2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

พี่น้องทั้งหลาย ประธานมอนสันขอให้ข้าพเจ้าเสนอต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อการออกเสียงสนับสนุนของท่าน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ เอ็ม.เนลสันเป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและต่อไปนี้ในฐานะสมาชิกโควรัม: รัสเซลล์ เอ็ม.เนลสัน ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เดวิด เอ. เบดนาร์ เควนทิน แอล. คุก ดี. ทอดด์คริสทอฟเฟอร์สัน นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น และ ในฐานะสมาชิกใหม่ของโควรัมอัครสาวกสิบสอง โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แกรีย์ อี. สตีเวนสัน และเดล จี. เรนลันด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์

จากการเรียกสู่สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เราขอเสนอปลดโรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ จากสมาชิกฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และเอ็ลเดอร์ราสแบนด์ และเอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ จากสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณโปรดแสดงให้ประจักษ์

ขอเสนอปลดพร้อมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่อุทิศตน เอ็ลเดอร์ดอน อาร์.คลาร์ก สมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ และเอ็ลเดอร์โคอิชิ อาโอยากิ และบรูซ เอ. คาร์ลสันในฐานะสมาชิกโควรัมที่สองของสาวกเจ็ดสิบ และแต่งตั้งพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

และขอเสนอปลด เซอร์ฮี เอ.โควาลอฟในฐานะเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ของพวกท่าน โปรดยกมือ

ณ เวลานี้เราทราบการปลดของบราเดอร์จอห์น เอส. แทนเนอร์ จากที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ และบราเดอร์เดวิน จี. เดอร์แรนท์ จากที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ ดังที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บราเดอร์แทนเนอร์ได้รับแต่งตั้งให้รับใช้เป็นอธิการบดีของบีวายยู–ฮาวาย

ทุกท่านที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณพี่น้องเหล่านี้ในการรับใช้และอุทิศตน โปรดยกมือ

ต่อไปนี้บราเดอร์เดวิน จี. เดอร์แรนท์ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ และบราเดอร์ไบรอัน เค. แอชตันให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์ เราเชื้อเชิญให้ท่านที่คัดค้านข้อเสนอใดๆ ให้ติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราชื่นชมศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร

บัดนี้เราขอให้สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองคนใหม่ขึ้นมานั่งบนยกพื้น พวกท่านจะมีโอกาสให้คำปราศรัยกับเราเช้าวันพรุ่งนี้