2010–2019
ค้นพบความเป็นพระเจ้าในตัวท่าน


ค้นพบความเป็นพระเจ้าในตัวท่าน

เรามายังโลกนี้เพื่อบำรุงเลี้ยงและค้นพบเมล็ดของลักษณะแห่งสวรรค์ที่อยู่ในตัวเรา

สตรีทั้งหลาย เรารักท่าน! ดิฉันเป็นพยานว่าชีวิตเป็นของขวัญ พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนให้เราแต่ละคน และจุดประสงค์ของเราเริ่มต้นนานแล้วก่อนมายังโลกนี้

เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันตระหนักว่าปาฏิหาริย์เรื่องการเกิดของทารกในความเป็นมรรตัยเป็นแผนส่วนหนึ่งของพระเจ้า เราแต่ละคนพัฒนาทางกายในครรภ์มารดาขณะอาศัยร่างกายเธอค้ำจุนร่างกายเรานานหลายเดือน แต่สุดท้าย กระบวนการเกิด—น่าตื่นเต้นทั้งต่อมารดาและบุตร—ก็แยกเราจากกัน

ภาพ

เมื่อทารกเข้ามาในโลก การเปลี่ยนอุณหภูมิและแสงสว่าง กับการปล่อยแรงกดฉับพลันบนหน้าอกทำให้ทารกหายใจเฮือกแรก ปอดเล็กๆ เต็มไปด้วยอากาศอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรก อวัยวะเริ่มทำงาน และทารกเริ่มหายใจ เมื่อหนีบสายสะดือ เส้นชีวิตระหว่างมารดากับทารกถูกตัดตลอดกาลและชีวิตทารกบนแผ่นดินโลกเริ่มต้น

โยบกล่าวว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า”1

เรามายังโลกนี้ “มีร่องรอยเมฆหมอกสิริวิไล”2 “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” สอนว่าเราแต่ละคน “เป็นปิยบุตรหรือปิยธิดาทางวิญญาณของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์” และ “แต่ละคนจึงมีลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์”3 พระบิดาบนสวรรค์ทรงแบ่งความเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่งไว้ในตัวเรา ลักษณะแห่งสวรรค์นั้นเป็นของขวัญด้วยรักจากพระองค์ที่บิดามารดาเท่านั้นจะรู้สึกได้

เรามายังโลกนี้เพื่อบำรุงเลี้ยงและค้นพบเมล็ดของลักษณะแห่งสวรรค์ที่อยู่ในตัวเรา

เรารู้ว่าทำไม

อีเลน แคนนอน อดีตประธานเยาวชนหญิงสามัญกล่าวว่า “มีวันสำคัญสองวันในชีวิตสตรี วันที่เธอเกิดกับวันที่เธอทราบว่าเกิดมาทำไม”4

เรารู้ว่าทำไม เรามาบนโลกนี้เพื่อช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์และเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระบุตรพระองค์ พระเยซูคริสต์ เราพยายามทำตามพระองค์ทุกลมหายใจ การที่เราพยายามเข้าใกล้พระบิดาและพระบุตรของพระองค์มากขึ้นจะขัดเกลาและขยายลักษณะแห่งสวรรค์ในเราแต่ละคน

ลักษณะแห่งสวรรค์ของเราไม่เกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเรา สถานภาพที่เราได้รับ จำนวนมาราธอนที่เราวิ่ง หรือความนิยมและความนับถือตนเอง ลักษณะแห่งสวรรค์ของเรามาจากพระผู้เป็นเจ้า สร้างไว้ในการดำรงอยู่ก่อนที่เราจะเกิดมาและจะดำเนินต่อไปในนิรันดร

เราเป็นที่รัก

เราประพฤติตนสอดคล้องกับลักษณะแห่งสวรรค์เมื่อเรารู้สึกถึงความรักของพระบิดาในสวรรค์และให้ความรักนั้น เรามีสิทธิ์เสรีที่จะบำรุงเลี้ยง พัฒนา และทำให้ลักษณะดังกล่าวเติบโต เปโตรกล่าวว่าเราได้รับ “พระสัญญาอันล้ำค่า” ว่าเรา “จะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า”5 เมื่อเราเข้าใจว่าเรา—เป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า—เราจะเริ่มรู้สึกถึงพระสัญญาอันล้ำค่าเหล่านั้น

การมองลอดหน้าต่าง ไม่ใช่แค่ส่องกระจก ช่วยให้เราเห็นว่าเราเป็นธิดาของพระองค์ เราหันไปพึ่งพระองค์ในการสวดอ้อนวอน เราอยากจะอ่านพระวจนะและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เราสามารถรับการยืนยันความมีค่าควรจากพระองค์ผู้อยู่เบื้องบน ไม่ใช่จากโลกรอบตัวเราเบื้องล่างหรือจากคนในเฟซบุคหรืออินสตาแกรม

ถ้าท่านสงสัยความเป็นพระเจ้าในตัวท่าน จงคุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่า “ข้าพระองค์เป็นธิดาของพระองค์จริงหรือ และพระองค์ทรงรักข้าพระองค์หรือ” เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวว่า “ข่าวสารที่น่ายินดีที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งพระวิญญาณจะบอกกล่าวคือพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรต่อท่าน”6

เราเป็นของพระองค์ เปาโลกล่าวว่า “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า”7 บ่อยครั้งเพลงปฐมวัยเพลงแรกที่เราเรียนรู้คือ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”8 บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าใจถ้อยคำที่เรารัก “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” และเพิ่มถ้อยคำที่ว่า “แล้วฉันควรทำอะไร” เราอาจจะถามคำถามเช่น “ฉันจะทำอะไรเพื่อดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า” “ฉันจะพัฒนาลักษณะแห่งสวรรค์ที่อยู่ในตัวฉันได้อย่างไร”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาที่นี่เพื่อเตรียมรับอนาคตที่ดีเกินกว่าจะจินตนาการได้”9 อนาคตนั้น ทีละวัน มีจริงเมื่อท่านทำมากกว่าแค่อยู่เฉยๆ มีจริงเมื่อท่านดำเนินชีวิตให้เต็มระดับการสร้างของท่าน สิ่งนี้เชื้อเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่าน และท่านเริ่มให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นความประสงค์ของท่าน

เราเรียนรู้เพราะลักษณะแห่งสวรรค์ของเรา

ลักษณะแห่งสวรรค์ทำให้เราปรารถนาจะรู้ความจริงนิรันดร์เหล่านี้ด้วยตัวเราเอง

เยาวชนหญิงคนหนึ่งชื่อเอมีเพิ่งสอนบทเรียนนี้แก่ดิฉันเมื่อเธอเขียนว่า “การเป็นวัยรุ่นสมัยนี้ยาก เส้นทางแคบลงเรื่อยๆ ซาตานพยายามมาก ทุกอย่างถ้าไม่ถูกก็ผิด ไม่มีตรงกลาง”

เธอกล่าวต่อไปว่า “บางครั้งเพื่อนดีหายาก แม้เมื่อท่านคิดว่าท่านมีเพื่อนดีที่สุดผู้จะไม่มีวันจากไป แต่นั่นเปลี่ยนได้เพราะเหตุผลบางอย่าง นั่นคือสาเหตุที่ดิฉันดีใจที่มีครอบครัว พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เป็นมิตรแท้ของดิฉันได้เมื่อผิดพลาดเรื่องเพื่อน”

เอมีกล่าวต่อไปว่า “คืนหนึ่งดิฉันทุกข์ใจ ดิฉันบอกพี่สาวว่าไม่ทราบจะทำอย่างไรดี”

ดึกคืนนั้นพี่สาวส่งข้อความมาให้และอ้างอิงคำพูดของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เมื่อท่านกล่าวว่า “อย่ายอมแพ้ … อย่าหยุด เดินต่อไป พยายามต่อไป มีความช่วยเหลือและความสุขอยู่เบื้องหน้า … ในที่สุดทุกอย่างจะดี จงวางใจพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึง”10

เอมีอธิบายว่า “ดิฉันจำได้ว่าอ่านข้อความนั้นและสวดอ้อนวอนขอให้รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นจริง”

เธอกล่าวว่า “ทันทีที่ทูลขอและเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ดิฉันรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาด รู้สึกอบอุ่น คำพูดไม่อาจบรรยายได้ ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและทรงรักดิฉัน”

เพราะท่านเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าท่านจะเป็นใคร ทรงทราบความกลัวและความใฝ่ฝันของท่าน ทรงชื่นชมศักยภาพของท่าน ทรงรอให้ท่านมาหาพระองค์ในการสวดอ้อนวอน เพราะท่านเป็นลูกของพระองค์ ท่านไม่เพียงต้องมีพระองค์ แต่พระองค์ต้องมีท่านด้วยเช่นกัน คนที่นั่งข้างๆ ท่านในการประชุมนี้ต้องมีท่าน โลกต้องมีท่าน และลักษณะแห่งสวรรค์ของท่านจะช่วยให้ท่านเป็นสานุศิษย์ที่วางใจได้ของบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ ทันทีที่เราเริ่มเห็นความเป็นพระเจ้าในตัวเรา เราจะเห็นสิ่งนี้ในตัวผู้อื่น

เรารับใช้เพราะลักษณะแห่งสวรรค์ของเรา

ลักษณะแห่งสวรรค์ทำให้เราปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่น

ภาพ

เมื่อไม่นานมานี้ชารอน ยูแบ็งค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมและองค์กรการกุศลแอลดีเอส เล่าประสบการณ์ที่เอ็ลเดอร์เกลนน์ แอล. เพซแบ่งปัน มีความแห้งแล้งและความอดอยากรุนแรงทั่วเอธิโอเปียกลางทศวรรษ 1980 ในการบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ มีการสร้างโรงอาหารที่มีน้ำและอาหารให้คนอดอยาก ชายชราที่หิวโหยคนหนึ่งเดินไกลมากมาที่โรงอาหาร เขาเดินผ่านหมู่บ้านที่เขาได้ยินเสียงเด็กร้อง เขาหาจนพบว่าเด็กนั่งอยู่บนพื้นใกล้กับแม่ที่เสียชีวิตแล้ว เขาอุ้มเด็กขึ้นมาและเดินต่ออีก 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) ไปจนถึงโรงอาหาร เมื่อมาถึง คำพูดคำแรกของเขาไม่ใช่ “ผมหิว” หรือ “ช่วยผมด้วย” แต่เขาพูดว่า “จะทำอะไรให้เด็กน้อยคนนี้ได้บ้าง”11

ลักษณะแห่งสวรรค์ในตัวเราก่อให้เกิดความปรารถนาจะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นและกระตุ้นให้เราลงมือทำ พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงสามารถช่วยให้เราพบพลังในการทำเช่นนั้น พระเจ้าจะทรงถามเราได้ไหมว่า “เราจะทำอะไรให้ลูกสาวคนนี้ น้องชายคนนี้ บิดาคนนี้ หรือเพื่อนคนนี้ได้บ้าง”

โดยผ่านสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ ลักษณะแห่งสวรรค์ของคนช่างสงสัย หลังจากลมหายใจเฮือกแรกของศรัทธา เขาจะพบความสงบมากพอที่จะมีศรัทธาอีกครั้ง

เมื่อศาสดาพยากรณ์กล่าว คำพูดของท่านก้องกังวานด้วยลักษณะแห่งสวรรค์ของเราและให้พลังเราทำตาม

การรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ให้ความหวังแก่ความเป็นพระเจ้าในตัวเราและเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์

ดิฉันสัญญาว่าเมื่อท่านพยายามค้นหาลักษณะแห่งสวรรค์ที่อยู่ลึกในตัวท่าน ท่านจะเริ่มขยายของประทานอันล้ำค่าของท่าน จงให้สิ่งนั้นนำทางท่านให้เป็นธิดาของพระองค์ เดินตามทางกลับไปหาพระองค์— ที่ซึ่ง “จะทรงนำ [เรา] กลับคืนมายังพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานลมหายใจให้ [เรา]”12 ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

 1. โยบ 33:4.

 2. “Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359.

 3. “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,”เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165.

 4. อีเลน แคนนอน, “‘Let Me Soar,’ Women Counseled,” Church News, Oct. 17, 1981, 3.

 5. 2 เปโตร 1:4.

 6. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “สตรีแห่งความชอบธรรม,”เลียโฮนา, Dec. 2002, 34.

 7. โรม 8:16.

 8. ดู “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 149.

 9. ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “การดำเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ,”เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 121.

 10. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “มหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึง,”เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 45.

 11. ดู เกลนน์ แอล. เพซ, “Infinite Needs and Finite Resources,” Ensign, June 1993, 52; Tambuli, Mar. 1995, 18–19.

 12. 2 นีไฟ 9:26