijn de Vader dankbaar omdat Hij zijn eniggeboren Zoon, onze Verlosser, heeft gezonden, en wij tonen onze bereidheid om zijn geboden te onderhouden en Hem altijd indachtig te zijn.20 Het avondmaal biedt geestelijke verlichting, en die is persoonlijk, krachtig, en broodnodig.

  Beste vrienden, ik beloof u: als we ernaar streven God met heel ons hart lief te hebben, in de naam van Jezus Christus te bidden, het Boek van Mormon te bestuderen, en met een gebed in het hart aan het avondmaal deel te nemen, dan zullen we met de hulp van de Heer de kracht hebben om de misleidende strategieën van de tegenstander te overwinnen. En dan zullen we de afleidingen die ons goddelijk potentieel beperken ontwijken, en de ontmoediging weerstaan die ons vermogen beperkt om de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon te voelen. We zullen ten volle beseffen wie we als zonen en dochters van God zijn.

  Broeders en zusters, ik houd van u. Ik geef u mijn getuigenis dat ik weet dat onze hemelse Vader leeft en dat Jezus de Christus is. Ik heb Hen lief. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is het koninkrijk van God op aarde. Wij hebben de goddelijke taak om Israël te vergaderen en de wereld op de wederkomst van de Messias voor te bereiden. In de naam van Jezus Christus. Amen.