2010–2019
We kunnen meer doen om een beter mens te worden

We kunnen meer doen om een beter mens te worden

Maak van uw dagelijkse bekering een zo wezenlijk deel van uw leven, dat u het priesterschap met meer macht kunt uitoefenen.

Lieve broeders, het is inspirerend om dit enorme leger priesterschapsdragers van de Heer te zien. U bent een grote kracht ten goede! Wij houden van u. We bidden voor u. En we zijn u uiterst dankbaar.

De laatste tijd denk ik veel aan deze instructie van de Heer aan de profeet Joseph Smith: ‘Spreek enkel over bekering tot dit geslacht.’1 Die instructie komt veelvuldig in de Schriften voor2 en roept deze logische vraag bij ons op: ‘Moet iedereen zich bekeren?’ Het antwoord is jazeker.

Te veel mensen beschouwen bekering als een straf – iets wat we absoluut moeten vermijden, tenzij we ons in een heel ernstige situatie bevinden. Maar dat gevoel komt van Satan. Hij probeert te voorkomen dat we op Jezus Christus vertrouwen3 die met open armen klaarstaat4 en ons maar al te graag wil genezen, vergeven, reinigen, sterken en heiligen.

Het woord voor bekering in het Griekse Nieuwe Testament is metanoeo. Het voorvoegsel meta- betekent ‘veranderen’. Het achtervoegsel -noeo houdt verband met Griekse woorden die ‘verstand’, ‘kennis’, ‘geest’ en ‘adem’ betekenen.5

Wanneer Jezus ons dus vraagt om ons te bekeren,6 dan nodigt Hij ons uit om ons verstand, onze kennis, onze geest en zelfs de manier waarop we ademhalen te veranderen. Hij vraagt ons om te veranderen hoe we liefhebben, denken, dienen, onze tijd doorbrengen, onze echtgenote behandelen, onze kinderen onderwijzen, en zelfs hoe we voor ons lichaam zorgen.

Niets is meer bevrijdend, louterend of cruciaal voor onze vooruitgang dan regelmatige, dagelijkse bekering. Bekering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Bekering is de sleutel tot geluk en gemoedsrust. In combinatie met geloof geeft bekering ons toegang tot de kracht van de verzoening van Jezus Christus.7

Of u nu ijverig het verbondspad bewandelt, van het verbondspad bent afgedwaald, of het pad niet eens kunt zien, ik smeek u om u te bekeren. U zult merken dat u sterker wordt door dagelijkse bekering – door elke dag meer te doen om een beter mens te worden.

Als we ons willen bekeren, moeten we veranderen! We staan de Heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde – de vreugde van verlossing in Hem.8 Besluiten we om ons te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden!9

Broeders, we moeten meer doen om een beter mens te worden omdat we in een strijd verwikkeld zijn. De strijd tegen zonde is reëel. De tegenstander verviervoudigt zijn pogingen om ons getuigenis te ontwrichten en het werk van de Heer te belemmeren. Hij bewapent zijn trawanten met krachtige wapens om ons van de vreugde en liefde van de Heer weg te houden.10

Door bekering kunnen we de ellende voorkomen die door de valstrikken van de tegenstander wordt veroorzaakt. De Heer verwacht niet dat we op dit moment in onze eeuwige vooruitgang volmaakt zijn. Hij verwacht wél van ons dat we steeds reiner worden. Dagelijkse bekering leidt tot reinheid, en reinheid leidt tot kracht. Door onze reinheid kunnen we een krachtig werktuig in Gods handen zijn. Onze bekering – onze reinheid – stelt ons in staat om aan de vergadering van Israël bij te dragen.

De Heer heeft tegen de profeet Joseph Smith gezegd ‘dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten van de hemel, en dat de machten van de hemel niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de beginselen van de gerechtigheid.’11

We weten hoe we meer toegang tot de machten van de hemel kunnen krijgen. We weten ook wat onze vooruitgang belemmert – waarmee we moeten ophouden om meer toegang tot de machten van de hemel te krijgen. Broeders, ga onder gebed na wat u ervan weerhoudt om u te bekeren. Stel vast wat uw bekering belemmert. En verander dan! Bekeer u! Ieder van ons kan meer doen om een beter mens te worden dan ooit tevoren.12

Er zijn vast wel manieren waarop we ons kunnen verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we ons lichaam behandelen. Ik heb ontzag voor het wonder van het menselijk lichaam. Het is een schitterende schepping die van essentieel belang is voor de geleidelijke ontwikkeling van ons goddelijke potentieel. Zonder ons lichaam kunnen we geen vooruitgang maken. Het lichaam dat God ons heeft gegeven, stelt ons in staat een cruciale stap te nemen en meer zoals Hij te worden.

Satan weet dat. Hij is kwaad omdat hij door zijn voorsterfelijke afvalligheid nooit dit voorrecht zal genieten. Hij is voortdurend jaloers en verbolgen. Daardoor leiden nagenoeg al zijn verleidingen tot het misbruiken van ons eigen lichaam of dat van anderen. Aangezien Satan zonder lichaam ongelukkig is, wil hij dat wij vanwege ons lichaam ongelukkig zijn.13

Uw lichaam is uw persoonlijke tempel, geschapen als woonplaats voor uw eeuwige geest.14 Het is belangrijk dat u goed voor die tempel zorgt. Ik vraag u, broeders: kleedt en verzorgt u uw lichaam om voor de wereld aantrekkelijk te zijn of om God te behagen? Uw antwoord op deze vraag maakt Hem duidelijk hoe u over zijn voortreffelijke geschenk aan u denkt. Broeders, met betrekking tot eerbied voor ons lichaam denk ik dat er nog ruimte voor verbetering is.

Een andere manier waarop we meer kunnen doen om een beter mens te worden, is door de vrouwen om ons heen te eren, te beginnen met onze echtgenote, onze dochters, moeder en zussen.15

Maanden geleden kreeg ik een hartverscheurende brief van een lieve zuster. Ze schreef: ‘[Mijn dochters en ik] ondervinden loodzware concurrentie om de aandacht van onze echtgenoten en zonen. Sport- en beursnieuws de klok rond, games [en] eindeloze wedstrijden en wedstrijdverslagen van elke [mogelijke] sport schreeuwen om hun aandacht. We lijken ons plekje op de eerste rij bij onze echtgenoten en zonen te verliezen omdat zij permanent op de eerste rij zitten bij [sportwedstrijden en games].’16

Broeders, uw eerste en belangrijkste plicht als priesterschapsdrager is uw vrouw liefhebben en voor haar zorgen. Wees één met haar. Wees haar partner. Zorg ervoor dat zij graag de uwe wil zijn. Niets is belangrijker dan het opbouwen van een eeuwige relatie met haar. Niets op tv, een mobiel apparaat of een computer is belangrijker dan haar welzijn. Evalueer hoe u uw tijd en energie besteedt. Dan zult u ontdekken waar uw hart is. Bid dat uw hart op dat van uw vrouw mag worden afgestemd. Maak haar gelukkig. Vraag haar om raad, en luister. Haar inbreng zal uw opbrengst vergroten.

Moet u zich bekeren van de manier waarop u de vrouwen om u heen hebt behandeld? Doe dat dan nu. En vergeet niet dat het uw taak is om ervoor te zorgen dat de vrouwen in uw leven de zegeningen van de wet van kuisheid kunnen ontvangen. Wees nooit de reden dat een vrouw de zegeningen van de tempel niet kan ontvangen.

Broeders, we moeten ons allemaal bekeren. We moeten van onze zitbank opstaan, de afstandsbediening neerleggen en uit onze geestelijke slaap ontwaken. Het is tijd om de hele wapenrusting van God aan te trekken, zodat we het allerbelangrijkste werk op aarde kunnen verrichten. Het is tijd om onze sikkel in te slaan en met heel onze macht, ons verstand en onze kracht te maaien.17 Nooit eerder zijn de krachten van het kwaad zo hard tekeergegaan. Als dienstknechten van de Heer kunnen we niet slapen terwijl de strijd woedt.

Uw gezin heeft uw leiderschap en liefde nodig. Uw quorum en de leden in uw wijk of gemeente hebben uw kracht nodig. En iedereen die u ontmoet, moet weten hoe een ware discipel van de Heer eruitziet en zich gedraagt.

Lieve broeders, onze Vader heeft u tijdens deze cruciale periode naar de aarde gestuurd vanwege uw geestelijke moed in het voorbestaan. U behoort tot de edelste, dapperste mannen die ooit naar de aarde zijn gekomen. Satan weet wie u bent en wie u in het voorsterfelijke leven was en wat er nog vóór de wederkomst moet gebeuren. De tegenstander heeft zijn sluwe streken al duizenden jaren kunnen oefenen en is hardnekkig.

Gelukkig is het priesterschap dat wij dragen veel sterker dan de listen van de tegenstander. Ik smeek u: wees de man of de jongeman die de Heer nodig heeft. Maak van uw dagelijkse bekering een zo wezenlijk deel van uw leven, dat u het priesterschap met meer macht kunt uitoefenen. Dat is de enige manier waarop u uzelf en uw gezin in de moeilijke periode die vóór ons ligt, kunt beschermen.

De Heer heeft onzelfzuchtige mannen nodig die andermans welzijn boven hun eigen welzijn plaatsen. Hij heeft mannen nodig die zich doelbewust inzetten om de stem van de Geest duidelijk te kunnen horen. Hij heeft mannen van het verbond nodig die hun verbonden met integriteit nakomen. Hij heeft mannen nodig die vastberaden zijn om seksueel rein te blijven – trouwe mannen die op elk moment met een rein hart, zuivere gedachten en bereidwillige handen een zegen kunnen geven. De Heer heeft mannen nodig die zich graag bekeren – mannen die Hem enthousiast dienen en deel uitmaken van zijn leger trouwe priesterschapsdragers.

Ik zegen u dat u zulke mannen zult worden. Ik zegen u met de moed om u dagelijks te bekeren, en de volledige macht van het priesterschap te leren uitoefenen. Ik zegen u dat u de liefde van de Heiland zult overbrengen aan uw vrouw en kinderen en aan iedereen die u kent. Ik zegen u dat u meer zult doen om een beter mens te worden. En ik zegen u dat u, als u uw best doet, wonderen zult meemaken.

Wij zijn het werk van onze almachtige God toegewijd. Jezus is de Christus. Wij zijn hun dienstknechten. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.