2010–2019
มีค่าควรต่อพรที่สัญญาไว้ของเรา
ตุลาคม 2015


มีค่าควรต่อพรที่สัญญาไว้ของเรา

การมองเห็นพรอันเหลือเชื่อที่พระบิดาทรงสัญญาไว้จะต้องเป็นเป้าหมายสำคัญตรงหน้าเราทุกวัน

ท่านไม่รักสตรีในวีดิทัศน์ท่านนี้หรือ เรารู้ว่าหลายท่านที่ไม่มีโอกาสให้กำเนิดบุตรได้ใช้ชีวิตของท่านรัก สอน และเป็นพรแก่เด็กๆ และโอ พระบิดาบนสวรรค์ เรา และพี่น้องสตรีของท่าน รักท่านเพราะเหตุนี้!

เราทุกคน รวมทั้งท่าน สตรีเยาว์วัยที่รักในปฐมวัยและเยาวชนหญิง เคยมีโอกาสอุ้มทารกแรกเกิดไว้ในอ้อมแขนและให้เขามองตาเราไหม เราเคยสัมผัสความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์รอบๆ ดวงวิญญาณซีเลสเชียลนี้ที่พระบิดาในสวรรค์เพิ่งส่งมาอยู่ในร่างเล็กๆ ที่บริสุทธิ์และเพิ่งสร้างใหม่ไหม น้อยครั้งที่ดิฉันมีประสบการณ์ของความรู้สึกทางวิญญาณ อ่อนหวาน และนุ่มนวลอย่างมากมาย

ร่างกายของเราเป็นของประทานศักดิ์สิทธิ์จากพระบิดาบนสวรรค์ ร่างกายของเราเป็นวิหารส่วนตัว เมื่อเรารักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ เราย่อมมีค่าควรช่วยพระบิดาบนสวรรค์สร้างร่างกายให้ลูกทางวิญญาณผู้เป็นที่รักของพระองค์

ภาพ
ประธานแพคเกอร์กำลังพูด

ในคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งสุดท้ายของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ซึ่งท่านคงจำเรื่อง “คุกกี้กับจุมพิต” ได้ ประธานแพคเกอร์เป็นพยานว่า “พระบัญญัติให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก … สำคัญยิ่ง … และเป็นบ่อเกิดความสุขของมนุษย์ โดยผ่านการใช้อำนาจนี้อย่างชอบธรรมเราจะเข้าใกล้พระบิดาในสวรรค์และประสบความบริบูรณ์แห่งปีติ แม้การเป็นพระเจ้า อำนาจแห่งการให้กำเนิดไม่ใช่ส่วนเสริมของแผน แต่เป็นแผนแห่งความสุข”

ท่านกล่าวต่อไปว่า

“รักแท้เรียกร้องให้ยับยั้งการแบ่งปันความรักใคร่ซึ่งไขอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไว้ในแหล่งกำเนิดชีวิตจนหลังจากแต่งงาน … [โดย] หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องควบคุมความปรารถนาทางกาย …

“… ความสุขของเราในชีวิตมรรตัย ปีติและความสูงส่งของเราขึ้นอยู่กับวิธีที่เราตอบสนองความปรารถนาทางกายที่มีอยู่ตลอดเวลาและยากจะขัดขืนเหล่านี้”1

พี่น้องที่รัก ทั้งอายุยังน้อยและไม่น้อย ดิฉันรู้สึกกังวลมากขณะเตรียมพูดเรื่องนี้ ดังแอลมาผู้บุตรกล่าว “ข้าพเจ้าปรารถนาจากในส่วนลึกที่สุดของใจข้าพเจ้า … ให้ท่าน …เรียกหาพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์, และเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ, เพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงจนเกิดขนาดที่ท่านจะทนได้, … เพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นในวันสุดท้าย”2

ต่อมา มอรมอนเป็นพยานเช่นกันว่าในสมัยของแอลมา คอริฮอร์ผู้ต่อต้านพระคริสต์ “สั่งสอน … , ชักนำใจ … ผู้หญิงไปเป็นอันมาก”3

พี่น้องทั้งหลาย ซาตานมีอิทธิพลเหมือนคอริฮอร์ในสมัยของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เครื่องมือของเขามีอะไรบ้าง นิยายรักยวนใจ ละครน้ำเน่าทางทีวี หญิงที่แต่งงานแล้วกับแฟนเก่าติดต่อทางสื่อสังคม และสื่อลามก เราต้องระวังมากพี่น้องที่รัก! เราจะเล่นกับลูกดอกไฟของซาตานโดยไม่ถูกเผาไม่ได้ ดิฉันทราบว่าไม่มีอะไรจะทำให้เราคู่ควรกับความเป็นเพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าความบริสุทธิ์!

ผู้คนมากมายในโลกทุกวันนี้กำลังมองหาความพอใจฉับพลันและความรู้ฉับพลันทางอินเทอร์เน็ต ในทางกลับกันเราจะได้รับพรอย่างยิ่งถ้าเราใช้ศรัทธา ความอดทน และไปหาพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็นแหล่งความจริงทั้งมวล พร้อมกับข้อกังวลของเรา มีคำตอบและการยืนยันมากมายที่มาผ่านทางการค้นคว้าและการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันควบคู่กับการสวดวิงวอนอย่างจริงใจ แต่ไม่มีสัญญาเช่นนั้นในอินเทอร์เน็ต ศาสดาพยากรณ์เจคอบเป็นพยานว่า “เพราะพระวิญญาณรับสั่งความจริงและไม่รับสั่งเท็จ. ดังนั้น, พระองค์รับสั่งถึงเรื่องดังที่มันเป็นจริง, และถึงเรื่องดังที่มันจะเป็นจริง”4

เมื่อเรามีส่วนในการดู อ่าน หรือประสบสิ่งใดที่ต่ำกว่ามาตรฐานของพระบิดาบนสวรรค์ นั่นทำให้เราอ่อนแอ ไม่ว่าเราอายุเท่าไร ถ้าสิ่งที่เราดู อ่าน ฟัง หรือเลือกทำ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้าใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้ปิด ฉีกทิ้ง โยนทิ้ง และปิดประตู

ภาพ
พระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนี

ไม่มีใครดีพร้อม แต่เมื่อเราทำบาป ประธานแพคเกอร์เตือนเราว่า

“คำสัญญาคือ ‘ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำมันอีก’ (คพ. 58:42). …

“… การชดใช้ซึ่งเรียกเราแต่ละคนกลับคืนได้นั้นไม่ทิ้งรอยแผลไว้ หมายความว่าไม่ว่าเราทำอะไรลงไปหรือเคยไปอยู่ที่ไหนหรือบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างไร หากเรากลับใจอย่างแท้จริง พระองค์ทรงสัญญาว่าจะชดใช้ให้ และเมื่อพระองค์ทรงชดใช้ ทุกอย่างจะหายไป มีพวกเราหลายคนที่ซัดเซไปมาด้วยความรู้สึกผิด ไม่รู้จะหนีออกมาได้อย่างไร ท่านหนีออกมาได้โดยการยอมรับการชดใช้ของพระคริสต์ และทุกสิ่งซึ่งทำให้จิตใจปวดร้าวจะเปลี่ยนเป็นความสวยงาม ความรัก และนิรันดร”5

นอกจากการกลับใจ พระเจ้าประทานความช่วยเหลือหรือเครื่องมืออะไรไว้ช่วยให้เราอยู่อย่างสะอาดบริสุทธิ์ เด็กปฐมวัยและเยาวชนหญิงของเราทุกคนรู้จักและร้องเพลง “พลังพระคัมภีร์”6 เราจะขยายไปถึง “พลังการสวดอ้อนวอน” “พลังพระวิหาร” “พลังพันธสัญญา” “พลังวันสะบาโต” “พลังศาสดาพยากรณ์” และ “พลังความบริสุทธิ์” ได้หรือไม่

มีพรยิ่งใหญ่และสัญญาความคุ้มครองเกี่ยวกับการสวมการ์เม้นท์พระวิหารอย่างถูกต้องเช่นกัน ดิฉันรู้สึกเหมือนกำลังสวมชุดครุยที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานให้ พี่น้องสตรีทั้งหลาย ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเราพยายามสวมการ์เมนท์อย่างถูกต้อง พระบิดาทรงถือว่านั่นเป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความภักดีต่อพระองค์ เป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาที่เราทำไว้กับพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาว่า “เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มี สัญญา7

เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างสองครั้งเนื่องด้วยการเสพติดและความไม่ซื่อสัตย์ของสามี เธอกับลูกสามคนมีความทุกข์มาก เธอวิงวอนว่า “ฉันพยายามมากเพื่อดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ทำไมฉันถึงมีการทดลองมากมายขนาดนี้ ฉันทำอะไรผิด พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ฉันทำอะไร ฉันสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ ช่วยลูกๆ และไปพระวิหารบ่อยๆ”

ขณะฟังสตรีผู้นี้ ดิฉันรู้สึกอยากจะตะโกนออกมาว่า “คุณทำอยู่! คุณกำลังทำทั้งหมดที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการและหวังให้คุณทำ!”

พอจะเข้าใจได้เมื่อหลายคนพูดว่าพรที่พระบิดาทรงสัญญาอยู่ “ไกลเกินไป” โดยเฉพาะเมื่อชีวิตเราเต็มไปด้วยการท้าทาย แต่อมิวเล็คสอนว่า “ชีวิตนี้เป็นเวลา …เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า,”8 ไม่ใช่เวลารับพรทั้งหมดของเรา ประธานแพคเกอร์อธิบายว่า “‘และพวกเขาทุกคนอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปหลังจากนั้น’ ไม่เคยเขียนไว้ในฉากที่สอง บรรทัดนั้นเป็นของฉากที่สามเมื่อไขความลี้ลับและทุกอย่างถูกต้อง”9 อย่างไรก็ดี การมองเห็นพรอันเหลือเชื่อที่พระบิดาทรงสัญญาไว้จะต้องเป็นเป้าหมายสำคัญตรงหน้าเราทุกวัน—รวมถึงการตระหนักใน “ความอเนกอนันต์แห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์”10 ที่เราประสบทุกวัน

พี่น้องสตรีทั้งหลาย ดิฉันไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีการทดลองมากมายเช่นนี้ แต่พี่น้องทั้งหลาย ความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันคือรางวัลนั้นยิ่งใหญ่ เป็นนิรันดร์และยั่งยืน เปี่ยมปีติ และอยู่เหนือความเข้าใจของเราถึงขนาดว่าในวันรับรางวัล เราจะรู้สึกอยากทูลพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักและเมตตาว่า “นั่นคือ ทั้งหมด ที่ทรงเรียกร้องหรือ!” ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราจดจำและตระหนักทุกวันถึงความรักอันลึกซึ้งนั้นที่พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเรา เราจะเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อกลับไปที่ประทับของพระองค์อีกครั้ง รายล้อมด้วยความรักของพระองค์ตลอดกาล พี่น้องที่รัก สิ่งที่เราทนทุกข์ที่นี่จะสำคัญอะไรถ้าสุดท้ายแล้วการทดลองเหล่านั้นคือสิ่งซึ่งทำให้เราคู่ควรกับชีวิตนิรันดร์และความสูงส่งในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ากับพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอด

ดิฉันเป็นพยานว่าร่างกายของเราเป็นของประทานศักดิ์สิทธิ์จากพระบิดาบนสวรรค์และเมื่อเรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สะอาดผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และมองเห็นรางวัลที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ทุกวันตรงหน้าเรา สักวันหนึ่งเราจะได้รับ “ทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามี”11 ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน

พิมพ์